Bienále Osvícení měšťané v osvíceném státě? Proměny městské společnosti v českých zemích pozdního raného novověku (polovina 18. – začátek 19. století), 15. ledna v Praze

VII. bienále ČSVOS

Osvícení měšťané v osvíceném státě?

Proměny městské společnosti v českých zemích pozdního raného novověku (polovina 18. – začátek 19. století)

 15. ledna 2020 v zasedací místnost Ústavu pro českou literaturu AV ČR v Praze (Na Florenci, 1420/3)

Program:

9.30: Prezence

9.45: Úvod – zahájení

I. Hospodářství a správa

10.00–10.30: Ludmila Sulitková (Katedra historie FF UJEP), Omezování autonomie královských měst v 17. a na počátku 18. století na příkladu Brna

10.30–11.00: Jana Vojtíšková (Katedra pomocných věd historických a archivnictví UHK), Městské kanceláře v Čechách v době 18. století

11.00–11.30: přestávka

II. Charita a fiskus

moderuje: Jiří Hrbek

11.30–12.00: Pavla Slavíčková (Katedra aplikované ekonomie FF UPOL), Kameralismus ve správě a účetnictví českých a moravských měst

12.00–12.30: Zdeňka Stoklásková – Tomáš Malý (Historický ústav FF MU), Chudinství a města, 1750–1850: prolegomena k výzkumu

12.30–14.00: přestávka na oběd

       III. Školství

14.00–14.30: Milena Lenderová (Ústav historických věd FF UP), Vzdělanostní struktury, společenský a kulturní život v pevnostním městě: příklad Hradce Králové na přelomu 18. a 19. století

14.30–15.00: Václav Bartůšek (Praha), Zřizovatelé, zakladatelé, mecenáši, učitelé a žáci středních škol v českých zemích v 18. století, jejich sociální původ a jeho proměny

 15.00–15.30: přestávka

       IV. Historiografie a výtvarné umění

moderuje: Michael Wögerbauer

15.30–16.00: Jan Zdichynec (Ústav českých dějin FF UK), Perem a tiskem. Rozmanitá média pro uchovávání městské paměti v 18. století

16.00–16.30: Pavel Suchánek (Seminář dějin umění FF MU), Proměny organizace brněnských měšťanských umělců v době osvícenských reforem

16.30–17.00: Závěrečná diskuse

Bienále ČSVOS probíhá za podpory Ústavu pro českou literaturu AV ČR a projektu „Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě“ reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734 financovaného z EFRR.

Příspěvky budou vydány v časopise České společnosti pro výzkum 18. století Cornova (1, 2020) – je tedy třeba je odevzdat do 29. února 2020.

Za organizátory: Jiří Hrbek (HIU AV ČR), Jan Zdichynec (FF UK)