Nová Vědecká archivní rada byla jmenována

Ministr vnitra Mgr. Bc. Vít Rakušan jmenoval 25. října 2023 novou Vědeckou archivní radu (dále jen VAR).

Vědecká archivní rada je dle zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poradním orgánem ministra vnitra pro odborné a vědecké otázky archivnictví a spisové služby. Nově byl také vydán statut a jednací řád VAR, kterými se mění její dosavadní fungování a posiluje její samostatnost.[1]

Poradní orgán ministra má nově 17 členů, kteří jsou jmenováni a odvoláváni ministrem vnitra na návrh předsedy, který přihlíží k návrhům prvního nebo druhého místopředsedy, České archivní společnosti z. s. a vysokých škol, které mají akreditován studijní obor archivnictví a související obory. Členové jsou jmenováni na omezenou dobu 7 let. Předsedou VAR je představený stojící v čele sekce ministerstva, do jejíž působnosti spadá oblast archivnictví a spisové služby, nyní to je vrchní ředitel sekce legislativy a státní správy MV. Prvním místopředsedou je ředitel odboru archivní správy a spisové služby MV a druhého místopředsedu volí VAR ze svého středu. Nově může VAR zřizovat pracovní skupiny a ukládat jim úkoly.

Vědecká archivní rada byla jmenována v následujícím složení:

Mgr. Petr Vokáč, Ministerstvo vnitra – předseda VAR
PhDr. Daniel Doležal, Ph.D., Ministerstvo vnitra – 1. místopředseda VAR
Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D., Masarykova univerzita
Mgr. Daniela Brokešová, Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Mgr. Petr Cajthaml, Archiv univerzity Karlovy
doc. PhDr. Mgr. Tomáš Černušák, Ph.D., Masarykova univerzita & Akademie věd ČR
doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
doc. PhDr. Olga Fejtová, Ph.D., Archiv hlavního města Prahy & Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
PhDr. Daniel Kovář, Státní oblastní archiv v Třeboni – Státní okresní archiv České Budějovice
Mgr. Jiří Kutil, Národní filmový archiv
PhDr. Zdeněk Martínek, Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Pelhřimov
doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Mgr. Lukáš Nachtmann, Archiv společnosti Škoda Auto
prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D., Univerzita Karlova
prof. PhDr. Marie Ryantová, CSc., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Mgr. Zbyšek Stodůlka, Národní archiv
Mgr. Hana Šústková, Ph.D., Archiv města Ostravy

Na svém ustavujícím jednání 15. listopadu 2023 byla druhou místopředsedkyní zvolena Marie Ryantová a tajemníkem VAR byl prvním místopředsedou určen Michal Severa z odboru archivní správy a spisové služby MV. Ustavující jednání nové VAR projednalo hlavní okruhy k řešení na rok 2024, přičemž předseda VAR konstatoval, že se VAR má scházet mnohem častěji, než tomu bylo doposud. Hlavními okruhy k řešení bude vize archivnictví, revize strategie rozvoje archivů, sestavení analýzy k materiálnímu a finančnímu zajištění soustavy archivů v ČR, národní plán digitalizace a nový zákon o správě dokumentů a archivnictví.

VAR na webu Ministerstva vnitra (včetně zápisů)

Michal Severa

[1] Pokyn ministra vnitra ze dne 15. června 2023, kterým se mění pokyn ministra vnitra č. 44/2006, kterým se zřizuje Vědecká archivní rada, ve znění pozdějších předpisů.