STUDENTSKÁ VĚDECKÁ SOUTĚŽ

Vyhlášení studentské vědecké soutěže

o Cenu univ. prof. PhDr. Sáši Duškové, DrSc. na roky 2024/2025

V návaznosti na statut soutěže (viz příloha) vyhlašuje výbor České archivní společnosti ve spolupráci s příslušnými odbornými vysokoškolskými pracovišti a se společností Bach Systems, s. r. o. studentskou vědeckou soutěž v oboru archivnictví pro studenty vysokých škol, zejména filozofických    a pedagogických fakult, studijního programu archivnictví nebo příbuzných studijních programů. Přihlásit se mohou též absolventi, nejdéle však 20 kalendářních měsíců po ukončení studia.

Tematické vymezení prací:

Obsahově jsou práce omezeny na oblast archivnictví. Je tedy možné přihlašovat pouze studie, které se zaměřují zejména na archivní teorii a metodické problémy spojené s jednotlivými archivními činnostmi (což umožňuje přesahy například do diplomatiky a dějin správy). Důležitým kritériem je vhodnost publikování v Archivním časopise. V případě nejistoty konzultujte svůj záměr s vyhlašovatelem soutěže.

Formální náležitosti:

Do soutěže mohou být přihlašovány doposud nepublikované původní studentské vědecké práce o stanoveném stránkovém rozsahu v rozmezí 36 000–72 000 znaků včetně mezer a poznámkového aparátu upraveného dle citačního úzu Archivního časopisu. Text bude opatřen shrnutím v rozsahu 1800-2500 znaků.

Termíny:

Své práce můžete přihlašovat do 30. září 2024, a to prostřednictvím emailu cesarch@cesarch.cz. Do přihlášky uvádějte jméno, příjmení, název vysoké školy, kterou studujete nebo jste studovali a téma přihlašované práce. K přihlášení připojte krátký abstrakt v rozsahu cca 500 znaků.

Termín odevzdání práce je 30. listopadu 2024. Práce se odevzdává elektronicky na adresu cesarch@cesarch.cz nebo prostřednictvím datové schrány ČAS (akhf5fy)

Vyhlášení výsledků:

Výsledky budou slavnostně vyhlášeny na archivní konferenci v Hradci Králové ve dnech 27.–29. května 2025. Vítězné práci, která bude doporučena k publikování v Archivním časopise, náleží také finanční odměna ve výši 30.000,-Kč od generální partnera soutěže společnosti Bach Systems, s. r. o.

V případě dotazů se obracejte na vyhlašovatele soutěže prostřednictvím emailu cesarch@cesarch.cz.

V Praze 19. 4. 2024

Karel Halla, předseda České archivní společnosti

Generální partner soutěže:

 

 

 

STATUT SOUTĚŽE (pdf)

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE (pdf)