Slovník současné archivní terminologie ONLINE

Slovník současné archivní terminologie ONLINE (odkaz)

Dne 29. června 2022 vyšel Slovník současné archivní terminologie. Jde o dílo, které vytvářel v průběhu několika let kolektiv 25 autorů pod vedením dr. Michala Wannera. Publikaci vydal odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra. Jde o slovník, který svým zaměřením nemá doposud obdoby. Seznamuje archiváře i laickou veřejnost s termíny odpovídajícími současné archivní praxi, a snaží se tak řešit problémy v komunikaci, které plynou z absentující nebo nedostatečné znalosti toho kterého pojmu nebo problematiky. Slovník neopakuje pojmy popsané ve slovnících zaměřených na pomocné vědy historické a dějiny správy. Jádro zájmu autorského kolektivu se zaměřilo na procesy a termíny definované a popsané v legislativě a v aktuálně aplikovaných normách, a na terminologii z oblasti správy archiválií, jejíž znalost mezi archiváři není obecně rozšířená. Slovník ve finále pokryl oblast spisové služby, e-governmentu, archivní teorie, výběru archiválií, evidence Národního archivního dědictví, archivního popisu, využívání archiválií, ochrany autorských práv a osobních údajů, digitálního archivnictví, digitalizace archiválií, kybernetické bezpečnosti, výstavby archivních budov, oblasti správy fotografických, filmových a zvukových archiválií, telemagnetických záznamů, grafiky, technické dokumentace a kartografického materiálu. Pro svůj význam byly zařazeny i termíny z oblasti konzervátorství, risk-managementu, knihvazačství, tisku, nakladatelské a vydavatelské činnosti. Opomenuta nebyla ani oblast vývoje archivní legislativy, archivní sítě, mezinárodních archivních organizací a archivních periodik. Úkolem slovníku je rovněž iniciovat dlouhodobější odbornou koncepční debatu o archivních termínech, neboť pouze dialog mezi archiváři umožní další rozvoj a pravidelnou aktualizaci archivní terminologie jako celku.