Zápis č. 18 z řádné schůze výboru České archivní společnosti konané dne 23. května 2019 v Moravském zemském archivu v Brně

Zápis č. 18

z řádné schůze výboru České archivní společnosti konané dne 23. května 2019
v Moravském zemském archivu v Brně

Přítomni: Bárta (Brněnská pobočka ČAS), Červená (předsedkyně Brněnské pobočky ČAS), Ďurčanský, Hajzlerová, Járová, Kravar, Křížová (MZA), Sejk, Severa, Valůšek

Omluveni: Halla, Jakubec, Myšička, Plucarová, Ryantová, Svoboda

Schůzi zahájil přivítáním přítomných ředitel Moravského zemského archive v Brně Ladislav Macek, který se jednání vzhledem k dalším pracovním povinnostem nezúčastnil.

 • Valůšek shrnul postřehy a podněty z nedávno proběhlé 18. archivní konference v Plzni.
  • Finanční zajištění konference bylo velmi nadstandardní, je očekáván zůstatek více než 100 000,-Kč, který bude využit na financování sborníku z konference a také na přípravu konference příští. Vzhledem k tomu, že nebyly ještě vyčísleny veškeré náklady a vystaveny/zaplaceny všechny faktury, není možné stanovit definitivní závěrečný účet ani vyrovnání s Českou informační společností. Cílem je představit definitivní údaje na příští schůzi výboru ČAS.
  • Výbor schvaluje vzájemné účetní vyrovnání prostřednictvím zápočtových faktur ve věci dopravy v plzeňské MHD, která sice byla poskytnuta zdarma, nicméně z důvodu vnitřních směrnic dopravního podniku je nutné provést zápočet. Tato operace je pouhou administrativní formalitou a pro ČAS z ní neplynou žádné finanční závazky. Předsednictvo ČAS je pověřeno podnikat veškeré administrativní kroky v této záležitosti, pokud nebudou zatíženy přímým finančním plněním.

O ostatních věcných záležitostech proběhla podrobná diskuse, která bude pokračovat po zpracování dotazníků zpětné vazby jednatelem ČAS. Z obecných postřehů bylo velmi pozitivně přijato zejména nahrávání/online streamování jednotlivých sekcí.

 • Tištěný výstup z plzeňské konference bude vydán pouze k tématu Výroba nápojů v průmyslovém opojení. Redakci kolektivní monografie zpracují Michal Horáček, Karel Řeháček a Michal Sejk. Termín odevzdání příspěvků byl stanoven na konec června, redakční práce proběhnou na podzim 2019 tak, aby publikace mohla být vydána na počátku roku 2020.
 • Příprava 19. celostátní konference v Pardubicích byla již zahájena prohlídkou možných konferenčních prostor. Spolupracujícími institucemi budou tentokrát kromě tradičních partnerů ČIS a ČAS Státní oblastní archiv v Zámrsku a Státní okresní archiv Pardubice.
 • Stále probíhá optimalizace webu. Po zprovoznění konferenčního webu byly nakoupeny šablony pro dílčí weby, které budou postupně implementovány. Je nutno vyřešit zálohování webu a zkontrolovat doplnění věcných údajů do jednotlivých záložek.
 • Valůšek tlumočil zprávu kol. Ryantové, která se zúčastnila plenární schůze Rady vědeckých společností. Z jednání vyplynulo, že v příštím roce bude navržena změna stanov RVS, která souvisí se změnou postavení RVS ve struktuře AV ČR a zřízením nezávislého účetnictví. Tato změna mj. bude představovat zvýšení nutného příspěvku pro administrativní provoz RVS, a to již v letošním roce. Plenární zasedání dále hlasováním odmítlo přijetí nových společností do RVS (Česká asociace pro digitální humanitní vědy, kde byla o stanovisko požádána ČAS, Česká společnost pro vlastnosti vody a vodní páry a Společnost pro technologie ochrany památek).
 • Sejk informoval výbor, že dotace RVS v celkové výši 60 000,-Kč byla přidělena a připsána na účet ČAS. Účelově bude využita na pronájem sálů na plzeňské konferenci (30 000,-Kč) a předtiskovou přípravu a tisk Ročenky ČAS v roce 2018 (30 000,-Kč).
 • Daňové přiznání ČAS bylo podáno v řádném termínu a nebyly k němu dosud vzneseny žádné připomínky.
 • Adopce hrobu Josefa Matouška, kterou na základě plné moci ČAS řeší předsedkyně Pražské Studentské sekce Kristýna Ansorgová, postoupila do další fáze. Byl uhrazen poplatek za adopci hrobového místa a aktuálně probíhá jednání s kamenickou firmou o obnově náhrobku.
 • Sejk informoval o přípravě podzimní exkurze ČAS, která proběhne ve dnech 3. – 5. října 2019. Na příští chůzi výboru bude představen definitivní program a rozpočet exkurze a poté bude zahájeno přihlašování prostřednictvím webového formuláře.
 • Bárta informoval o dni absolventů Masarykovy univerzity a požádal o rozšíření pozvánky mezi členskou základnu ČAS. Akce se uskuteční dne 15. června na brněnském výstavišti.
 • Výboru byly předloženy zápisy ze schůzí Hradecké studentské sekce ČAS (výborové schůze č. 1 ze dne 6. 2. 2019, č. 2 ze dne 1. 4. 2019 a valné hromady ze dne 5. 3. 2019) a Pražské studentské sekce (výborové schůze č. 9 ze dne 20. 2. 2019, č. 10 ze dne 21. 3. 2019 a č. 2 ze dne 7. 5. 2019).
 • Příští schůze výboru ČAS se uskuteční dne 17. června v 11,00 ve Státním oblastním archivu v Praze.

Zapsal dne 23. 5. 2019 Michal Sejk.