Odešel PhDr. Milan Skřivánek, emeritní ředitel SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli

Odešel PhDr. Milan Skřivánek

V neděli 26. listopadu 2023 zemřel ve věku 84 let východočeský archivář, historik a emeritní ředitel Státního okresního archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli PhDr. Milan Skřivánek.

Milan Skřivánek se narodil v roce 1939 v Pardubicích a po absolvování litomyšlského gymnázia působil jako violoncellista na konzervatoři, kterou absolvoval v roce 1961. Po absolutoriu studoval na pražské filozofické fakultě československé dějiny a archivnictví, které ukončil v roce 1966. Po studiu krátce působil v Oblastním muzeu v Kutné Hoře a od roku 1969, kdy nastoupil coby archivář do Státního archivu v Zámrsku, spojil svoji kariéru s východočeským archivnictvím. V Zámrsku během svého krátkého působení pracoval na zpřístupnění velkostatků a rodinných archivů.

Na počátku normalizace však odešel do tehdejšího Okresního archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli, s kterým spojil zbytek svého profesního života. Během své více než třicetileté praxe vypracoval více než 120 dodnes využívaných archivních pomůcek, ale vedle toho vynikal svoji bohatou publikační činností, která se nezaměřovala pouze na regionální dějiny, ale i na archivní teorii a praxi (což potvrzují četné studie v Archivním časopise) – měl velký zájem o propracování gnoseologie a metodologie historiografie a archivnictví.

V letech 1991–2000 stál v čele Státního okresního archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli a v té době se mu podařilo získat nové sídlo archivu a adaptovat prostory na zámeckém návrší v Litomyšli na depozitáře, a to díky porozumění vedení Okresního úřadu ve Svitavách. Podařilo se tak poprvé od doby vzniku okresního archivu soustředit archiválie do jedné lokality, což v době předchozí bylo nemožné. V 90. letech se za Skřivánkova působení prohlubovala odborná a osvětová činnost archivu, kterou prezentoval jako autor nebo editor četných odborných publikací, ale i jako pořadatel významných konferencí a sympozií. Působil také jako redaktor periodika Východočeské listy historické při Vysoké škole pedagogické v Hradci Králové, kde i nějakou dobu externě vyučoval archivnictví. V Litomyšli coby redaktor vydával víceoborový časopis Pomezí Čech, Moravy a Slezska a v neposlední řadě působil v redakci Archivního časopisu.

V roce 2000 odešel do důchodu, avšak na odbornou práci nezanevřel a například v roce 2009 vydal rozsáhlou monografii o Litomyšli a věnoval se další publikační a redaktorské činnosti. I nadále se zajímal o chod svého někdejšího pracoviště a při snahách města Litomyšle získat prostory archivu na litomyšlském zámeckém návrší, se proti těmto záměrům ostře ohradil. V posledních letech trpěl ztrátou zraku, i přesto byl se svými někdejšími kolegy alespoň v telefonickém kontaktu a nadále se snažil být odborně nápomocen, např. při připravované výstavě o litomyšlských piaristech, což bylo jedno z jeho stěžejních badatelských témat.

Pro dr. Skřivánka byla typická skromnost, která se několikrát projevila, a to například při odmítnutí převzít medaili Za zásluhy o české archivnictví nebo ocenění od města Litomyšle. Otázkou je, zda by ho tento text těšil, ale domnívám se, že by osobnost dr. Skřivánka neměla být zapomenuta.

Čest jeho památce!

M. S.