Publikační činnost ve státních archivech České republiky, zápis z pracovního setkání konaného v SOkA Jihlava 10.5.2022

Publikační činnost ve státních archivech České republiky

Dne 10. května 2022 se v SOkA Jihlava uskutečnilo setkání zástupců všech oblastních archivů a Národního archivu, kteří si vyměnili dosavadní zkušenosti s publikační a vydavatelskou činností ve svých archivech. Jak referáty, tak následná diskuse ukázaly překvapivý a v některých případech značný rozdíl mezi jednotlivými pracovišti. Z této schůzky byl pořízen zápis (viz příloha). ČAS, z.s. by tuto platformu do budoucna ještě ráda rozšířila o další zástupce archivů v celé ČR.

 

Zápis z pracovního setkání v SOkA Jihlava dne 10. května 2022

Přítomni:

Mgr. AUGUSTIN Milan (SOkA Karlovy Vary)

PhDr. BENEŠOVÁ Emilie (Národní archiv)

Mgr. BROKEŠOVÁ Daniela (Státní oblastní archiv v Litoměřicích)

PhDr. CUKR Jiří (SOkA České Budějovice)

PhDr. DOLEŽAL Daniel, Ph.D. (Odbor archivní správy a spisové služby MV)

Mgr. HALLA Karel (Česká archivní společnost, SOkA Cheb)

Mgr. HRDLIČKOVÁ Markéta (Státní oblastní archiv v Třeboni)

Mgr. JANOTOVÁ Šárka, Ph.D. (Státní oblastní archiv v Praze)

PhDr. MACEK Ladislav (Moravský zemský archiv Brno)

PhDr. MÜLLER Karel (Zemský archiv Opava)

PhDr. PISKOVÁ Renata (SOkA Jihlava)

Mgr. ŠULC Ivo (Státní oblastní archiv v Hradci Králové)

BcA. Eva Tamchynová (Národní archiv)

PhDr. VANĚK Vojtěch, Ph.D. (SOkA Kutná Hora)

Setkání zastřešila Česká archivní společnost, o milé a vstřícné zázemí se postaral Moravský zemský archiv – Státní okresní archiv Jihlava. Cílem bylo vzájemné informování o publikačních aktivitách státních archivů ČR.

Úvodního slova se ujala vedoucí hostitelského archivu R. Pisková a předseda České archivní společnosti K. Halla. Na ně navázal M. Augustin, který stručně shrnul tématické okruhy jednání:

 1. Publikační strategie archivu

Je vydávání publikací u Vás nějak zakotveno, nebo je spíše příležitostné a namátkové? Přikládáte publikační činnosti důležitý význam, nebo ji chápete jako okrajovou? Fungujete jako vydavatelé, anebo dáváte přednost pouhé spolupráci s jiným nakladatelem?

 1. Finanční zdroje

Jak řešíte financování vlastních publikací? Máte finanční prostředky v rozpočtu, nebo publikujete v rámci projektů a grantů, či Vaši publikační produkci financuje jiná instituce? Platíte honoráře autorům a recenzentům?

 1. Distribuce

Jak provádíte distribuci vydaných publikací? Máte stálé odběratele? Využíváte služby knihkupců a e-shopů? Publikace rozesíláte, nebo je sami rozvážíte? Prodáváte je, nebo spíše rozdáváte?

 

 1. Vyhlídky do budoucna

Bude u Vás vzhledem k úsporným opatřením publikační činnost zkrácena či je dokonce ohrožena? Jak hodláte reagovat na snížení rozpočtů a omezení možností vydávání publikací? Jak vnímáte možnost vydávání pouze e-knih?

 

K těmto okruhům otázek se vyslovili jednotliví představitelé archivů následovně:

 

Státní oblastní archiv v Plzni (M. Augustin)

1) Publikační strategie

Základní periodikum Západočeské archivy je nerecenzované, plně financováno z rozpočtu SOA, příspěvky autorům honorovány formou odměny. Příležitostné publikace financuje SOA buď z vlastního rozpočtu, nebo jsou hrazeny z projektů v rámci spolupráce s bavorskými archivy.

2) Finanční zdroje:

Financování z vlastního rozpočtu je čím dál více neúnosné a je třeba hledat jiné zdroje ve spolupráci s jinými institucemi, nebo snížením nákladů, např. vydáváním e-knih.

3) Distribuce

Kolem 220 stálých odběratelů (archivy, muzea, knihovny, vysoké školy, soukromí zájemci), distribuováno vlastními kurýry při poradách a setkáních a poštou.

4) Vyhlídky do budoucna

Spolupráce s jinými institucemi, vydávání e-knih se zvažuje jen v souvislosti s nízkým rozpočtem SOA.

 

Státní oblastní archiv v Litoměřicích (D. Brokešová)

1) Publikační strategie

Publikace jsou vydávány na základě interních předpisů. Zavedena ediční rada, která stanovuje publikační plán na 4 roky dopředu. Ústřední periodikum Porta Bohemica vychází jednou za 2 roky (autoři příspěvků honorováni) stejně jako ediční řada Edice a studie (střídá se s PB). Ve spolupráci s muzei vydávají periodika SOkA Česká Lípa (Bezděz) a Semily (Z Českého ráje a Podkrkonoší), ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci pak SOkA Jablonec nad Nisou a Liberec (Fontes Nissae).

2) Finanční zdroje

Vlastní publikace jsou financovány z rozpočtu SOA. V ostatních případech se SOA finančně spolupodílí a nestará se o vydání a distribuci (zajišťuje spoluvydavatel), SOA obdrží pouze počet výtisků odpovídající vloženým financím.

3) Distribuce

SOA má síť stálých odběratelů, pošta je k distribuci využívána minimálně, na knižní trh jdou pouze tituly, kde SOA figuruje jako spoluvydavatel.

4) Vyhlídky do budoucna

Snaha zachovat stávající produkci, úvahy o e-knihách.

 

Státní oblastní archiv v Třeboni (J. Cukr)

1) Publikační strategie

Centrální sborník Archivum Trebonense vychází v tříletých intervalech, je recenzovaný, většina příspěvků zaměřena na jedno téma, autoři ani lektoři nejsou honorováni. Sazbu a grafické práce zajišťuje pracovník archivu. SOkA Tábor dříve vydával v nepravidelných intervalech sborník Táborský archiv (poslední roku 2016). Vydávání jiných publikací v SOA je namátkové a minimální (v posledních deseti letech pouze 2 tituly). SOA se příležitostně podílí na vzniku dalších publikací jako spoluvydavatel nebo formou spolupráce (bez finanční účasti).

2) Finanční zdroje

Periodika jsou financována z rozpočtu SOA.

3) Distribuce

Poštou a při setkáních a poradách, vše zdarma. Vedle tištěné verze existuje i online verze v Digitálním archivu. Zde jsou k dispozici všechna starší čísla Archivum Trebonense.

4) Vyhlídky do budoucna

O formě e-knihy se neuvažuje, snaha pokračovat ve stávajícím modelu.

 

Státní oblastní archiv v Praze (V. Vaněk, Š. Janotová)

1) Publikační strategie

SOA je vědecko-výzkumnou organizací, má zpracovaný návrh strategie publikační činnosti a pracovní skupinu pro výzkumnou činnost. Vydává 4 periodika, která musí splňovat RIV (registr informací o výsledcích), jsou recenzovaná, existuje tu vědecká redakční rada, (Středočeský sborník historický, Studie a zprávy, Historický sborník pražského okolí,  Rakovnický historický sborník, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka), což je personálně velmi náročné. Celkem vydává 9 periodik (včetně nepravidelných edičních řad). Některá periodika prochází recenzním řízením, aniž by se jednalo o odborná recenzovaná periodika (Boleslavica, Vlastivědný sborník Mladoboleslavska), jindy jsou příspěvky schvalovány redakční radou (Podbrdsko). Sborník Minulostí Berounska naopak zanikl. SOA spolupracuje s jinými vydavateli, pokud splňují RIV.

2) Finanční zdroje

Vlastní tituly financovány z rozpočtu SOA, ostatní vycházejí ve spolupráci s muzei a jsou spolufinancovány.

3) Distribuce

Každý vydavatelský archiv si řeší sám. Vesměs rozdávání nebo výměna, Podbrdsko a Rakovnický historický sborník i do knihkupectví.

4) Vyhlídky do budoucna

Zřejmě e-knihy, popř. hybridní verze.

 

Národní archiv (E. Benešová)

1) Publikační strategie

Národní archiv je vědecko-výzkumnou institucí, publikační činnost má ukotvenu v interních předpisech, ediční rada (7 členů) je poradním orgánem ředitelky, zpracován ediční plán na 1 rok s výhledem na rok další. NA vydává ročně 10–15 knižních titulů a dvakrát ročně 2 recenzovaná periodika (Paginae Historiae samostatně a Historická fotografie ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně). Spolupráce s jinými vydavateli je vždy vítána, neboť umožňuje snazší distribuci titulů.

2) Finanční zdroje

Z vlastního rozpočtu, institucionální podpory, příp. sponzorské dary nebo se podílí na spoluvydavatelství s jinými institucemi. NA v některých případech provádí grafiku a předtiskovou přípravu, malé náklady publikací si sám tiskne a váže. Autoři a lektoři honorováni.

3) Distribuce

Největší problém, s komisním prodejem nedobré zkušenosti (vysoké marže knihkupců, přílišný rozdíl mezi prodejní a nákladovou cenou). NA vydává knihy spíše v malých nákladech (cca 250 ks). Po rozeslání autorských a povinných výtisků, předání archivům zbývá nemnoho výtisků na prodej a reprezentaci.

4) Vyhlí do budoucna

NA již zkoušel e-knihy a pokud budou rozpočtová omezení značná, vydá se touto cestou.

 

Státní oblastní archiv v Hradci Králové (I. Šulc)

1) Publikační strategie

Publikace jsou vydávány na základě interního předpisu. Je zřízena ediční rada, která stanovuje publikační plán na rok dopředu.

SOA vydává Sborník prací východočeských archivů, který v roce 2022 vyjde poprvé v režimu recenzovaného periodika. Spolu s Muzeem východních Čech vydává archiv sborník Královéhradecko (SOA zajišťuje sazbu a odebírá část nákladu). Sborníky a publikace SOkA vycházejí nepravidelně. Dále archiv vydává katalogy výstav, sazbu a grafické práce si vždy připravuje vlastními silami.

2) Finanční zdroje

Vše z rozpočtu SOA.

3) Distribuce

Stejně jako ostatní předřečníci.

4) Vyhlídky do budoucna

SOA se snaží udržet současnou produkci a zvažuje e-knihy. Zásadní otázka, kterou by si archivy měly klást častěji – kdo je cílovou čtenářskou skupinou knižní produkce archivů?

SOA vydává Sborník prací východočeských archivů, který v roce 2022 vyjde poprvé v režimu recenzovaného periodika. Spolu s Muzeem východních Čech vydává archiv sborník Královéhradecko (SOA zajišťuje sazbu a odebírá část nákladu). Sborníky a publikace SOkA vycházejí nepravidelně. Dále archiv vydává katalogy výstav, sazbu a grafické práce si vždy připravuje vlastními silami.

Moravský zemský archiv v Brně (hovořil L. Macek)

1) Publikační strategie

MZA je vědecko-výzkumnou organizací, což funguje jako motivace pro interní i externí autory, existuje vnitřní grantový systém formou vnitřního předpisu (schvaluje finance SOA na vydání konkrétního titulu). MZA vydává 6 vlastních periodik, 3 ve spolupráci s jinými vydavateli, Východní Morava přestala vycházet. Spolupráce s katedrou archivnictví Masarykovy univerzity na organizování kurzu Výstavnictví v archivech (dvouletý, na jeho konci vždy výstava v MZA a z ní tištěný katalog).

2) Finanční zdroje

Z vlastního rozpočtu. U periodik vydávaných ve spolupráci jsou různé formy spolufinancování (někde MZA platí honoráře, někde sazbu, někde financuje polovinu rozpočtu). Každý rok MZA úspěšně využívá grantový systém města Znojma. Se sponzory naopak nemá ideální zkušenosti.

3) Distribuce

Rozdávání, výměna, vlastní prodej v archivech, komisní prodej v místních knihkupectvích.

4) Vyhlídky do budoucna

Udržet současnou produkci, zvažují e-knihy.

Zemský archiv v Opravě (K. Müller)

1) Publikační strategie

Archiv vydává relativně nové centrální periodikum Sborník Zemského archivu v Opavě, jde o ryze archivní sborník zaměřený na metodiku a archivní práci (bez vlastivědných a historických příspěvků). Vlastní periodika vydávají SOkA Frýdek-Místek, Olomouc, Přerov a Šumperk. Další periodika vycházejí ve spolupráci s muzei (např. Jesenicko, Vlastivědný sborník Novojičínska) – snazší distribuce a prodej.

2) Finanční zdroje

Periodika z vlastního rozpočtu, ostatní publikace se spoluvydavateli. Autorské honoráře ZA nevyplácí.

3) Distribuce

Jako ostatní předřečníci, důraz na maximální šetření, poštou minimálně, výhodné jsou výměnné výtisky s jinými institucemi.

4) Vyhlídky do budoucna

Snaha o zachování současného stavu, o e-knihách neuvažují.

Odbor Archivní správy a spisové služby (D. Doležal)

Za Odbor archivní správy a spisové služby se k problematice vyjádřil současný ředitel D. Doležal, který má osobní zkušenosti se sazbou a přípravou periodik. Připomněl, že OASaSS taktéž vydává publikace, s čímž jsou spojeny různé problémy (chybí finance, elán, koncepce, nově se přidalo zdražování), dokonce uvažuje se o zániku Sborníku archivních prací.

V archivech je stále třeba myslet na publikační činnost a ujasnit si zásadní otázku – pro koho píšeme a jací čtenáři jsou naší cílovou skupinou. Důležité je klást důraz na dodržování autorských práv a uzavírání licenčních smluv s autory. Je třeba vytvořit systém vzájemné zastupitelnosti, aby příprava publikací nestála pouze na jednom člověku. Odborné technické práce (např. sazbu) by se měly svěřovat profesionálům. Důležité je také správně určit výši nákladu, např. na archivní správě, ale jistě i jinde, zůstávají velké zásoby starších publikací. D. Doležal ale nesouhlasí s tím, aby se publikace rozdávaly zdarma. Věří též, že by všechny státní archivy zvládly být vědecko-výzkumnými organizacemi, ale dnes už je problematické takový status vůbec získat a udržet.

Diskuse

Po obědě následovala živá diskuse k následujícím okruhům:

 • Autorské a licenční smlouvy – měly by se uzavírat vždy, a to jak s externími, tak interními přispěvateli a překladateli, neboť slouží jako podklad k zveřejňování textů, ochraně autora i vydavatele nebo k vyplácení honorářů.
 • Nedostatek kvalitních autorů je čím dál markantnější, zkušenosti s nevalnou úrovní textů (stylistika, gramatika).
 • Poslední dobou je pociťována snížená motivace archivářů k publikačním výstupům, což souvisí s byrokratizací oboru, nárůstem nových úkolů, únavou a snižující se ochotou dělat něco navíc.
 • Je třeba zapracovat na viditelnější prezentaci publikací a vytvořit marketingovou strategii v jejich vydávání a distribuci.
 • V budoucnu asi nebude možné udržet všechna dosud vycházející archivní periodika, zřejmě dojde k jejich redukci.
 • Tiskárna ministerstva vnitra – nedobré zkušenosti, nespolehlivá, dlouhé dodací lhůty.

Závěr

 1. Halla závěrečném slovu poděkoval hostitelům za milé přijetí a všem účastníkům za aktivní účast. Poté zhodnotil průběh jednání a konstatoval, že má jistě smysl se této problematice i nadále věnovat, neboť témat k diskusím je celá řada.
 2. Doležal navázal podnětem, aby Česká archivní společnost uspořádala stejné setkání též pro specializované archivy, resp. archivy územních samosprávných celků, které taktéž provozují publikační činnost, a do struktury českého archivnictví patří stejně jako ty státní.

Na závěr byla péčí vedoucí SOkA Jihlava R. Piskové  uspořádána výstavka vzácných a pozoruhodných archiválií, kterou účastníci setkání zhodnotili jako velmi zajímavou.

Děkujeme!

Zapsali: Jiří Cukr a Milan Augustin

České Budějovice a Karlovy Vary, 30. 5. 2022