Poslání

Česká archivní společnost, z. s. (ČAS) je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. ČAS byla registrována jako občanské sdružení Ministerstvem vnitra dne 20. července 1990 a spolkem se stala ze zákona od 1. ledna 2014.

Sdružuje zejména archiváře, vysokoškolské pedagogy a studenty archivnictví a pomocných věd historických i další příznivce a sympatizanty z řad odborné i laické veřejnosti v oblasti archivnictví.

Úkolem ČAS je podpora odborných aktivit a zájmů archivářů v České republice, včetně jejich uplatnění v archivech. Z tohoto důvodu se ČAS věnuje teorii archivnictví, archivní praxi, pomocným vědám historickým a dalším oborům, zejména historii a historiografii. ČAS napomáhá k získávání, šíření a prohlubování nejnovějších poznatků nezbytných k úspěšné činnosti v těchto oborech. Zároveň propaguje archivy a archivnictví na veřejnosti, za tím účelem je veřejně činná, snaží se o osvětu a mediální propagaci Mezinárodního dne archivů v České republice.

Součástí práce ČAS je upevňování osobních a společenských kontaktů a vzájemné spolupráce archivářů v Česku i v zahraničí. Nutnou podmínkou činnosti ČAS je spolupráce s řídícími orgány českého archivnictví. Je nejen spolutvůrcem, ale i oponentem programů, které se dotýkají uvedených oborů i členstva. Přispívá svými stanovisky k optimálnímu řešení problémů a vyjadřuje se k aktuálnímu dění v archivnictví. V neposlední řadě je ČAS povinna chránit tvůrčí a profesní zájmy členů a účinně přispívat k ochraně a prosazování sociálních a materiálních práv českých archivářů v soukromé i státní sféře.

ČAS realizuje své myšlenky několika způsoby. Každé dva roky organizuje celostátní archivní konferenci ve spolupráci s Českou informační společností, z. s. – pobočným spolkem při Národním archivu a dalšími partnery. Konference se věnuje aktuálním otázkám (nejen) českého archivnictví, je otevřeným diskusním fórem a přispívá ke sdílení názorů a myšlenek a k prohlubování kontaktů v našem oboru. V posledních letech se na konferenci pravidelně schází více než 400 účastníků.

ČAS pořádá rovněž odborné exkurze, přednášky či semináře, případně se na jejich zajištění organizačně podílí. Udržuje kontakty s obdobnými profesními asociacemi zejména sousedních států. Předseda ČAS je v kontaktu s řídícími orgány českého archivnictví, je členem Vědecké archivní rady.

Od roku 2002 vydává Česká archivní společnost svoji ročenku, která nahradila Archivní čtvrtletník. V této ročence jsou členové informováni o činnosti společnosti, o některých problémech archivů a archivářů a o společenských aktivitách archivářů.

Jedním z nejvýraznějších projektů ČAS je tento webový rozcestník. Naší představou je podávat zde informace o dění nejen v České archivní společnosti, ale též v celém archivnictví, aby se tyto stránky staly trvalým a užitečným nástrojem pro všechny, který chtějí, mohou nebo musí vejít s archivy a archiváři do styku.