Monografie “Digitální archivnictví” ke stažení

KE STAŽENÍ

Na obrázku může být: text

Monografie přináší texty, které shrnují problematiku digitálního archivnictví v českém prostředí. Jednotlivé kapitoly sledují životní cyklus digitálního dokumentu od jeho vzniku, přes výběr, evidenci, trvalé uložení, zpracování až po zpřístupnění badatelům. První kapitola se věnuje problematice standardů a norem a jejich praktického užití v elektronické spisové službě. Následuje popis projektu Národního digitálního archivu a Archivního portálu včetně problematiky výběru elektronických archiválií, validace a dlouhodobého uchování dat. V další kapitole jsou popsány vybrané základní nástroje pro elektronickou evidenci archiválií a jejich zpracování. Závěrečná kapitola se věnuje digitalizaci archivních dokumentů a jejich zpřístupňování na archivních portálech. Text je doplněn slovníčkem vybraných pojmů z oblasti digitálního archivnictví.