Výstava “České země uprostřed Evropy “

České země uprostřed Evropy

Národní archiv zahajuje výstavu zaměřenou na témata a historické souvztažnosti mezi českými zeměmi a dalšími regiony Evropy v období aktuálního předsednictví České republiky v Radě EU, která se koná ve výstavním sále v archivním areálu v Praze na Chodovci. Kontakty českých zemí s evropskými zeměmi, hospodářské i kulturní, dokumentují kromě jiných archiválií početné mapy a plány období 17.–19. století uložené v Národním archivu. Prezentované archiválie tvoří jedinečnou součást evropského kulturního dědictví. Výstavu doplňují zapůjčené trojrozměrné předměty z dalších paměťových institucí a ze soukromých sbírek, např. 8 mm velký agregát zlata zarůstající do křemene ze Šlojířské žíly dolu Pepř z Jílového u Prahy nebo unikátní plastická mapa panství Bynovec s částí Českého Švýcarska z roku 1911.

 

Jedná se o akci, která plně respektuje programovou linii UNESCO a žádoucí formou propaguje povědomí o paměťových institucích v rámci Doporučení z roku 2015 o zachování a zpřístupnění dokumentárního dědictví včetně digitálního,“ řekl vedoucí tajemník České komise pro UNESCO PhDr. František Med, MBA.

Tematicky se výstavní projekt zaměřuje na dva základní okruhy. První představuje didakticky pojaté vazby, které nás někdy vydělují a jindy spojují s Evropou, jíž jsme součástí. Každé z pěti vybraných témat (hranice, lesy, montana – nerostné bohatství, řeky a vodní díla, doprava, architektura a urbanismus) poukazuje na vazby s některou sousedící evropskou zemí, ale zároveň mají přesah do širšího evropského prostoru. I takové je dědictví tolik vzpomínané a občas i trochu zatracované Habsburské podunajské monarchie, promítnuté do aktuální i nedávné současnosti. Informace obsažené v kartografických archiváliích jsou ideálním prostředkem pro vyjádření a pochopení takových vzájemných vazeb.

Druhý okruh výstavy naopak prezentuje to, co české země ve svém vývoji a Česká republika v současnosti přinesly a přinášejí Evropě a v jaké se tak děje podobě a formě. Není samozřejmě reálné prostorově představit vše, co by bylo možné považovat za evropské či světové kulturní dědictví, tudíž bylo nutné pro stěžejní část výstavy sáhnout pouze k vybranému reprezentativnímu „vzorku“. Staly se jimi po zásluze národní hřebčín Kladruby nad Labem s chovnou stanicí koní českého plemene starokladrubských koní, dále je to lázeňství, které si vydobylo uznání a získalo světový věhlas i za oceánem a konečně ojedinělý stavební sloh „barokní gotika“, nedílně spjatý s působením geniálního architekta té doby Jana Blažeje Santini-Aichla.

Zároveň výstava nabízí ukázku využití počítačové grafiky a výpočetní výkon grafických stanic umožňující vytvořit virtuální prostředí, které bylo dosud doložené pouze v historických vyobrazeních. Vizualizace je možné použít pro prezentaci historického vývoje místa nebo pro ověření podkladů pro rekonstrukci zahradní architektury.

Současně s výstavním projektem vznikl kritický katalog v české a anglické jazykové mutaci a webové stránky https://vystava22.nacr.cz/

Výstavu České země uprostřed Evropy mohou návštěvníci shlédnout ve výstavním sále areálu Národního archivu v Praze na Chodovci od 14. září do 30. října každý den od 9:00 do 17:00.

Kontakt:

ThDr. Mgr. Šárka Steinová, Th.D.

Tel.: 974 847 423, 605 786 174

sarka.steinova@nacr.cz

Národní archiv

Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4 – Chodov