Studentská vědecká soutěž

Pro podporu studentské vědecké aktivity v oboru archivnictví ČAS vypisuje ve spolupráci s příslušnými odbornými vysokoškolskými pracovišti a společností BACH systems s.r.o. pro jednotlivé akademické roky studentskou vědeckou soutěž o Cenu univ. prof. PhDr. Sáši Duškové, DrSc. V lichém roce v oboru archivní teorie a praxe a dějiny správy, v sudém roce v oboru pomocných věd historických.

I. Podmínky účasti:

Práce mohou do soutěže přihlásit studenti vysokých škol, zejména filosofických a pedagogických fakult, oborů archivnictví a historie. Soutěž je však otevřena pro studenty všech vysokých škol.
Do soutěže mohou být přihlašovány doposud nepublikované původní studentské vědecké práce (může se jednat o práce ročníkové, seminární, bakalářské, diplomové, nebo jejich části).
Témata soutěžních příspěvků jsou v lichém roce omezena na oblast pomocných věd historických a historická témata. V sudém roce na práce z oboru archivnictví a dějin správy (tj. práce z dějin archivnictví, archivů a archivních fondů, biografie archivářů, archivní teorie nebo archivní pomůcky).
Minimální rozsah prací přihlašovaných do soutěže je 30 normovaných stran. Práce musí být odevzdány na adresu ČAS nejméně ve dvou exemplářích, ideálně i v elektronické podobě.
Soutěžní práce mohou být po dohodě vypracovány v odborných seminářích interních i externích pracovníků vysokoškolských pracovišť.
Termín odevzdání prací: do 31. července.
Každý rok se na základě uvedených podmínek vypisuje příslušná soutěž s konkrétními pravidly.

II. Hodnocení a ocenění předložených prací:

Práce budou posuzovány nejméně pětičlennou odbornou hodnotící komisí, jmenovanou výborem ČAS.
Hodnotící komise rozhoduje o ocenění prací hlasováním. O jednání komise je pořízen zápis signovaný jejími přítomnými členy.
Hodnotící komise navrhuje nejlepší soutěžní práce k finančnímu ocenění. Výši odměny stanoví podle finančních možností výbor ČAS.
Hodnotící komise podle možností doporučí vybrané práce k publikování buď v odborných časopisech nebo v samostatném sborníku. Výsledky soutěže a anotace oceněných prací budou publikovány v odborném tisku.
Výsledky soutěže budou oznámeny pokud možno slavnostním způsobem do 30. listopadu.