SOkA Mělník hledá archiváře

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
na služební místo odborný referent – archivář oddělení Státní okresní 
archiv Mělník ve Státním oblastním archivu v Praze

Ředitel Státního oblastního archivu v Praze jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa „odborný referent – archivář oddělení Státní okresní archiv Mělník ve Státním oblastním archivu v Praze“ v oboru státní služby 27. Archivnictví a spisová služba. Místem výkonu služby bude Mělník.

Služba na tomto místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. březen 2021.
Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 8. platové třídy.

OZNÁMENÍ

ŽÁDOST O PŘIJETÍ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ