Zápis č. 9

Zápis č. 9

ze schůze výboru České archivní společnosti
konané dne 14. dubna 2015 v Moravském zemském archivu v Brně

Přítomni: Doležal (předseda revizní komise ČAS), Ďurčanský, Halla, Martínková, Sejk, Severa (předseda Hradecké studentské sekce ČAS), Smitka, Svoboda, Valůšek

Omluveni: Hajzlerová, Jakubec, Janečková, Myšička, Ryantová, Říhová

 1. Kol. Doležal podal zprávu o zasedání revizní komise ČAS. Konstatoval, že účetnictví ČAS je v pořádku, drobné formální nedostatky budou součástí zprávy, kterou přednese na valné hromadě ČAS
 2. Výbor ČAS projednal průběh a závěry březnové valné hromady. S povděkem byl kvitován především věcný a rychlý průběh valné hromady včetně zpráv o činnosti poboček a sekcí, za což všem řečníků vyslovuje výbor poděkování. Zápis z valné hromady bude zveřejněn po vyřešení některých formálních nedostatků nejpozději do týdne od konání této schůze výboru. Pro jednatele ČAS vyplývá z jednání valné hromady povinnost zápisu nových stanov a dalších náležitostí do veřejného rejstříku. Po konzultaci s právníkem bude toto řešeno v průběhu následujícího týdne tak, aby na příští schůzi výboru bylo pokud možno vše dokončeno. Následovat bude vytvoření či přizpůsobení všech vnitřních norem ČAS. Výbor ČAS upozorňuje, že členské příspěvky pro rok 2015 jsou stále 200 respektive 100 Kč, jejich zvýšení je platné až od roku 2016.
 3. Výbor ČAS prodiskutoval vydání Ročenky ČAS v roce 2014 včetně změn pro příští roky. Redakční rada na námitky vůči drobným věcným chybám konstatovala, že je samozřejmě její prioritou se jich pro příští léta vyvarovat, za aktuální pochybení se omlouvá a do budoucna přijímá opatření, aby k podobným drobným pochybením nedocházelo.
  Pro příští ročníky je jedinou oficiální kontaktní adresou pro podávání příspěvků do Ročenky ČAS emailová adresa cesarch@cesarch.cz nejlépe s předmětem, který obsahuje slova “Ročenka ČAS v roce…“.
  Hlavním redaktorem Ročenky ČAS výbor jmenuje kol. Ďurčanského, členy redakční rady zůstávají kol. Smitka, kol. Jakubec a kol. Sejk.
  V roce 2015 bude připraven doplněk k biografickému slovníku českých archivářů, o konkrétní podobě bude dále jednáno. Redakční kolektiv dodatku bude stejný jako v případě Ročenky ČAS, doplněný o kol. Severu.
 4. Předseda ČAS kol. Valůšek shrnul ohlasy na 16. celostátní konferenci archivářů ČR v Poděbradech. Konstatoval, že souhrnná zpráva bude probrána na příští schůzi výboru ČAS, prozatím je hodnocení konference pozitivní. Drobnými připomínkami organizačního rázu se bude zabývat jak přípravný výbor konference, tak výbor ČAS.
  Sborník z konference:

  • hlavním redaktorem kol. Ďurčanský
  • podoba sborníku bude předmětem dalšího jednání, výbor ČAS v této chvíli nestanovuje žádný konečný termín vydání, v řešení je způsob financování
  • příspěvky do sborníku je třeba dodat do 30. 6. 2015 na adresu cesarch@cesarch.cz, všichni řečníci budou osloveni jednatelem ČAS
  • parametry příspěvků: maximálně 15 normostran v textovém editoru v jednoduchém formátování (bez stylů), citační úzus Archivního časopisu (viz http://www.mvcr.cz/clanek/archivni-casopis.aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d), o výběru obrázků rozhodne redakční rada, je třeba mít na paměti, že tisk sborníku bude černobílý bez barevné přílohy, obrázky je třeba dodat v kvalitě minimálně 300 dpi ve formátu jpg nebo tiff
 5. Kol. Doležal požádal výbor ČAS o zmocnění, aby mohl v návaznosti na sekci „Vize českého archivnictví“ na poděbradské konferenci jednat jménem ČAS při pořádání dalších akcí jak v archivech, tak v jiných reprezentativních prostorách. Výbor ČAS tento požadavek jednomyslně schválil.
 6. Výbor ČAS na žádost kol. Valůška schvaluje uhrazení společného oběda pro přípravný konferenční výbor na jeho dalším jednání. Současně schvaluje uhrazení nákladů na společenské setkání s kol. Faladovou a kol. Prokešem, hlavními řečníky sekcí druhého konferenčního dne.
 7. Zahraniční styky:
  • XIX. slovenské archívne dny se uskuteční ve dnech 19.-21. 5. v Liptovském Mikuláši; za ČAS se jich na pozvání Spoločnosti slovenských archivárov zúčastní kol. Valůšek (přednese příspěvek) a kol. Smitka (ČAS hradí oběma pouze dopravu)
  • Mezinárodní den archivů ve Varšavě bude oslaven ve dnech 11.-13. 6.; na osobní pozvání se jich zúčastní kol. Valůšek a kol. Ďurčanský; ČAS uhradí kol. Valůškovi dopravu na akci
  • Výroční konference maďarských archivářů se uskuteční počátkem července; ČAS bude reprezentovat buď kol. Doležal nebo kol. Koblasa (ČAS hradí dopravu)
  • kol. Halla se zúčastní bavorského archivního sněmu ve Schweinfurtu ve dnech 8.–9. 5., kde bude reprezentovat SOA Plzeň i ČAS
  • kol. Myšička podal členům výboru emailem zprávu o své účasti na 21. saském Archivtagu v Saské Kamenici, kterého se jménem ČAS zúčastnil ve dnech 26.–27. 3.
  • výbor ČAS se nepřipojí k plánované genealogické konferenci, kterou bude v roce 2017 pořádat Saská genealogická společnost v Drážďanech; informace o této události zaslaná členům výboru kol. Myšičkou bude dále předána České genealogické a heraldické společnosti a případně dalším organizacím; ČAS může v tomto ohledu pouze zveřejnit na své webové stránce další informace, pokud budou dodány
  • kol. Doležal se ve dnech 9.–12. 9. na osobní pozvání zúčastní setkání v polské Gliwici; plénum jednání pozdraví i jménem ČAS
 8. Kol. Svoboda informoval výbor ČAS o přípravě visegrádské výstavy. Texty a náhledové fotografie všech archiválií včetně archivního popisu (25 ks) byly předány polským kolegům, s nimiž i nadále zůstává v kontaktu pro případné doplnění. Výběr byl proveden co nejreprezentativněji, aby byla zastoupena všechna historická období i všechny regiony.
 9. Webové stránky Mezinárodního dne archivů budou integrovány a plně funkční nejpozději k 1. květnu. Přípravu všech materiálů ke vložení na webové stránky a na Facebook budou zajišťovat regionální koordinátoři, oficiální emailová adresa události je cesarch@cesarch.cz s předmětem, obsahujícím „MDA 2015“ případně „Mezinárodní den archivů 2015“. Veškeré podrobné informace rozešle jednatel v posledním dubnovém týdnu na adresu všech archivů.
 10. Výbor ČAS souhlasí, aby předseda ČAS mohl disponovat částkou do výše 10 000,- Kč bez předchozího souhlasu výboru s tím, že bude výbor záhy o použití této částky informován. Toto ustanovení bude zapracováno do dalších vnitřních norem ČAS.
 11. Kol. Smitka informoval výbor ČAS o jednání Českého komitétu Modrého štítu, které proběhlo 10. dubna. Podzimní konference, která se uskuteční 13. nebo 14. října v kinosále Národního archivu, se bude zabývat dokumenty neurčených původců, které jsou potenciálními archiváliemi, jejich získáváním a zpracováním.
 12. Tradiční podzimní exkurze ČAS se uskuteční ve dnech 1.–3. 10. 2015.
 13. Dne 27. 4. od 18.00 proběhne v Praze fotbalové utkání archivářů ČR proti „zbytku světa“. Fotbalový tým ČR hledá talenty, zájemci se mohou pro další informace obrátit na kol. Smitku (jiri.smitka@soapraha.cz).
 14. Kol. Severa informoval o aktivitách Hradecké studentské sekce ČAS: 14. 4. proběhne debata s dr. Thomasem Aignerem, 23. 4. bude se zájemci debatovat dr. Vladimír Waage nad edicí nedávno vydaného urbáře broumovského panství, v přípravě je exkurze na hrady Litice a Potštejn.
 15. Příští schůze výboru ČAS se uskuteční dne 26. 5. 2015 v 10.00 v SOA Praha

 
 
 

Zapsal dne 14. 4. 2015 Michal Sejk

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2