Orgány České archivní společnosti

1. Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem ČAS, která je formálně shromážděním všech členů ČAS.

Valná hromada určuje hlavní zaměření činnosti ČAS, projednává a vyhodnocuje činnost ČAS za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady činnosti pro následující kalendářní rok, volí orgány ČAS, hodnotí práci odstupujících orgánů, regionálních poboček, studentských sekcí a odborných skupin a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro činnost ČAS a ochranu zájmů jeho členů.

Valnou hromadu svolává výbor ČAS podle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. 12. předchozího kalendářního roku.

2. Výbor

Výbor je kolektivním statutárním orgánem ČAS, který je složen z 13 řádných členů ČAS zvolených řádně valnou hromadou. Na své první schůzi svolané nejpozději 14 dnů od valné hromady volí výbor ze svého středu předsednictvo ČAS, tedy jeho předsedu, místopředsedu, jednatele a pokladníka. Jménem výboru a celého ČAS jedná předseda, který je oprávněn přijímat právní závazky a podepisovat právní dokumenty. Schůze výboru svolává předseda. Výbor se schází podle potřeby, nejméně však šestkrát ročně. O svých schůzích vede řádné zápisy, které jsou veřejné. Členům výboru ČAS za výkon jejich funkce nenáleží žádná odměna.

Úkolem výboru je zejména:
a) řídit činnost ČAS v souladu se stanovami, popřípadě dalšími normami ČAS a usneseními valné hromady po celé své funkční období,
b) rozhodovat o všech záležitostech, tykajících se ČAS jako celku a nespadajících
do působnosti valné hromady,
c) připravovat řádnou, popřípadě mimořádnou valnou hromadu,
d) svolávat valnou hromadu,
e) schvalovat interní organizační normy ČAS,
f) posuzovat zřízení regionálních poboček, studentských sekcí a odborných skupin a soulad jimi předložených jednacích a organizačních řádů se stanovami a cíli a zájmy ČAS a jeho členů,
g) zřizovat podle potřeby stálé nebo dočasné pracovní skupiny k zabezpečení konkrétních akcí po stránce obsahové i organizační,
h) hodnotit úroveň ročenky ČAS, jmenovat jejího redaktora a zabývat se dalšími tiskovinami a informačními zdroji ČAS,
i) předkládat valné hromadě návrhy na udělení čestného členství,
j) urovnávat spory mezi členy ČAS.

3. Předsednictvo a předseda

Předsednictvo ČAS je výkonným orgánem výboru ČAS složeným z předsedy, místopředsedy, jednatele a pokladníka; předsednictvo ČAS není oprávněno přijímat závazná rozhodnutí, o svých činnostech a návrzích se neusnáší a za své činnosti se odpovídá výboru. Předsednictvo ČAS se schází dle potřeby a připravuje organizačně, věcně a odborně schůze výboru. Organizačně a administrativně zajišťuje činnost předsednictva jednatel.

Předseda ČAS odpovídá za řádné hospodaření ČAS, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání ČAS a jeho rozvoj. Předseda ČAS vede a řídí práci ČAS v období mezi zasedáním valných hromad a dohlíží na dodržování stanov.

4. Revizní komise

ČAS zřizuje revizní komisi za účelem zajištění dohledu nad tím, aby záležitosti ČAS byly řádně vedeny a ČAS vykonával činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Do působnosti revizní komise dále náleží kontrola finanční a hospodářské činnosti ČAS. Revizní komise je tříčlenná. Na své ustavující schůzi, která musí být uskutečněna do 14 dnů po zasedání valné hromady, která zvolila členy revizní komise, zvolí členové revizní komise ze svého středu předsedu, který odpovídá za činnost revizní komise valné hromadě ČAS. Předseda revizní komise průběžně informuje výbor o zjištěných závadách, navrhuje výboru uložení konkrétních nápravných opatření a kontroluje jejich provádění a účinnost. Předseda revizní komise má právo účastnit se jednání výboru s hlasem poradním. Předseda revizní komise podává na valných hromadách zprávu o činnosti revizní komise, včetně uložených nápravných opatření a jejich výsledku.