Konference “Víno jako kulturní fenomén ve městech od středověku do 19. století”, 10.–11. října 2023 v Praze

Vážené dámy a pánové, vážení kolegové,

v příloze si Vám dovolujeme zaslat pozvánku na 42. mezinárodní
konferenci Archivu hl. města Prahy pořádanou ve spolupráci s dalšími
partnerskými institucemi.

Letošní konference s názvem “Víno jako kulturní fenomén ve městech od
středověku do 19. století” se bude konat ve dnech 10. a 11. října 2023 v
Praze (budova Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1).

Víno ve spojení s historií českých měst nepatřilo ke stěžejním
historiografickým tématům. S ohledem na již dosažené výsledky
dosavadních výzkumů bychom chtěli téma naší konference soustředit v
interdisciplinárním výměru do řady společenskovědních disciplín
(archeologie, etnografie, dějiny umění etc.). Zajímá nás nejen otázka
vína a jeho vnímání jako potraviny/nápoje, ale i jeho funkce v
hospodaření měst a měšťanů nebo jaké místo zaujímalo v daňovém systému.
Podstatným tématem je také obchodování s vínem a jeho případná regulace
jak na místních trzích, tak při jeho importu a exportu. V oblasti
vinařství a na vinicích se pohybovala řada osob – vinaři, nákladníci,
vinárníci či majitelé vinných šenků, ale na druhé straně i viniční
chasa. S nimi souvisí také problematika, jak byly tyto osoby
organizovány, jaké postavení a místo zaujímaly ve středověké a
raněnovověké měšťanské společnosti. Lze zmínit i řadu dalších témat –
regulaci viniční sféry ve městech, konkurování městského a měšťanského
viničního hospodářství s podnikáním šlechty a církve, reflexi pěstování
vína v dobové tištěné i rukopisné literatuře, rituály a slavnosti
spojené ve městech s vinařstvím, jeho odraz v toponymii měst i
specifickou architekturu staveb, které byly součástí vinohradů na
předměstích.

Více též v přiloženém CALL FOR PAPERS.

V případě zájmu o Vaši aktivní účast zašlete, prosím, název a abstrakt
Vašeho příspěvku spolu s uvedením Vašeho jména, titulu a instituce
nejpozději do 15. dubna 2023 na níže uvedenou kontaktní adresu.

Shrnující informace:

* Termín konání: 10.-11. října 2023

* Místo konání: Budova Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1

* Termín podání přihlášek: 15. dubna 2023 (organizátoři si vyhrazují
právo výběru příspěvků)

* Délka příspěvku: max. 15-20 minut

* Jednací jazyky: čeština, němčina (simultánní tlumočení), příp.
angličtina

* Publikace příspěvků: v monotematickém čísle v rámci řady  Documenta
Pragensia<http://www.ahmp.cz/index.html?mid=64>  (max. 25 normostran)

* Konferenční poplatek: nehradí se

* URL: http://www.ahmp.cz/index.html?mid=193

Dovolujeme si Vás také požádat o rozšíření tohoto e-mailu mezi další
případné zájemce z Vašeho okolí.

Jménem organizátorů

PhDr. Markéta Růčková, Ph.D.

Kontaktní adresa:

PhDr. Markéta Růčková, Ph.D.
Archiv hl. města Prahy
Archivní 6
149 00 Praha 4
Tel.: 236 004 020
E-mail: Marketa.Ruckova@praha.eu<mailto:Marketa.Ruckova@praha.eu>