Doména diletantství? Konference Katedry pomocných věd historických a archivního studia ve spolupráci s Národním archivem u příležitosti 100. výročí založení Státní archivní školy

Doména diletantství?
Konference Katedry pomocných věd historických a archivního studia ve spolupráci s Národním archivem u příležitosti 100. výročí založení Státní archivní školy

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
parafrází ze studie Josefa Kollmanna, Státní archivní škola v Praze (Příspěvek k dějinám archivního školství) /SAP 32,1, 1982, s. 115-307) uvádíme výzvu k účasti na mezinárodní konferenci, jíž si katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK ve spolupráci s Národním archivem chce připomenout sté výročí založení Státní archivní školy, prvního archivního učiliště v Československé republice, připadající na říjen letošního roku. Přes nepopíratelný význam Státní archivní školy pro moderní archivní školství nechceme sledovat vývoj a současný stav vysokoškolského studia archivnictví, už proto, že bylo jedním z témat konference v roce 2014. Chceme se tentokrát zaměřit na osobnosti oboru, učitele, badatele, editory a archiváře, kteří přispěli k rozvoji disciplín tradičně spojených se studiem archivnictví a přednášených na Státní archivní škole i na dnešních archivních učilištích, ať již jde o pomocné vědy historické, archivní teorii, o dějiny správy či o ediční práci, zasloužili se o prosazení moderních metod bádání i o získání respektu k archivům a archivnictví ve společnosti. Nejde nám ani tak o jejich životopisy, ale především o jejich přínos k rozvoji oboru, případně o jejich postoje v závažných situacích.

Konference se bude konat ve dnech 7. a 8. listopadu v hlavní budově Národního archivu (Archivní 2257/4, Praha 4 – Chodovec).

Konferenčními jazyky budou čeština, slovenština, polština a němčina. Přihlášky s názvem a stručnou anotací navrhovaného příspěvku posílejte laskavě, na adresu katedry PVHAS e-mailem (pvh-I@ff.cuni.cz) nebo poštou (Katedra PVHAS FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1) do 20. dubna 2019. Předpokládaná délka příspěvku je 20 minut. Pořadatelé si vyhrazují právo výběru příspěvku. Příspěvky budou publikovány. Ubytování pro mimopražské referenty bude zajištěno. Konferenční příspěvek 200 Kč, resp. 100 Kč na den, studenti a důchodci 50 Kč na den, se bude vybírat na místě (netýká se referentů).

V Praze 7. března 2019

Prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. (vedoucí katedry PVHAS FF UK)
PhDr. Eva Drašarová, CSc. (ředitelka Národního archivu)

POZVÁNKA