SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli hledá archiváře

Hledáme archiváře – archivářku na zástup za mateřskou dovolenou
ve Státním okresním archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli

Místem výkonu práce je Litomyšl po dobu trvání mateřské dovolené stálé zaměstnankyně.

Předpokládaný termín nástupu je říjen 2023.

Místo je zařazeno do 10. platové třídy.

Na pracovním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

– zajišťování výkonu státní správy archivních fondů a sbírek a předarchivní péče,

– koordinace a usměrňování systémů evidence archiválií Národního archivního dědictví,

– komplexní zajišťování péče o archivní soubory včetně zpracování složitých rešerší dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů v platném znění,

– provádění kontroly výkonu spisové služby a výběru archiválií u původců se složitější organizační strukturou.

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 8. září 2023, tj. v této lhůtě zaslané vedoucímu Státního okresního archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu:

Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli

Jiráskovo nám. 270

570 01 Litomyšl

nebo osobně podané na podatelnu Státního okresního archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli na výše uvedené adrese.

Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty Státního okresního archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli (vedouci.sy@ahapa.cz) nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky:6af6a6).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na pracovní místo archivář ve Státním okresním archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli “.

Podmínky účasti ve výběrovém řízení a dokládané listiny:

Bezúhonnost – doložte výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce nebo poskytněte údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů tj.: jméno, rodné příjmení, rodné číslo, pohlaví, stát narození, okres narození, obec narození.

Vyšší odborné vzdělání nebo bakalářský studijní program s odborným zaměřením vysokoškolského vzdělání v oboru archivnictví, historie, případně ve studijních programech historie nebo archivnictví v kombinaci s dalšími obory včetně oborů s učitelským zaměřením (stanoveno Služebním předpisem č. 5 ředitele Státního oblastního archivu v Zámrsku ze dne 2. listopadu 2015, kterým se stanoví požadavky odborného zaměření na služební a pracovní místa v 10. až 12. platové třídě v oboru služby 35. Archivnictví a spisová služba, čj. SOAZ-ZA/2015-1493-2). Doložte kopií diplomu přiloženou k žádosti nebo originálem předloženým před konáním pohovoru.

Dále přiložte:

– Strukturovaný profesní životopis.

– Motivační dopis.

 

Bližší informace poskytne:

Mgr. Josef Kopecký, DiS.

vedoucí SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli

tel. 461 614 810; 605 226 069

e-mail: vedouci.sy@ahapa.cz