STANOVY ČESKÉ ARCHIVNÍ SPOLEČNOSTI, z.s.

ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení

Čl. I
Preambule

 1. Česká archivní společnost, z.s. (dále jen “ČAS”) je samosprávným a dobrovolným svazkem fyzických a právnických osob, vytvořeným na základě společného zájmu odborných zaměstnanců archivů, správních archivů a spisoven (dále jen “archivy”), vysokoškolských učitelů, studentů archivnictví, pomocných věd historických a příznivců těchto oborů, kteří vědomi si významu informací, původu, obsahu a vnějších znaků dokumentů, které jsou trvale uchovávány jako archiválie, pro nalézání historických souvislostí a objektivního vnímání dějin, budování úcty k úsilí, schopnostem a vzdělanosti předků předaných současné společnosti v dokumentech tvořících Národní archivní dědictví sdružují své schopnosti, zkušenosti a znalosti k vytvoření odborného komunikačního, metodického, informačního a vzdělávacího zázemí sloužícího archivům ke zvyšování kvality péče o archiválie a zejména vytvářejícího všestranné zázemí pro odbornou práci archivářů.
 2. ČAS je spolek sloužící svým členům v oblasti zvyšování jejich odbornosti, poskytování metodického, poradenského a informačního zázemí a výměny zkušeností a vytvářející nabídku aktivit, podporujících odborné a nerušené podmínky pro plnění úkolů odborných zaměstnanců archivů, prezentaci oborů archivnictví a spisové služby a zvyšování jejich prestiže a dobrého jména.

Čl. II
Název, sídlo, statutární orgán a provádění právních úkonů za ČAS

 1. Název ČAS: Česká archivní společnost, z.s.
 2. Adresa místa sídla ČAS: Praha 4 – Chodovec, Archivní 4, PSČ 149 00.
 3. Statutární orgán ČAS: Statutárním orgánem ČAS je jeho výbor. Jménem ČAS i jménem výboru jedná a svým jednáním ČAS zavazuje jeho předseda, není-li těmito stanovami stanoveno jinak.
 4. Osoby jednající podle těchto stanov za ČAS příslušné dokumenty podepisují tak, že ke svému předtištěnému nebo jiným způsobem předepsanému jménu a funkci v ČAS připojí svůj vlastnoruční podpis a otisk razítka ČAS. Pokud tyto osoby podepisují dokument v digitální podobě, uvede se v tomto dokumentu podpisová doložka, obsahující jméno a funkci této osoby v ČAS a slova “otisk razítka ČAS”; k dokumentu pak tato osoba připojí svůj uznávaný elektronický podpis.

Čl. III
Úprava právních poměrů

 1. ČAS vznikl jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, dne 20. července 1990 registrací u Ministerstva vnitra.
 2. V souladu s § 3042 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přizpůsobuje ČAS k datu nabytí účinnosti těchto stanov svůj název a právní poměry požadavkům citovaného zákona, pokud k tomu nedošlo již k datu nabytí jeho účinnosti podle jeho § 3041.
 3. Vnitřní organizace ČAS, práva a povinnosti členů i volených orgánů ČAS se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku; stanovy ČAS jsou rovněž zpřístupněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách spolku.

Čl. IV
Seznam členů

 1. ČAS vede seznam svých členů. Za přesné zpracovávání údajů v seznamu členů ČAS v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s využitím § 236 odst. 2 a 3 zákona č. 89/2012 Sb., odpovídá jednatel ČAS.
 2. Seznam členů ČAS je neveřejný informační systém, který je vnitřní evidencí ČAS vedenou v elektronické podobě způsobem, umožňujícím bezpečné zpracování údajů a zajištění jejich ochrany podle jiných právních předpisů. Údaje a informace vedené v seznamu členů ČAS nejsou zpřístupňovány. Přístup do seznamu členů ČAS mají pouze jednatel jako zpracovatel v něm vedených údajů, a předseda, místopředseda ČAS, pokladník výboru ČAS a předseda revizní komise, a to na základě jim přidělených přístupových hesel a výlučně v souvislosti s plněním administrativních úkolů ČAS nebo zajišťováním činností směřujících k dosažení účelu ČAS.
 3. V seznamu členů ČAS se o členovi vedou:
  • a) osobní jméno a příjmení,
  • b) datum narození,
  • c) adresa místa trvalého pobytu,
  • d) název nebo obchodní firma,
  • e) adresa sídla,
  • f) druh členství,
  • g) údaje o statutárním orgánu právnické osoby,
  • h) adresa pro doručování sdělení členům ČAS, popřípadě telefonní kontakt
   a e-mailová adresa člena ČAS,
  • i) název nebo obchodní firma zaměstnavatele, je-li člen fyzickou osobou,
  • j) informace o profesním nebo studijním zaměření člena ČAS nebo informace
   o předmětu podnikání nebo účelu činnosti, je-li člen právnickou osobou,
  • k) informace o zvláštních dovednostech, schopnostech a znalostech, které člen
   ČAS může poskytovat k naplňování jeho účelů;

  údaje a informace uvedené v písmenech i) až k) se v seznamu ČAS vedou pouze na základě jejich dobrovolného poskytnutí členem ČAS a s jeho výslovným souhlasem k jejich dalšímu využívání ČAS. Pokud člen ČAS poskytne pro vedení v seznamu ČAS údaje a informace uvedené v písmenech i) až k), tvoří součást jeho žádosti o členství rozsah takto poskytovaných údajů a prohlášení o souhlasu s jejich využíváním pro plnění úkolů ČAS v rámci naplňování jeho účelu a zajišťování jeho administrativních činností, a to ode dne vzniku jeho členství v ČAS.

 4. Jednatel ČAS zapíše do seznamu členů ČAS údaje vedené o členovi ČAS podle odstavce 3 ke dni vzniku členství nového člena podle čl. VI odst. 2, a to na základě žádosti o členství ČAS. Přihláška člena ČAS kromě údajů a informací podle odstavce 3 obsahuje rovněž poučení žadatele o členství v ČAS o rozsahu, účelu a podmínkách zpracovávání jím poskytnutých údajů a prohlášení uchazeče o členství v ČAS obsahující jeho souhlas s jejich dalším využíváním.
 5. Jednatel ČAS je povinen průběžně prověřovat, že údaje vedené v seznamu členů ČAS jsou přesné; za tímto účelem je oprávněn vyzvat člena ČAS k validaci jím poskytnutých údajů. Pokud jednateli ČAS z výkonu jeho funkce v ČAS vzniknou pochybnosti o přesnosti údaje vedeného v seznamu členů ČAS, označí takový údaj jako údaj nevěrohodný a ověří jeho správnost; po ověření správnosti údaje údaj buď potvrdí odstraněním poznámky o jeho nevěrohodnosti, nebo údaj opraví za údaj správný.
 6. Jednatel ČAS je povinen opravit údaj vedený v seznamu členů ČAS bezodkladně poté, kdy mu člen ČAS oznámí jeho změnu nebo potřebu úpravy. Člen ČAS je oprávněn kromě jiného za účelem ověření správnosti o něm vedených údajů požádat o výpis těchto údajů ze seznamu členů ČAS.
 7. Osobní údaje vedené o členu ČAS v seznamu členů ČAS se po skončení členství v ČAS neuchovávají a jsou ke dni skončení jeho členství v seznamu členů ČAS zlikvidovány.
 8. V případě zrušení nebo zániku ČAS musí být veškeré osobní údaje vedené v seznamu členů ČAS nejpozději ke dni nabytí účinnosti těchto skutečností zlikvidovány způsobem znemožňujícím jejich rekonstrukci ve struktuře seznamu členů ČAS nebo jakékoliv jeho jednotlivé části. Za likvidaci údajů vedených v seznamu členů ČAS v těchto případech odpovídá jednatel ČAS.

Čl. V
Poslání ČAS
a jeho hlavní a vedlejší činnost

 1. Posláním ČAS je:
  • a) vytvářet a prosazovat dobré jméno oboru archivnictví a podporovat prezentaci výsledků práce archivů,
  • b) sloužit zájmům a potřebám svých členů zejména v oblasti vytváření kvalitních podmínek pro zvyšování jejich odborné úrovně a přístupu ke zvyšování kvalifikace, informačního zázemí a nabídky služeb sjednocujících výkon archivní praxe, a dalších souvisejících oborů,
  • c) podporovat všeobecný rozvoj a výzkumu oboru archivnictví,
  • d) napomáhat k získávání, šíření a prohlubování nejnovějších poznatků nezbytných k úspěšné činnosti v tomto oboru,
  • e) účastnit se na vytváření koncepce podmínek nakládání s dokumenty a péče o archiválie v České republice, přípravě metodických doporučení sjednocujících výkon praxe v těchto oblastech a legislativních procesů při přípravě právních předpisů v oboru archivnictví a výkonu spisové služby,
  • f) ve spolupráci s představiteli státní služby, školství a vědy a výzkumu v oblasti archivnictví se vyjadřovat i k perspektivním programům, které se dotýkají uvedených oborů i členů ČAS, a přispívat svými stanovisky k jejich optimálnímu řešení a
  • g) upevňovat osobní a společenské kontakty a podporovat vzájemné porozumění a konstruktivní názorovou výměnu mezi členy.
 2. K zajištění svého poslání ČAS jako svou hlavní činnost zejména:
  • a) vytváří pro své členy centrum metodické a informační podpory, které zpřístupňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup,
  • b) vytváří pracovní skupiny, jejichž úkolem je zajišťovat příspěvky pro metodickou a informační podporu zejména členů ČAS i další odborné archivní veřejnosti,
  • c) podílí se na řešení aktuálních odborných problémů v činnosti archivů a na přípravě právních předpisů z oblasti právních vztahů v oboru archivnictví,
  • d) poskytuje stanoviska pro tvorbu metodiky výkonu státní služby v oblasti archivnictví a k dotazům členů ČAS k podmínkám plnění jejich úkolů v oblasti archivnictví; odborné skupiny rovněž předkládají výboru ČAS náměty na využívání nových oblastí a forem odborné podpory členů ČAS,
  • e) zřizuje pracovní skupiny pro přípravu odborných konferencí, seminářů, studentských soutěží a jiných vzdělávacích a informačních programů a projektů a pro přípravu publikací, ročenky ČAS a jiných odborných dokumentů určených členům ČAS i další odborné nebo laické veřejnosti,
  • f) organizuje konference, přednášky, semináře, ankety a exkurze a pro širší veřejnost přednáškovou a osvětovou činnost,
  • g) spolupracuje se správními úřady, kterým byl svěřen výkon státní služby v oblasti archivnictví a spisové služby, na sjednocování výkonu praxe v dané oblasti, vzdělávání státních zaměstnanců a dalších odborníků v ní a zajišťování věcných, personálních a organizačních podmínek, ve kterých tito plní jim svěřené úkoly,
  • h) spolupracuje s dobrovolnými profesními a zájmovými organizacemi ve společenskovědní i vědeckotechnické oblasti,
  • i) zajišťuje programy a projekty propagující obor archivnictví a seznamující širokou veřejnost s jeho úkoly, významem a podmínkami, ve kterých jsou plněny jeho jednotlivé činnosti,
  • j) v mezinárodních stycích zastupuje členy ČAS vůči obdobným sdružením a spolkům v zahraničí, navazuje a udržuje kontakty s nimi a podporuje spolupráci a výměnu informací v této oblasti,
  • k) v zájmu účinnější propagace oboru archivnictví, činnosti archivů, objektivního informování o aktuálních úkolech v archivnictví, o stavu péče o archiválie v České republice a koncepcích archivnictví do budoucna iniciativně spolupracuje s hromadnými sdělovacími prostředky, zejména s tiskem, rozhlasem a televizí,
  • l) popularizuje činnost archivů, k čemuž vyhledává vhodné formy,
  • m) spolupracuje s vysokoškolskými pracovišti zajišťujícími výuku v oborech archivnictví, pomocných věd historických, spisové služby a příbuzných oborů.
 3. K podpoře hlavní činnosti ČAS může vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost, spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti zejména v oblasti pořádání kulturních
  a společenských akcí, vzdělávání, vydavatelské a propagační činnosti a prodeje tiskovin, vytvořených publikací a jiných odborných materiálů, realizovaných v souladu s právními předpisy tuto činnost upravujícími. Zisk z případně vykonávané vedlejší hospodářské činnosti lze použít výlučně k zajištění výkonu hlavní činnosti ČAS a jeho administrativního zabezpečení, popřípadě ke správě majetku ČAS.

ČÁST DRUHÁ
Členství v ČAS
Členové spolku a jejich práva a povinnosti

Čl. VI
Členství v ČAS

 1. Členství v ČAS je dobrovolné, váže se na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
 2. Osoba se stává členem na základě písemně podané a podepsané žádosti o členství v ČAS, a to ke dni provedení úhrady ročního členského příspěvku způsobem stanoveným v čl. XXV. stanov. Žádost o členství musí být podána v písemné formě.
 3. Členství v ČAS je:
  • a) řádné,
  • b) přispívající,
  • c) kolektivní a
  • d) čestné.
 4. Řádné členství v ČAS zaniká:
 5. a) vystoupením, a to ke dni doručení písemného oznámení člena ČAS o jeho rozhodnutí ukončit členství v ČAS na adresu sídla ČAS nebo jeho elektronickou adresu,
 6. b) vyloučením z důvodu neuhrazení členského příspěvku ve dvou po sobě následujících letech.
 7. c) vyloučením na základě usnesení valné hromady ČAS, pokud člen ČAS závažně porušil povinnosti vyplývající z členství v ČAS nebo pokud svým jednáním vážně poškodil dobrou pověst nebo cíle ČAS, anebo jejích členů; valná hromada ČAS takové jednání člena ČAS neprojedná, pokud důsledky takového jednání lze členem ČAS v plném rozsahu důsledků porušených povinností odčinit a tento tak učinil sám nebo na základě výzvy výboru ČAS v jím stanovené přiměřené lhůtě. Členství v ČAS v tomto případě zaniká doručením usnesení valné hromady ČAS,
 8. d) dnem smrti člena ČAS nebo dnem, který je v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, nebo
 9. e) zánikem ČAS.
 10. Kolektivní členství v ČAS zaniká podle odstavce 4 písm. a) až c) a e) obdobně nebo dnem zániku právnické osoby.
 11. Přispívající a čestné členství v ČAS zaniká podle odstavce 4 písm. a), c), d) a e) nebo dnem zániku právnické osoby.
 12. Návrh na vyloučení člena ČAS podle odstavce 4 písm. c) může podat každý její člen, a to v písemné formě k rukám předsedy ČAS; návrh musí být řádně odůvodněn, jinak se k němu nepřihlíží. Člen ČAS, proti kterému návrh na vyloučení směřuje, musí být s podáním návrhu seznámen a musí mu být umožněno vysvětlit nebo vyvrátit v návrhu uvedené skutečnosti, uvést skutečnosti svědčící v jeho prospěch a popřípadě napravit důsledky svého jednání, které by jinak vedlo k jeho vyloučení z ČAS.

Čl. VII
Členové spolku

 1. Členem ČAS se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která projeví na základě písemné přihlášky svůj zájem podílet se na činnosti ČAS a svůj souhlas s jeho stanovami. Za právnickou osobu v ČAS jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.
 2. Řádným členem ČAS se může stát každý plně svéprávný člověk bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Řádný člen ČAS je nositelem veškerých práv, výhod a povinností spojených s členstvím v ČAS.
 3. Přispívajícím členem ČAS se může stát každá fyzická osoba i právnická osoba, splňující podmínky řádného, popřípadě kolektivního členství v ČAS, pokud se hodlá podílet na činnostech sledujících dosažení účelu pobočného spolku ČAS (dále jen “regionální pobočka”) a finančně podporovat plnění jeho úkolů. Práva, výhody a povinnosti přispívajícího člena ČAS jsou omezena jeho nevolitelností do orgánů ČAS, nemožností požívat dotace určené řádným členům ČAS a omezením práv řádného člena ČAS v případech, kdy má regionální pobočka pro takové omezení spravedlivý důvod.
 4. Kolektivním členem se může stát pouze právnická osoba se sídlem v České republice; kolektivním členem ČAS se nemůže stát archiv zřízený podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě podle jiného zákona.
 5. Valná hromada ČAS může na návrh jeho výboru udělit fyzickým osobám splňujícím obecné podmínky členství v ČAS podle odstavce 2 čestné členství v ČAS, pokud navržená osoba:
  • a) dlouhodobě významným způsobem podporuje činnost ČAS,
  • b) je uznávaným odborníkem v oboru archivnictví, pomocných věd historických nebo jiných oborů významných pro výkon péče o archiválie,
  • c) může v budoucnu jakkoliv významně podpořit činnost ČAS.
 6. Čestné členství v ČAS vzniká dnem, kdy valná hromada ČAS odhlasuje jeho udělení.
 7. Čestný člen ČAS je zproštěn povinnosti platit členské příspěvky a rovněž nemůže být volen do orgánů ČAS; v ostatním rozsahu je čestný člen ČAS nositel práv a povinností stanovených v čl. VIII odst. 4 a čl. IX. odst. 3.

Čl. VIII
Práva členů ČAS

 1. Řádní členové ČAS mají právo:
  • a) podílet se na činnosti ČAS,
  • b) být pravidelně informováni o koncepci naplňování účelu ČAS a o dění v ČAS,
  • c) podávat návrhy, připomínky, vyjadřovat se k činnosti ČAS a vznášet dotazy k orgánům ČAS a obdržet odpověď na svá podání v přiměřené době,
  • d) účastnit se všech jednání orgánů ČAS, týkajících se jejich osoby,
  • e) volit a být voleni do řídících a kontrolních orgánů ČAS,
  • f) účastnit se valných hromad, vyjadřovat se na nich k činnosti ČAS,
  • g) účastnit se všech akcí ČAS a být o nich včas informováni,
  • h) využívat poradenské a metodické služby ČAS,
  • i) žádat o výpis ze seznamu členů dle čl. IV odst. 6,
  • j) odebírat příležitostné tisky ČAS za zvýhodněných podmínek,
  • k) být nositeli benefitů ČAS v rozsahu stanoveném valnou hromadou pro jí určené období.
 2. Pro práva kolektivních členů ČAS se použije odstavec 1 obdobně; tam, kde nositelem práva může být výlučně fyzická osoba, vykonává práva kolektivního člena jeho statutární zástupce, nebo jím pověřená osoba.
 3. Přispívající členové ČAS mají právo:
  • a) podílet se na činnosti regionální pobočky ČAS,
  • b) být pravidelně informován o koncepci naplňování účelu ČAS a o dění v ČAS,
  • c) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy k výboru regionální pobočky ČAS a obdržet odpověď na svá podání v přiměřené době,
  • d) vznášet dotazy k orgánům ČAS a obdržet odpověď na svá podání v přiměřené době,
  • e) účastnit se valných hromad regionální pobočky ČAS,
  • f) účastnit se všech jednání orgánů ČAS, týkajících se jejich osoby,
  • g) účastnit se všech akcí regionální pobočky ČAS a být o nich včas informováni,
  • h) využívat poradenské a metodické služby ČAS,
  • i) žádat o výpis ze seznamu členů dle čl. IV odst. 6,
  • j) odebírat příležitostné tisky regionální pobočky ČAS za zvýhodněných podmínek,
  • k) být nositeli benefitů ČAS v rozsahu stanoveném pro přispívajícího člena regionální pobočky ČAS valnou hromadou pro jí určené období.
 4. Čestní členové mají právo:
  • a) podílet se na činnosti ČAS,
  • b) být pravidelně informováni o koncepci naplňování účelu ČAS a o dění v ČAS,
  • c) podávat návrhy, připomínky, vyjadřovat se k činnosti ČAS a vznášet dotazy k orgánům ČAS a obdržet odpověď na svá podání v přiměřené době,
  • d) účastnit se všech jednání orgánů ČAS, týkajících se jejich osoby,
  • e) účastnit se valných hromad, vyjadřovat se na nich k činnosti ČAS,
  • f) účastnit se všech akcí ČAS a být o nich včas informováni,
  • g) využívat poradenské a metodické služby ČAS,
  • h) žádat o výpis ze seznamu členů dle čl. IV odst. 6,
  • i) být nositeli benefitů ČAS v rozsahu stanoveném valnou hromadou pro jí určené období,
  • j) odebírat zdarma tiskoviny vydané ČAS.

Čl. IX
Povinnosti členů ČAS

 1. Řádní a kolektivní členové ČAS jsou povinni:
 2. a) platit členské příspěvky,
 3. b) chránit a aktivně se podílet na vytváření dobrého jména ČAS,
 4. c) dbát o dobrou pověst ČAS,
 5. d) dodržovat stanovy ČAS,
 6. e) podílet se na činnosti ČAS a zkvalitňování nabídky, dosažitelnosti a profesionální úrovně jí poskytovaných služeb,
 7. f) řídit se usneseními výboru a valné hromady.
 8. Odstavec 1. se vůči povinnostem přispívajících členů regionálních poboček použije přiměřeně, s výjimkou povinnosti úhrady členských příspěvků; přispívající členové namísto členských příspěvků ČAS poskytují finanční plnění výlučně ve prospěch regionální pobočky, a to v jimi stanovené dobrovolné výši, k níž se zaváží v přihlášce přispívajícího člena regionální pobočky ČAS.
 9. Čestní členové jsou vázáni povinnostmi stanovenými v odstavci 1 písm. b) až d) a f); čestní členové se na činnostech stanovených jako povinnost řádných a kolektivních členů v odstavci 1 písm. e) mohou podílet podle svého uvážení v jimi zvoleném rozsahu.

ČÁST TŘETÍ
Orgány ČAS

Čl. X

 1. Orgány ČAS jsou:
  • a) valná hromada,
  • b) výbor,
  • c) předsednictvo výboru,
  • d) předseda výboru,
  • e) revizní komise.
 2. Funkční období volených orgánů je tři roky. Členové volených orgánů ČAS, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání valné hromady ČAS. V takovém případě zahájí výbor ČAS přípravu mimořádné valné hromady, která se uskuteční nejpozději do 3 měsíců v případě výboru, respektive do 6 měsíců v případě revizní komise, ode dne kdy byla provedena kooptace členů podle věty první.
 3. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství v ČAS podle čl. VI odst. 4, uplynutím funkčního období, písemnou rezignací člena ČAS nebo odvoláním člena voleného orgánu valnou hromadou pro hrubé porušení jeho povinností.
 4. Do téže volené funkce v orgánech ČAS může být člen ČAS zvolen nejvýše ve dvou po sobě následujících obdobích.
 5. Volené orgány ČAS vykonávají jim svěřené funkce i po uplynutí doby, na kterou byly zvoleny, a to až do řádného předání funkcí nově zvoleným orgánům ČAS; za řádné předání volené funkce odpovídají nerozlučně předávající i přejímající volený orgán ČAS.

Čl. XI
Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem ČAS, který je formálně shromážděním všech členů ČAS.
 2. Valná hromada určuje hlavní zaměření činnosti ČAS, projednává a vyhodnocuje činnost ČAS za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady činnosti pro následující kalendářní rok, volí volené orgány ČAS, hodnotí práci odstupujících orgánů, regionálních poboček, studentských sekcí a odborných skupin a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro činnost ČAS a ochranu zájmů jeho členů.
 3. Do působnosti valné hromady náleží zejména:
  • a) určit hlavní zaměření činností ČAS,
  • b) rozhodovat o záležitostech zásadního právního, organizačního a finančního dosahu popřípadě o záležitostech, které jí předloží k projednání a rozhodnutí výbor, a to včetně účasti a odpovědnosti regionálních poboček, studentských sekcí a odborných skupin na nich,
  • c) rozhodovat o změně stanov a interních aktech řízení; v případě potřeby valná hromada rovněž přijímá výkladové a aplikační ustanovení užití jednotlivých ustanovení stanov ČAS a interních aktů řízení,
  • d) schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření ČAS za uplynulé období předkládané výborem ČAS,
  • e) schvalovat program činnosti ČAS a jeho rozpočet na kalendářní rok následující po jejím zasedání,
  • f) rozhodovat o povinnosti úhrady členského příspěvku, jeho výši, době a způsobu splatnosti a neprodleně po ukončení valné hromady musí být toto rozhodnutí způsobem umožňujícím dálkový přístup,
  • g) schvalovat výsledek hospodaření ČAS,
  • h) volit členy výboru ČAS, členy revizní komise; v případě výboru ČAS valná hromada volí nejméně 13 kandidátů ze všech členů výboru, v případě revizní komise nejméně 3 kandidáty ze všech jejich členů,
  • i) rozhodnout o přeměně ČAS,
  • j) rozhodnout o zrušení ČAS s likvidací,
  • k) jmenovat likvidátora v případě zrušení ČAS s likvidací,
  • l) vyhodnocovat činnost dalších orgánů ČAS a jejich členů,
  • m) seznamovat se se zprávou revizní komise,
  • n) schvalovat zřízení regionálních poboček, studentských sekcí a odborných skupin,
  • o) schvalovat jednací a organizační řády regionálních poboček, studentských sekcí a odborných skupin,
  • p) vyhodnocovat činnost regionálních poboček, studentských sekcí a odborných skupin,
  • q) rozhodovat na základě návrhu výboru o zrušení regionálních poboček, studentských sekcí a odborných skupin,
  • r) rozhodovat na základě odůvodněného návrhu výboru ČAS o udělení čestného členství,
  • s) rozhodovat o vyloučení člena ČAS,
  • t) plnit další úkoly, které si vyhradí do své působnosti.
 4. Valnou hromadu svolává výbor ČAS podle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. 12. předchozího kalendářního roku.
 5. Výbor ČAS je rovněž povinen svolat valnou hromadu, pokud o to s uvedením důvodu požádá nejméně jedna polovina členů ČAS nebo dvě třetiny členů revizní komise ČAS, a to do 30 dnů od doručení takového podnětu. Nesvolá-li výbor ČAS zasedání valné hromady ve stanovené lhůtě, může tak učinit ten, kdo podnět podal, a to na náklady ČAS a za podmínek stanovených stanovami.
 6. Zasedání valné hromady výbor svolá přednostně cestou elektronických komunikací tak, aby doručení pozvánky bylo prokazatelné, a to nejméně 30 dní před stanoveným termínem konání valné hromady. V případě, že člen ČAS nedisponuje elektronickou adresou, doručí mu výbor ČAS pozvánku v listinné podobě osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence.
 7. Pozvánka na zasedání valné hromady musí obsahovat alespoň datum konání valné hromady, místo jejího konání, hodinu zahájení registrace členů ČAS a hodinu zahájení vlastního jednání valné hromady a návrh programu valné hromady. V případě, že je valná hromada svolávána podle odstavce 5, uvede se v pozvánce rovněž tato skutečnost.
 8. Pokud je valná hromada svolávána podle odstavce 5, může být navrhovatelem svolání valné hromady určený program jednání změněn pouze na základě jeho souhlasu se změnou nebo doplněním programu.
 9. Výbor ČAS nebo ten, kdo podal podnět ke svolání valné hromady ČAS, může její zasedání z důležitých důvodů nejméně 10 dnů před navrhovaným termínem zasedání valné hromady odvolat nebo odložit; pro odvolání zasedání valné hromady se odstavec 6 použije přiměřeně.

Čl. XII
Jednání valné hromady

 1. Právo zúčastnit se valné hromady ČAS, právo hlasovat, volit, být volen a požadovat i dostat vysvětlení o činnosti ČAS mají všichni členové ČAS; přispívající členové nemají na valné hromadě ČAS právo hlasovat, volit nebo být voleni; čestní členové nemají na valné hromadě ČAS právo být voleni.
 2. Požaduje-li člen ČAS na zasedání valné hromady informaci nebo vysvětlení skutečností, které podléhají ochraně podle jiných právních předpisů nebo jejichž zveřejnění by ohrozilo nebo mohlo ohrozit zájmy a dobrou pověst ČAS, nejsou takové skutečnosti předmětem jednání. Výbor ČAS v tomto případě do 15 dnů po ukončení jednání valné hromady písemně žadateli odůvodní neposkytnutí požadovaných informací nebo vysvětlení, popřípadě určí lhůtu, ve které tak bude možné učinit na základě splnění příslušnými předpisy stanovených podmínek.
 3. Každý člen ČAS má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu, s výjimkou přispívajících členů, kteří se účastní pouze valných hromad regionálních poboček, jejichž jsou členy a to s plným hlasovacím právem.
 4. Pokud se čestný člen ČAS stal rovněž jeho řádným členem, hlasuje pouze jediným hlasem, a to hlasem řádného člena ČAS.
 5. Valná hromada je schopna usnášet se, pokud je na jejím zasedání zaregistrována nadpoloviční většina všech členů ČAS.
 6. Rozhodnutí valné hromady se přijímají, pokud o nich kladně hlasuje nadpoloviční většina přítomných zaregistrovaných členů ČAS.
 7. Pokud valná hromada volí členy volených orgánů ČAS, členové hlasují volbou tajnou, přímou a rovnou.
 8. Jednání valné hromady zahájí předseda výboru ČAS nebo jím pověřený člen výboru, který na základě provedené registrace členů ověří, zda je valná hromada schopna se usnášet; pro účely ověření usnášeníschopnosti valné hromady nelze započítat zaregistrované členy ČAS pro účely uplatnění jejich volebního práva pro volbu volených orgánů ČAS na valné hromadě ČAS.
 9. Je- li ověřena usnášeníschopnost valné hromady ČAS, zajistí předseda ČAS nebo jím pověřená osoba volbu předsedajícího valné hromady, zapisovatele a návrhové komise, nebo volební komise, pokud je valná hromada hromadou volební. Pokud registrovaný počet členů ČAS nenaplňuje podmínky usnášeníschopnosti valné hromady, postupuje předseda ČAS nebo jím pověřená osoba podle čl. XIII.
 10. Pokud je valná hromada usnášeníschopná a je provedena volba jejích činovníků, zahájí zvolený předsedající valné hromady její zasedání podle předem oznámeného programu; doplnění programu může být provedeno na základě odůvodněné žádosti člena ČAS písemně doručené výboru nejméně 5 dnů před zasedáním valné hromady a musí se o něm souhlasně usnést nejméně dvě třetiny zaregistrovaných členů ČAS.
 11. Valná hromada se rovněž může dvou třetinovou většinou zaregistrovaných členů ČAS usnést na přerušení jednání valné hromady nebo na jejím předčasném ukončení, přestože nebyl vyčerpán oznámený program.

Čl. XIII
Náhradní valná hromada

 1. Není-li valná hromada usnášeníschopná, může předseda ČAS nebo jím pověřená osoba k provedení procedurálních úkonů nezbytných pro zahájení valné hromady rozhodnout:
  • a) o svolání nové valné hromady v náhradním termínu,
  • b) o přerušení valné hromady a svolání náhradní valné hromady pozvánkou vyhlášenou na místě v témže dni, a to pokud tak vyžaduje naléhavost řešení věcí navržených v programu v zájmu ČAS nebo pokud by tak bylo nezbytné v zájmu ochrany osobních, ekonomických nebo profesních potřeb přítomných členů ČAS.
 2. V případě neschopnosti valné hromady usnášet se, a pokud předseda ČAS nebo jím pověřená osoba rozhodne podle odstavce 1 písm. a) svolá výbor ČAS novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání valnou hromadu na její náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání valné hromady a že se bude jednat podle původního rozeslaného programu. Náhradní zasedání valné hromady se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání valné hromady svoláno původně.
 3. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná za libovolného počtu zaregistrovaných členů ČAS. Usnesení valné hromady jsou pak přijímána nadpoloviční většinou zaregistrovaných členů ČAS.
 4. V případě neschopnosti valné hromady usnášet se, a pokud předseda ČAS nebo jím pověřená osoba rozhodne podle odstavce 1 písm. b), svolá výbor ČAS na místě náhradní valnou hromadu vyhlášením jejího programu a určením hodiny zahájení registrace pro ni, a to v témže dni a na tomtéž místě, v jakém se koná řádně svolaná valná hromada. Poté je jednání valné hromady přerušeno a provede se nová registrace přítomných členů ČAS.
 5. Náhradní valná hromada svolaná podle odstavce 4 je usnášeníschopná za libovolného počtu zaregistrovaných členů ČAS. Usnesení valné hromady jsou pak přijímána nadpoloviční většinou zaregistrovaných členů ČAS. Po zahájení jednání valné hromady je předseda ČAS povinen oznámit důvody zvoleného postupu ke svolání náhradní valné hromady a nechat hlasovat zaregistrované členy ČAS o souhlasu s postupem, kterým byla náhradní valná hromada svolána.

Čl. XIV
Zápis z jednání valné hromady

 1. Předseda ČAS nebo jím pověřená osoba ve spolupráci se zapisovatelem valné hromady podle čl. XII odst. 10 zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání valné hromady do třiceti dnů od jejího ukončení.
 2. Ze zápisu musí být zřejmé, kdo zasedání svolal a jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy a kým byl zápis vyhotoven.
 3. Předseda ČAS zajistí zveřejnění zápisu z valné hromady způsobem umožňujícím dálkový přístup; případné námitky proti zápisu lze u výboru ČAS uplatnit nejpozději do 5 dnů od jeho zveřejnění. O námitkách k zápisu rozhoduje výbor ČAS a o způsobu jejich řešení učiní zápis, který předseda ČAS zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Platné znění zápisu (ve znění případných připomínek) musí být zveřejněno nejpozději do 15 dnů od jeho původního zveřejnění.
 4. Zápis je členům ČAS přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup v digitální podobě a dále v analogové podobě v sídle ČAS v době zasedání výboru ČAS. Každý člen ČAS může nahlížet do zápisů z valné hromady a pořizovat si z nich na náklady ČAS kopie.
 5. V případě, že valná hromada rozhodla o povinnosti úhrady členského příspěvku, jeho výši, době a způsobu splatnosti, zveřejní předseda ČAS takové usnesení jako samostatný dokument způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to bezodkladně po ukončení členské schůze.

Čl. XV
Výbor ČAS

 1. Výbor je kolektivním statutárním orgánem ČAS, který je složen z 13 řádných členů ČAS zvolených řádně valnou hromadou.
 2. Zvolení členové výboru ČAS jsou povinni se sejít na své ustavující schůzi nejpozději 14 dnů od valné hromady, která je zvolila. Ustavující schůze výboru zvolí ze svého středu předsednictvo ČAS, tedy jeho předsedu, místopředsedu, jednatele a pokladníka. Nově zvolený předseda ČAS je povinen zajistit zpracování zápisu z ustavující schůze výboru, ve kterém budou uvedeny zejména výsledky hlasování při volbě předsednictva, popřípadě další významné skutečnosti.
 3. Výbor ČAS přijme do 60 dnů od svého zvolení své programové prohlášení, které zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Výbor ČAS provede vyhodnocení úspěšnosti svého programového prohlášení na poslední valné hromadě ČAS před uplynutím jeho funkčního období; valná hromada na základě tohoto vyhodnocení přijme usnesení o prospěšnosti výboru ČAS pro činnost a poslání ČAS a pro ochranu zájmů jeho členů.
 4. Jménem výboru a celého ČAS jedná předseda, který je oprávněn přijímat právní závazky a podepisovat právní dokumenty. V případě nepřítomnosti předsedy a nebezpečí z prodlení může po konzultaci s předsedou podepsat právní dokument místopředseda nebo jednatel. Účetní dokumenty je oprávněn podepisovat předseda, místopředseda, pokladník nebo jednatel.
 5. Schůze výboru svolává předseda. Výbor se schází podle potřeby, nejméně však šestkrát ročně. O svých schůzích vede řádné zápisy, které jsou veřejné a pro jejich zpřístupňování platí pravidla zpřístupňování zápisů z valné hromady.
 6. Výbor ČAS je schopen se usnášet, je-li přítomná nadpoloviční většina členů. K přijetí usnesení je potřeba prostá většina hlasů přítomných členů výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 7. Členům výboru ČAS za výkon jejich funkce nenáleží žádná odměna.
 8. Úkolem výboru je kromě dalších úkolů stanovených stanovami zejména:
  • a) řídit činnost ČAS v souladu se stanovami, popřípadě dalšími normami ČAS a usneseními valné hromady po celé své funkční období,
  • b) rozhodovat o všech záležitostech, tykajících se ČAS jako celku a nespadajících do působnosti valné hromady,
  • c) připravovat řádnou, popřípadě mimořádnou valnou hromadu,
  • d) svolávat valnou hromadu,
  • e) schvalovat interní organizační normy ČAS,
  • f) posuzovat zřízení regionálních poboček, studentských sekcí a odborných skupin a soulad jimi předložených jednacích a organizačních řádů se stanovami a cíli a zájmy ČAS a jeho členů,
  • g) zřizovat podle potřeby stálé nebo dočasné pracovní skupiny k zabezpečení konkrétních akcí po stránce obsahové i organizační,
  • h) hodnotit úroveň ročenky ČAS, jmenovat jejího redaktora a zabývat se dalšími tiskovinami a informačními zdroji ČAS,
  • i) předkládat valné hromadě návrhy na udělení čestného členství,
  • j) urovnávat spory mezi členy ČAS a
  • k) další úkoly, o kterých tak rozhodne valná hromada ČAS.

Čl. XVI
Předsednictvo a předseda ČAS

 1. Předsednictvo ČAS je výkonným orgánem výboru ČAS složeným z předsedy, místopředsedy, jednatele a pokladníka; předsednictvo ČAS není oprávněno přijímat závazná rozhodnutí, o svých činnostech a návrzích se neusnáší a ze své činnosti se odpovídá výboru.
 2. Předsednictvo ČAS se schází dle potřeby a připravuje organizačně, věcně a odborně schůze výboru. Organizačně a administrativně zajišťuje činnost předsednictva jednatel.
 3. Předseda ČAS odpovídá za řádné hospodaření ČAS, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání ČAS a jeho rozvoj.
 4. Předseda ČAS vede a řídí práci ČAS v období mezi zasedáním valných hromad a dohlíží na dodržování stanov.
 5. Předseda ČAS je povinen jednat při plnění svých úkolů v ČAS s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí, v zájmu členů ČAS a zachovávání principů ochrany kolektivních zájmů členů ČAS.
 6. Do působnosti předsedy náleží úkoly stanovené stanovami a dále zejména:
  • a) přezkoumávat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci ČAS,
  • b) posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto návrhy valné hromadě,
  • c) dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,
  • d) rozhodovat o odkladu splatnosti, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům ČAS, pokud pro to existují závažné důvody,
  • e) schvalovat interní organizační normy ČAS.

Čl. XVII
Revizní komise

 1. ČAS zřizuje revizní komisi za účelem zajištění dohledu nad tím, aby záležitosti ČAS byly řádně vedeny a ČAS vykonával činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Do působnosti revizní komise dále náleží kontrola finanční a hospodářské činnosti ČAS.
 2. Revizní komise je tříčlenná. Na své ustavující schůzi, která musí být uskutečněna do 14 dnů po zasedání valné hromady, která zvolila členy revizní komise, zvolí členové revizní komise ze svého středu předsedu, který odpovídá za činnost revizní komise valné hromadě ČAS. Předseda revizní komise průběžně informuje výbor o zjištěných závadách, navrhuje výboru uložení konkrétních nápravných opatření a kontroluje jejich provádění a účinnost.
 3. Předseda revizní komise má právo účastnit se jednání výboru s hlasem poradním.
 4. Členství v revizní komisi není slučitelné se členstvím ve výboru ČAS nebo s funkcí likvidátora.
 5. Revizní komise pracuje po celé své funkční období, které je tříleté, jako stálý orgán, který se schází a svou činnost provádí průběžně; administrativní a organizační zázemí pro činnost revizní komise poskytuje výbor ČAS.
 6. Předseda revizní komise je oprávněn nahlížet do všech dokumentů ČAS, a to při zachování režimu případné právní ochrany podle jiných právních předpisů, a požadovat od členů dalších orgánů ČAS vysvětlení k jednotlivým záležitostem.
 7. Předseda revizní komise podává na valných hromadách zprávu o činnosti revizní komise, včetně uložených nápravných opatření a jejich výsledku.

Čl. XVIII
Podrobnosti výkonu funkce výboru a revizní komise

  Podrobnosti organizace a výkonu funkce ve volených orgánech ČAS stanoví organizační řád ČAS, který schvaluje valná hromada ČAS.

ČÁST ČTVRTÁ
Organizace ČAS

Čl. XIX
Vnitřní struktura ČAS

 1. ČAS je zapsaný spolek s celorepublikovou působností, který pro plnění svých úkolů v jednotlivých regionech a účelnější ochranu svých zájmů a podporu svých členů může zřizovat regionální pobočky, pro jejichž vznik a postavení v rámci ČAS se použijí § 228 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 2. ČAS může dále zřizovat studentské sekce, odborné skupiny a pracovní skupiny k plnění specifických úkolů; členy studentských sekcí a odborných skupin mohou být výlučně členové ČAS. K plnění úkolů určených k vyřešení pracovním skupinám mohou být přizváni také další odborníci, kteří nejsou členy ČAS.

Čl. XX
Regionální pobočky ČAS

 1. Regionální pobočky zapíše ČAS do veřejného rejstříku na návrh členů ČAS sdružených v určité konkrétní oblasti České republiky jimi určené, a to bez ohledu na územní nebo správní členění České republiky. Název regionální pobočky musí obsahovat příznačný prvek názvu hlavního spolku.
 2. Právní osobnost regionální pobočky je odvozena od právní osobnosti ČAS.
 3. Návrh na zapsání regionální pobočky ČAS do veřejného rejstříku předkládají navrhující členové ČAS k projednání výboru ČAS. Návrh musí obsahovat vymezení územní působnosti regionální pobočky, její programové prohlášení a organizační a jednací řád regionální pobočky.
 4. Výbor ČAS návrh na zápis regionální pobočky ČAS posoudí z hlediska jeho souladu s účelem, hlavním předmětem činnosti ČAS a jeho stanovami, a pokud podmínkám takového souladu vyhoví, předloží ho ke schválení nejbližšímu zasedání valné hromady ČAS. K ustavení regionální pobočky je potřebné minimálně 15 členů.
 5. Členem regionální pobočky může být každý řádný, přispívající, kolektivní nebo čestný člen ČAS, ztotožňující se s programovým prohlášením regionální pobočky, přičemž počet členství v různých regionálních pobočkách není omezen. O přijetí rozhoduje výbor regionální pobočky.
 6. Orgány regionální pobočky jsou:
  • a) valná hromada regionální pobočky,
  • b) výbor regionální pobočky,
  • c) předseda regionální pobočky,
  • d) revizní komise regionální pobočky;
 7. Funkční období orgánů regionální pobočky podle odstavce 6 písm. b) až d) je tříleté. Zvolení podle odstavce 6 písm. b) až d) není omezeno počtem funkčních období.
 8. Předseda regionální pobočky, popřípadě jím pověřený zástupce z řad členů regionální pobočky nebo místopředseda regionální pobočky má právo účastnit se jednání výboru ČAS s hlasem poradním.
 9. Valná hromada regionální pobočky je nejvyšším shromážděním členů pobočky, včetně členů přispívajících. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina členů, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných. Valná hromada zejména:
  • a) volí z řádných a přispívajících členů ČAS výbor pobočky a revizní komisi,
  • b) schvaluje změny jednacího řádu regionální pobočky,
  • c) rozhoduje o koncepci činnosti regionální pobočky,
  • d) v souladu se stanovami ČAS stanoví zásady činnosti regionální pobočky,
  • e) rozhoduje na návrh nejméně nadpoloviční většiny členů výboru regionální pobočky nebo nadpoloviční většiny členů regionální pobočky o odvolání orgánů regionální pobočky,
  • f) schvaluje roční plán činnosti,
  • g) schvaluje rozpočet regionální pobočky na příslušný kalendářní rok,
  • h) schvaluje zprávu o hospodaření za uplynulý kalendářní rok.
 10. Výbor regionální pobočky je pětičlenný; výbor ze svého středu volí předsedu pobočky, místopředsedu, jednatele a pokladníka regionální pobočky. Předseda, místopředseda a pokladník regionální pobočky musí být výlučně řádní členové ČAS.
 11. Revizní komise regionální pobočky je tvořena dvěma členy jmenovanými výborem regionální pobočky z řádných členů ČAS, kteří jsou současně členy regionální pobočky. Revizní komise na svém prvním zasedání zvolí ze svých členů předsedu. Členové revizní komise nesmějí být v příslušném funkčním období členy výboru regionální pobočky.
 12. Orgány regionální pobočky mohou samostatně jednat a regionální pobočku ČAS finančně zavazovat jen v rámci svého předběžného ročního programu činnosti a svého rozpočtu. Ke každému právnímu úkonu, pokud tak nevyplývá ze stanov ČAS, nebo který nebyl schválen valnou hromadou ČAS, musí být regionální pobočka výslovně zmocněna předsedou ČAS. ČAS nese odpovědnost pouze za finanční závazky regionální pobočky, které byly schváleny valnou hromadou nebo ke kterým byla zmocněna předsedou ČAS.
 13. Valná hromada ČAS může schválit účelovou dotaci ve prospěch zajištění aktivity příslušné regionální pobočky, pokud tato aktivita sleduje účel ČAS, podporuje jeho dobrou pověst a je uspořádána v souladu se zájmy členů ČAS. Finanční dotace nebo příspěvek ČAS musí být výborem regionální pobočky řádně vyúčtovány a doloženy účetními doklady jejich užití, a to včetně doložení zachování účelu, ke kterým byla účelová dotace nebo příspěvek poskytnuty.
 14. ČAS a regionální pobočky zajišťují svou vzájemnou informovanost, podporu činnosti a účelnou koordinovanost přípravy jednotlivých aktivit prostřednictvím svých výborů. Výbory regionálních poboček jsou povinny k rukám předsedy výboru ČAS zasílat zápisy z jednání orgánů regionální pobočky, a to do pěti pracovních dnů po jejich vzniku.

Čl. XXI
Studentské sekce

 1. Řádní členové ČAS, kteří jsou studenty vysokých škol, se mohou sdružovat ve studentských sekcích ČAS, které jsou výlučně vnitřními organizačními útvary ČAS bez právní osobnosti.
 2. Studentské sekce se zřizují na návrh nejméně 10 studentů téže vysoké školy hlásících se k účelu ČAS a souhlasících se stanovami ČAS. Návrh na vytvoření studentské sekce předkládají tito studenti výboru ČAS společně s programovým prohlášením, organizačním a jednacím řádem.
 3. Výbor ČAS posoudí návrh na zřízení studentské sekce z hlediska jeho souladu s účelem, hlavním předmětem činnosti ČAS a jeho stanovami, a pokud podmínkám takového souladu vyhoví, předloží ho ke schválení nejbližšímu zasedání valné hromady ČAS.
 4. Členem studentské sekce může být každý řádný člen ČAS, který je studentem vysoké školy zřízené podle zákona o vysokých školách a který se ztotožňuje s programovým prohlášením studentské sekce.
 5. Orgány studentské sekce jsou:
  • a) členská schůze,
  • b) výbor studentské sekce,
  • c) předseda studentské sekce.
 6. Funkční období orgánů studentské sekce podle odstavce 5 písm. b) a c) je jednoleté. Zvolení podle odstavce 5 písm. b) a c) není omezeno počtem funkčních období.
 7. Předseda studentské sekce, popřípadě jím pověřený zástupce z řad členů studentské sekce nebo místopředseda studentské sekce, má právo účastnit se jednání výboru ČAS s hlasem poradním.
 8. Členská schůze studentské sekce je nejvyšším shromážděním členů sekce. Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina členů, je členská schůze usnášeníschopná v počtu přítomných. Členská schůze zejména:
  • a) volí z řádných členů studentské sekce výbor studentské sekce,
  • b) schvaluje změny organizačního a jednacího řádu studentské sekce,
  • c) rozhoduje o koncepci činnosti studentské sekce,
  • d) v souladu se stanovami ČAS stanoví zásady činnosti studentské sekce,
  • e) rozhoduje na návrh nejméně nadpoloviční většiny členů výboru studentské sekce nebo nadpoloviční většiny členů studentské sekce o odvolání orgánů studentské sekce,
  • f) schvaluje roční plán činnosti,
  • g) schvaluje pravidla nakládání s dotací ČAS poskytnutou na zajištění aktivit studentské sekce v příslušném kalendářním roce,
  • h) schvaluje zprávu o vyúčtování dotace ČAS na činnost studentské sekce,
 9. Výbor studentské sekce je pětičlenný a ze svého středu si volí předsedu, místopředsedu, jednatele a pokladníka sekce.
 10. Orgány studentské sekce mohou samostatně jednat a ČAS finančně nebo jinak zavazovat jen na základě rozhodnutí valné hromady ČAS, popřípadě v odůvodněných případech na základě výslovného zmocnění předsedou ČAS. ČAS nese odpovědnost pouze za finanční závazky studentské sekce, které byly schváleny valnou hromadou, nebo ke kterým tato byla zmocněna předsedou ČAS.
 11. Valná hromada ČAS může schválit účelovou dotaci ze svého rozpočtu nebo výbor ČAS může přispět ve prospěch zajištění aktivity studentské sekce, pokud tato aktivita sleduje účel a zájmy a pokud není v rozporu s činností ČAS, podporuje jeho dobrou pověst a je uspořádána v souladu se zájmy členů ČAS; finanční dotace nebo příspěvek ČAS musí být výborem studentské sekce řádně vyúčtovány a doloženy účetními doklady jejich užití, a to včetně doložení zachování účelu, ke kterým byla účelová dotace nebo příspěvek poskytnuty.
 12. ČAS a studentské sekce zajišťují svou vzájemnou informovanost, podporu činnosti a účelnou koordinovanost přípravy jednotlivých aktivit prostřednictvím svých výborů. Výbory studentských sekcí jsou povinny k rukám předsedy výboru ČAS zasílat zápisy z jednání orgánů studentské sekce, a to do pěti pracovních dnů po jejich vzniku.

Čl. XXII
Odborné skupiny

 1. Odborné skupiny se zřizují z iniciativy členů ČAS nebo jeho orgánů k plnění zvláštních úkolů nebo uspokojování specifických odborných zájmů členů ČAS, a to zpravidla podle aktuálních profesních potřeb členů ČAS nebo jejich sdružení na pracovištích archivů. Odborná skupina může být rovněž zřízena z podnětu výboru ČAS, a to za účelem zajištění poradenské, konzultační nebo publikační podpory sloužící členům ČAS.
 2. Ustanovení odborné skupiny oznamují její zakladatelé (iniciátoři) výboru ČAS ve formě programového prohlášení; pokud je zřizovatelem odborné skupiny výbor ČAS, předkládá její programové prohlášení výboru předseda ČAS. Výbor ČAS posoudí soulad programu a účelu zřízení odborné skupiny s účelem a cíli ČAS a v případě pochybností osloví navrhovatele s žádostí o objasnění, doplnění nebo úpravu programového prohlášení. Výborem schválené programové prohlášení odborné skupiny tento předloží ke schválení nejbližší valné hromadě.
 3. Odborné skupiny nejsou samostatné právní osobnosti a mohou být zřizovány ke splnění konkrétního účelu nebo jako dlouhodobá účelová sdružení členů ČAS k podpoře činnosti ČAS a zvyšování odbornosti jeho členů.
 4. Členem odborné skupiny mohou být pouze řádní, čestní a kolektivní členové ČAS; členové odborné skupiny ze svého středu zvolí svého zástupce, jehož úkolem je zajišťovat komunikaci s výborem ČAS a koordinovat výkon činnosti odborné skupiny.
 5. Na postavení odborné skupiny v rámci ČAS se použijí ustanovení o studentské sekci podle čl. XXI přiměřeně.

Čl. XXIII
Vzájemné vztahy orgánů ČAS, regionálních poboček,
studentských sekcí a odborných skupin

  1. Vztah regionálních poboček, studentských sekcí a odborných skupin ČAS ke statutárním orgánům ČAS, vymezení jejich pravomocí, podmínky delegování pravomoci ČAS k výkonu jejich činností jsou vymezeny těmito stanovami; podrobnosti výkonu vztahů statutárních orgánů ČAS k regionálním pobočkám, studentským sekcím a odborným skupinám ČAS, rozsah přenesených pravomocí, pravidla hospodaření a zásady vedení účetnictví, pokud je regionální pobočkou, studentskou sekcí nebo odbornou skupinou vedeno, jsou stanoveny v organizačních a jednacích řádech regionálních poboček, studentských sekcí a odborných skupin, schvalovaných valnou hromadou ČAS.
  2. Regionální pobočky, studentské sekce a odborné skupiny mají vedle povinností stanovených stanovami rovněž povinnost předložit výboru ČAS vnitřními orgány schválenou zprávu o činnosti k její publikaci v ročence ČAS, a to vždy nejpozději do konce ledna následujícího kalendářního roku.
  3. Statutární orgány ČAS jsou oprávněny provést hodnocení regionální pobočkou, studentskou sekcí nebo odbornou skupinou předložené zprávy o činnosti a toto hodnocení předložit spolu s navrženými opatřeními k odstranění zjištěných nedostatků nebo podpoře vykonávaných aktivit ke schválení valné hromadě ČAS. Valná hromada může na základě předložených zpráv o činnosti rozhodnout o opatřeních ukládaných regionální pobočce, studentské sekci nebo odborné skupině, směřujících k ochraně zájmů ČAS.
  4. Na rozpuštění regionální pobočky se může usnést valná hromada této regionální pobočky třípětinovou většinou hlasů oprávněných přítomných členů regionální pobočky. Na rozpuštění studentské sekce se může usnést členská schůze této studentské sekce třípětinovou většinou hlasů oprávněných přítomných členů této studentské sekce. Na rozpuštění odborné skupiny se může usnést třípětinová většina oprávněných členů pracovní skupiny.
  5. Činnost regionální pobočky, studentské sekce nebo odborné skupiny může být rovněž pozastavena výborem ČAS v případě, že regionální pobočka, studentská sekce nebo odborná skupina vyvíjí činnost poškozující dobrou pověst ČAS nebo jejích členů, případně v době, kdy počet členů regionální pobočky je nižší než 10 nebo počet řádných členů ČAS v regionální pobočce je nižší než 5. Oznámení o pozastavení činnosti musí být výboru regionální pobočky, studentské sekce nebo odborné skupiny doručeno písemně, musí obsahovat konkrétně formulované důvody vedoucí k pozastavení její činnosti a musí v něm být uvedena opatření, která je regionální pobočka, studentská sekce nebo odborná skupina povinna přijmout k odstranění zjištěných pochybení. Oznámení výboru ČAS dále musí obsahovat dobu, na kterou má být činnost regionální pobočky, studentské sekce nebo odborné skupiny pozastavena, a podmínky informační povinnosti předsedů výboru regionální pobočky, studentské sekce nebo odborné skupiny vůči výboru ČAS o přijatých vlastních opatřeních směřujících k nápravě výborem ČAS namítaných skutečností a stavu realizace opatření uložených v oznámení výboru ČAS.
  6. Pokud regionální pobočka, studentská sekce nebo odborná skupina svou činností významným způsobem porušuje stanovy ČAS, poškozuje nečinností zájmy členů ČAS anebo vědomě maří výkon rozhodnutí valné hromady ČAS nebo výboru ČAS, navrhne výbor ČAS valné hromadě k projednání a rozhodnutí návrh na její zrušení. Rozhodnutí o zrušení regionální pobočky, studentské sekce nebo odborné skupiny musí být přijato nadpoloviční většinou hlasů oprávněných, na valné hromadě zaregistrovaných členů ČAS. Na ukončení činnosti regionální pobočky, studentské sekce nebo odborné skupiny se v tomto případě použijí ustanovení o zrušení spolku s likvidací podle občanského zákoníku přiměřeně.
   1. Činnost odborné skupiny může být rovněž ukončena naplněním účelu, pro který byla zřízena; ke dni ukončení činnosti je povinen odbornou skupinou zvolený zástupce předat závěrečnou zprávu o činnosti odborné skupiny, obsahující zejména popis jí dosažených závěrů a vyúčtování finančních prostředků, které byly odborné skupině poskytnuty.

ČÁST PÁTÁ
Majetek a hospodaření Spolku

Čl. XXIV
Hospodaření

   1. Prostředky na svou činnost získává ČAS zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, z grantů, příjmů ze svých vedlejších činností a z výnosu svého majetku. ČAS rovněž může do svého vlastnictví, správy nebo užívání nabývat majetek, pokud je v zájmu a za účelem řádného naplňování poslání a cílů ČAS.
   2. Zdrojem prostředků určených k plnění úkolů ČAS a zajištění účelných podmínek jeho činnosti jsou především:
    • a) roční příspěvky členů,
    • b) dědictví, odkazy a dary,
    • c) státní příspěvky a granty a
    • d) příjmy z vlastní vedlejší činnosti a z výnosu majetku ČAS.
   3. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve prospěch ČAS a ve smyslu těchto stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností ČAS naplňujících jeho poslání a cíle. Získané prostředky je dále možné použít k úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti ČAS.
   4. Veškeré získané prostředky ČAS nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob, vyjma jejich využití k sociálním nebo charitativním účelům; věta první platí rovněž vůči členům ČAS.
   5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány ČAS v rozsahu stanoveném organizačním řádem ČAS.
   6. Hospodaření s majetkem ČAS se uskutečňuje na základě ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.
   7. Podrobnosti upravující hospodaření s majetkem ČAS stanoví organizační řád ČAS.

Čl. XXV
Členské příspěvky

   1. Výši členských příspěvků určuje valná hromada na návrh výboru ČAS.
   2. Valná hromada může na návrh výboru stanovit nižší členské příspěvky řádným členům ČAS, pokud to odůvodňuje jejich sociální nebo ekonomické postavení, a to zejména jsou-li studenty, důchodci nebo osobami s přiznaným stupněm invalidity. Členský příspěvek lze rovněž individuálně prominout nebo snížit také na základě písemné odůvodněné žádosti člena ČAS, jsou-li pro to vážné důvody a na stanovenou dobu.
   3. Za podmínek stanovených v odstavci 2 může valná hromada na návrh výboru rozhodnout o slevách či bezúplatné účasti na akcích, stejně jako o slevách či bezúplatném odběru tiskovin vydávaných ČAS.
   4. Výši příspěvků přispívajících členů určuje valná hromada regionální pobočky. Příspěvky vybrané od přispívajících členů jsou přímým příjmem regionální pobočky.

ČÁST ŠESTÁ
Ustanovení společná a závěrečná

Čl. XXVI
Zánik a likvidace ČAS

   1. ČAS může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí valné hromady ČAS nebo z jiného důvodu stanoveného občanským zákoníkem. Na dobrovolném rozpuštění ČAS se musí usnést řádná nebo mimořádná valná hromada třípětinovou většinou hlasů oprávněných přítomných zaregistrovaných členů. Tato valná hromada provede též volbu likvidátora.
   2. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění ČAS a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle ČAS všem jeho členům.
   3. Při zániku ČAS likvidátor vypořádá případné dluhy ČAS. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí valná hromada. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy valná hromada předchozí návrh zamítla.
   4. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek podle schváleného návrhu na vypořádání.
   5. Při zániku ČAS se jeho dokumenty a knihovna předají ke zpracování a ke konečnému uložení do Národního archivu v Praze, popř. jeho právnímu nástupci.

Čl. XXVII
Závěrečná ustanovení

   1. Znění těchto stanov bylo schváleno valnou hromadou ČAS konanou dne 17. 3. 2016, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 17. 3. 2016.
   2. Stanovy nabývají platnosti i účinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou ČAS podle odstavce 1; k tomuto datu pozbývají platnosti stanovy ČAS ze dne 25. března 2010.
   3. Výbor ČAS je povinen uvést do souladu s těmito stanovami veškeré vnitřní předpisy ČAS, a to nejpozději do následující valné hromady od data nabytí účinnosti stanov.
   4. Veškeré regionální pobočky, studentské sekce a odborné skupiny, které jsou zařazeny do organizační struktury ČAS ke dni nabytí účinnosti stanov podle odstavce 2, se považují za regionální pobočky, studentské sekce a odborné skupiny podle těchto stanov.
   5. Regionální pobočky, studentské sekce a odborné skupiny jsou povinny nejpozději do následující valné hromady od data nabytí účinnosti stanov uvést do souladu s těmito stanovami veškeré jimi vydané vnitřní předpisy; přepracované jednací a organizační řády musí být neprodleně po jejich vyhotovení předány výboru ČAS k posouzení a následnému předložení valné hromadě ke schválení.
   6. Veškeré právní vztahy související s postavením a činností ČAS těmito stanovami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Mgr. David Valůšek,
předseda České archivní společnosti

Mgr. Michal Sejk,
jednatel České archivní společnosti

Další právní předpisy