Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Vize českého archivnictví, představení tezí a diskuze

14. listopadu , 9:00 am - 6:00 pm

Živý přenos 14. listopadu 2023 od 8.50 hod. na kanále YouTube

POZVÁNKA A PROGRAM

 

Vize českého archivnictví

Představení tezí – diskuse

úterý 14. listopadu 2023
aula Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (místnost C 33), Arne Nováka 1, Brno

Česká archivní komunita má za sebou v nedávné době několik diskusí na téma budoucího směřování oboru. Poslední dvě z nich v Hradci Králové (2022) a v Pardubicích (2023) dospěly k tomu, že nazrál čas zformulovat text, který se stane výchozím bodem pro další koncepční rozhodování.

Při odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra vznikla neformální skupina, která připravila návrh textu Vize českého archivnictví. Skupina pracuje pod vedením Daniela Doležala (OASSS MV ČR) ve složení: Stanislav Bárta (FF MU), Daniela Brádlerová (MÚA AV ČR), Tomáš Dvořák (AHMP), David Valůšek (MZA), Michaela Zemánková (MZA). Formulování a ukotvení vize je prvním krokem,
na nějž naváže analýza současného stavu směřující k přípravě koncepce českého archivnictví po roce 2025.

Cílem semináře je představení návrhu textu Vize českého archivnictví a otevřená debata s archivní veřejností. Každé ze čtyř tezí je věnován jeden diskusní blok.

Program

9:00                  Zahájení a představení vize

Daniel Doležal, Petr Mlsna

9:30–11:00      Otevřené archivy jako základ demokratické společnosti
                         Panelisté: David Valůšek, Mikuláš Čtvrtník, Ondřej Ševeček

11:30–13:00    Archivy jako místa kolektivní i individuální paměti
                        Panelisté: Tomáš Dvořák, Vítězslav Sommer

14:30–16:00    Archivy jako aktivně spolupracující instituce
                        Panelisté: Stanislav Bárta, Jiří Dufka, Karel Řeháček

16:30–18:00    Archivy jako moderní a profesionální instituce
                        Panelisté: Daniela Brádlerová, Milan Vojáček, Radek Pokorný

 

Přihlašovací formulář je na adrese: https://muni.cz/go/d903c7. Přihlášky do naplnění kapacity sálu přijímáme do 30. října 2023. Bude zajištěn online přenos a možnost kladení dotazů a komentářů prostřednictvím chatu.

 

Vize českého archivnictví

Archivy jsou jedinečné instituce propojující minulost, přítomnost a budoucnost lidstva. U společnosti požívají důvěru, protože uchovávají, spravují a zpřístupňují autentické informace. Propojují v sobě kvality paměťové instituce a úřadu.

Otevřené archivy jako základ demokratické společnosti

Otevřenost archivů je jedním ze základních pilířů demokratické společnosti. Archivy zaručují všem občanům bez rozdílu právo na přístup k uchovávaným informacím, a tím napomáhají budovat
a udržovat demokratickou občanskou společnost. Ke své maximální otevřenosti přispívají odstraňováním nejrůznějších bariér v přístupu do archivů i zpřístupňováním archiválií. Cílem je využívání moderních a účelných způsobů zpracování archiválií a jejich nízkoprahové zpřístupnění. Archivy aktivně reagují na potřeby společnosti a svých uživatelů, jsou schopné jim vycházet vstříc.

Archivy jako místa kolektivní i individuální paměti

Paměť představuje živoucí pouto s minulostí a zároveň pomáhá v orientaci a pochopení přítomnosti. Archivy tuto paměť nejenom uchovávají, ale i aktivně utvářejí tím, že, vědomy si své odpovědnosti, shromažďují autentické doklady a informace o životě společnosti. Vybírají a získávají archiválie s trvalou informační hodnotou, bez ohledu na jejich formu.

Archivy jako aktivně spolupracující instituce

Archivy se přímo podílejí na efektivním sdílení dat s jinými paměťovými, informačními a vědecko-výzkumnými institucemi. Obohacují je o svůj jedinečný náhled na povahu informací a vstupují
do projektů s mezioborovým přesahem. Zároveň reagují na společensky závažná témata, aktivně k nim nabízejí informace uchovávané v archivech a prezentují je adekvátně veřejnosti. Jsou důležitým partnerem pro veřejnou správu a jsou schopné aktivní spolupráce s komunitou svých uživatelů.

Archivy jako moderní a profesionální instituce

Archivy jsou profesionální instituce disponující odpovídajícím technickým, technologickým
a personálním vybavením. Archivní síť svou strukturou reaguje na potřeby společnosti. Základním pilířem je péče o archiválie, rozšířená o úkoly správní, informační, vědecké, vzdělávací a kulturní. Klíčová pozice přitom připadá pracovníkům archivů disponujícím specifickými dovednostmi
a znalostmi. Jsou to profesionálové různých specializací, reagující celoživotním vzděláváním
na dynamický vývoj společnosti a přístupu k informacím. Pro svoji práci kvalifikovaně využívají
své odborné znalosti a dovednosti, dostupné moderní nástroje a informační technologie.

K naplňování této vize je potřeba učinit několik konkrétních kroků.

  1. Zpracovat koncepci rozvoje archivnictví s jasně nastavenými a měřitelnými cíli opřenými
    o důkladnou analýzu aktuálního stavu.
  2. Změnit vzdělávání budoucích archivářů a podporu rozvoje dovedností těch stávajících.
  3. Patřičně reagovat na dynamiku vývoje společnosti a přizpůsobovat přístupy k ní.
  4. Nalézt trvale udržitelný způsob adekvátního financování archivů.

Podrobnosti

Datum:
14. listopadu
Čas:
9:00 am - 6:00 pm
Webová stránka:
https://muni.cz/go/d903c7

Pořadatelé

Česká archivní společnost, z.s.
Ministerstvo vnitra
Ústav pomocných věd historických a archivnictví FF Masarykovy univerzity

Místo konání

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta
Arne Nováka 1
Brno, Jihomoravský Česká republika
+ Google Mapa