30 let od založení České archivní společnosti

Česká archivní společnost oslavila před dvěma měsíci 30 let od svého vzniku.

V pátek 4. května 1990 se na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy konala ustavující valná hromada ČAS. Na ní byly po rozsáhlé diskuzi schváleny prozatímní stanovy a rovněž zvolen výbor. Na první řádné schůzi ČAS konané 20. června téhož roku byl prvním předsedou zvolen PhDr. et Ing. Ivan Martinovský (1937–2015).
Nově založená Česká archivní společnost si vytyčila cíle svého snažení: “Česká archivní společnost jako dobrovolná organizace chce usilovat o rozvoj i obhajobu profesních, stavovských a společenských zájmů široké obce archivářů, pracovníků spisoven i vysokoškolských učitelů a studentů archivnictví a pomocných věd historických. Členové ČAS, vědomi si nesmírného bohatství archivních fondů jako součásti kulturního dědictví národa, vynaloží veškeré síly k odstraňování nedostatečně řešených problémů minulosti. Po odborné o společenské stránce chtějí pozvednout naše archivnictví na úroveň srovnatelnou s vyspělými zeměmi.”

Věříme, že se jí po celou dobu trvání daří plnit stanovené cíle.