Vize českého archivnictví

Vize českého archivnictví
Archivy jsou jedinečné instituce propojující minulost, přítomnost a budoucnost lidstva. U společnosti požívají důvěru, protože uchovávají, spravují a zpřístupňují autentické doklady o jejím vývoji. Propojují v sobě kvality paměťové instituce a úřadu.

Otevřené archivy jako základ demokratické společnosti
Otevřenost archivů je jedním ze základních znaků demokratické společnosti. Archivy zaručují všem občanům právo na přístup k uchovávaným informacím, a tím napomáhají budovat a udržovat demokratickou občanskou společnost. Ke své otevřenosti přispívají odstraňováním nejrůznějších bariér v přístupu do archivů i zpřístupňováním archiválií, a to při zachování etických principů a respektu k lidským a osobnostním právům. Cílem je využívání moderních a účelných způsobů zpracování archiválií a jejich nízkoprahové zpřístupnění. Archivy aktivně reagují na potřeby společnosti a svých uživatelů, jsou schopné jim vycházet vstříc.

Archivy jako místa kolektivní i individuální paměti
Paměť představuje živoucí pouto s minulostí a zároveň pomáhá v orientaci a pochopení přítomnosti. Archivy s vědomím své odpovědnosti shromažďují autentické doklady a informace o životě společnosti, a tím podporují kolektivní i individuální paměť a vytvářejí podmínky pro její utváření. Vybírají a získávají archiválie s trvalou informační hodnotou, bez ohledu na jejich formu. Archivy přispívají k povědomí o charakteru jednotlivých regionů skrze poznávání jejich minulosti.

Archivy jako aktivně spolupracující instituce
Archivy se aktivně a přímo podílejí na efektivním sdílení dat s jinými paměťovými, informačními a vědecko-výzkumnými institucemi. Obohacují je o svůj jedinečný náhled na povahu informací a vstupují s nimi do dialogu a mezioborových projektů. Zároveň reagují na společensky závažná témata, aktivně k nim nabízejí informace uchovávané v archivech a prezentují je adekvátně veřejnosti. Jsou důležitým partnerem pro veřejnou správu i školy všech stupňů a jsou schopné aktivní spolupráce s komunitou svých uživatelů.

Archivy jako profesionální instituce
Archivy jsou profesionální instituce disponující odpovídajícím technickým, technologickým a personálním vybavením. Základem jejich práce je péče o archiválie, rozšířená o úkoly správní, informační, metodické, vědecké, vzdělávací a kulturní. Klíčovou pozici zastávají pracovníci archivů disponující specifickými dovednostmi a znalostmi. Jsou to profesionálové různých specializací, reagující celoživotním vzděláváním na dynamický vývoj společnosti a změny v přístupu k informacím. Pro svoji práci kvalifikovaně využívají své odborné znalosti, zkušenosti a dovednosti, stejně jako dostupné moderní nástroje a informační technologie.

K naplňování této vize je potřeba činit následující kroky.
1. Zpracovat koncepci rozvoje archivnictví s jasně nastavenými a měřitelnými cíli opřenými o důkladnou analýzu aktuálního stavu.
2. Koordinovat s univerzitami vzdělávání budoucích archivářů a podporu rozvoje dovedností těch stávajících.
3. Patřičně reagovat na dynamiku vývoje společnosti.
4. Nalézt trvale udržitelný způsob adekvátního financování archivů.