Nové metodické pokyny pro zápůjčku archiválií do zahraničí za účelem vystavení a vystavování archiválií v ČR

Na webových stránkách Ministerstva vnitra v sekci Archivnictví a spisová služba byly publikovány dva nově připravené metodické pokyny, které podrobně rozpracovávají

1. Postup při vyřizování zápůjček archiválií do zahraničí za účelem vystavování
(č. j. MV-16051-1/AS-2019)

2. Zásady vystavování archiválií veřejných archivů České republiky
(č. j. MV-16051-2/AS-2019).

Druhý z obou metodických pokynů je doplněn editovatelnou podobou formulářů využitelných při zpracování zápůjčních smluv (vnitrostátních i se zahraničními subjekty) a podání žádosti o povolení vývozu archiválií mimo území České republiky (vzory: smlouva o výpůjčce (v české, anglické a německé verzi), dotazník pro zapůjčení archiválií, formulář dokumentace stavu archiválie, protokol o vystavení archiválie).

Odkaz na webovou stránku Ministerstva vnitra:
https://www.mvcr.cz/clanek/metodiky.aspx?q=Y2hudW09Nw%3d%3d

Oba metodické pokyny nabyly účinnosti dnem 1. února 2019.
Ministerstvo vnitra dále sděluje, že v rámci řízení, upravených metodickým pokynem, bude vyžadovat ze strany veřejných archivů důsledné dodržování popsaných principů a postupů.