CfP: Sympozium Jeden jazyk naše heslo buď – XI. ročník. CÍRKVE A NÁROD. Role církví v procesu českého národního obrození a jeho konceptualizaci

Jeden jazyk naše heslo buď – XI. ročník

CÍRKVE A NÁROD

Role církví v procesu českého národního obrození a jeho konceptualizaci

Radnice, 9. října 2020

Ústředním tématem sympozia – konaného v roce dvoustého výročí úmrtí radnického faráře A. J. Puchmajera – bude zodpovězení otázky, jakou roli hrálo náboženství v českých zemích v období od josefínských reforem pozdního osvícenství do revoluce 1848/1849. Z hlediska dobové reality se jednalo o tzv. toleranční dobu, kde bylo státem garantováno dominantní postavení římskokatolické církve a zároveň trpěna existence dalších církví narušujících její ideovou hegemonii. Zde bude třeba prozkoumat teze, že k rozchodu české společnosti s náboženstvím došlo už v první polovině 19. století. K ověření mohou posloužit v teoretické části sympozia historicko-komparativní analýzy modernizujících se evropských společností ve srovnávací perspektivě. Dále je záhodno se zabývat dosavadními interpretacemi české religiozity a sekularity, zda vůbec lze českou sekularitu vysvětlit například rekatolizací, modernizací, nacionalismem či liberalismem.

V praktické části sympozia by bylo žádoucí změřit se na zcela konkrétní témata vázaná k regionům, organizacím a komunitám (diecéze, farnosti, místní náboženská společenství) či osobnostem.  Zde by mohla zaznít témata věnovaná vztahu církve jako hierarchické instituce řízené „shora“ s církví jako společenstvím věřících spojených „zdola“ (např. nekatolické komunity), církevní organizační struktuře, kooperaci státu s církvemi nebo jak zcela konkrétně vypadalo „katolické obrození“ či toleranční každodennost, nejen ve vztahu k otázkám národa a jazyka (uherská protestantská misie v Čechách a na Moravě).

Návrh témat:

Kooperace státu a katolické církve

Institucionalizované nekatolické církve jako disciplinační nástroj státu

Obraz církve/církví ve veřejném prostoru

Počátky vyčleňování náboženství z veřejného prostoru

Farnost a/versus vrchnost

Každodennost toleranční doby

Podoby pastorační činnosti

Vztah jednotlivce a instituce uvnitř církví (např. „národně orientovaný“ kněz vs. církevní hierarchie)

Faráři/pastoři a národní hnutí

Katolické osvícenství

Katolická a protestanská periodika a jejich čtenáři

Odraz toleranční doby v krásné a memoárové literatuře

Faráři/pastoři a pěstování jazyka

Faráři/pastoři a organizování společenského života

Faráři/pastoři jako podporovatelé národního školství

Faráři jako podnikatelé na půdě

Dějiny církevních komunit, diecézí a místních farností

Významné církevní osobnosti českých zemí a Radnicka

Faráři/pastoři v revoluci 1848/49

Církve a festivity

Sympozium se bude konat dne 9. října 2020 v Radnicích a jeho pořadateli jsou Ústav pro jazyk český AV ČR, Historický ústav AV ČR a Spolek divadelních ochotníků v Radnicích ve spolupráci s Muzeem Náchodska.

Přihlášky s kontaktními údaji, navrhovaným názvem příspěvku a abstraktem (max. 1000 znaků) zasílejte nejdéle do 15. září 2020.

 

PhDr. Martin Prošek, Ph.D.                                 prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.

ředitel Ústavu pro jazyk český AV ČR                  Historický ústav AV ČR  v.v.i.

 

Mgr. René Keller                                                  PhDr. Sixtus Bolom-Kotari, Ph.D.

Spolek divadelních ochotníků v Radnicích            ředitel Muzea Náchodska

 

doc. PhDr. Miloslav Novotný, CSc.

Ústav archivnictví a pomocných věd historických Filozofické Fakulty Jihočeské univerzity

Kontaktní adresa: Mgr. René Keller, 338 28 Radnice 68, telefon: 721 223 091

rkeller@centrum.cz