Zápis č. 7

Zápis č. 7

z řádné schůze výboru České archivní společnosti konané dne 6. února 2017
ve Státním okresním archivu Semily

Přítomni: Doležal, Ďurčanský, Hajzlerová, Halla, Jakubec, Járová, Myšička, Ryantová, Sejk, Valůšek

Omluveni: Janečková, Kravar, Plucarová, Severa, Svoboda

 1. Kol. Valůšek sdělil výboru rezignaci kol. Janečkové k 1. lednu 2018. Tuto rezignaci vzal výbor na vědomí a poté hlasoval o kooptování kol. Járové, která ve volbách na valné hromadě skončila další v pořadí.

  Hlasování: 8/0/0

  Kol. Markéta Járová se stala novou členkou výboru ČAS, její kooptování musí ještě dle platných stanov do tří měsíců potvrdit valná hromada ČAS. Kol. Valůšek poděkoval kol. Janečkové za práci ve výboru v uplynulých letech.

 2. Kol. Valůšek shrnul dosavadní jednání o přípravě konference v Plzni v roce 2019.
  • Dne 20. března proběhne schůzka všech garantů sekcí, kterých je prozatím definitivně potvrzeno 10:
   • i. Archivní vzdělávání (Stanislav Bárta)
   • ii. Ediční činnost archivů (Jan Bílek)
   • iii. Pořádání archiválií (Michaela Zemánková)
   • iv. Elektronická spisová služba (Hana Brzobohatá)
   • v. Mediální archivy (Katarína Gatialová)
   • vi. Vzdělávání archivářů (Mikuláš Čtvrtník)
   • vii. Provenience a autenticita v postfaktickém věku (Zbyšek Stodůlka)
   • viii. Církevní archivnictví (Jitka Křečková)
   • ix. Ochrana osobních údajů (Karolína Šimůnková)
   • x. České archivnictví včera, dnes a zítra (Milan Augustin)
  • 5 sekcí zůstává volných, je rozjednáno jejich obsazení, jedna sekce zůstane volná pro aktuální téma v době konání konference.
  • Celkový zůstatek z konference tedy činí 68 017,- Kč, jak je patrno z celkové rekapitulace přiložené k tomuto zápisu. Výbor se jednomyslně shodl, aby tato částka byla použita částečně na financování tištěného výstupu z konference, částečně aby byla alokována na konferenci v Plzni v roce 2019.
  • Hlavní téma a jeho struktura bude také představeno na schůzce 20. března, prozatím byl navržen název Výroba nápojů v průmyslovém opojení.
 3. Kol. Myšička představil vyúčtování za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018. Výbor v obsáhlé diskusi projednal oba návrhy, které budou předloženy valné hromadě ke schválení.
 4. Valná hromada se uskuteční 22. března v kinosále Národního archivu.
 5. Výbor projednal návrhy na udělení čestného členství v České archivní společnosti.
 6. Zahraniční styky
  • Byl oznámen termín Maďarského archivního sjezdu na 8. – 11. července 2018 v Pécsi. Pozvání k účasti od maďarských organizátorů obdrželi kolegové Valůšek, Halla a Doležal.
  • Kol. Halla informoval o přípravě pracovního setkání českých, polských a saských archivářů, kterého by se mělo zúčastnit cca 30 osob z ČR, Saska a Polska. Výbor projednal kritéria výběru účastníků i s ohledem na téma, které bylo stanoveno v souladu s aktuálním děním napříč Evropou: ochrana osobních údajů. Setkání se uskuteční ve dnech 25. – 26. října 2018, místem konání bude Boleslawiec.
  • Německý Archivtag se uskuteční ve dnech 25. – 28. září v Rostocku.
  • Slovenské archívne dny se budou konat ve Spišské Nové Vsi ve dnech 22. – 24. května 2018.
 7. Studentská vědecká soutěž ČAS O cenu univ. prof. Sáši Duškové se v roce 2018 uskuteční v oboru pomocných věd historických. Za ČAS se organizace soutěže ujala kol. Ryantová, která osloví tradiční členy hodnotící komise. Předseda ČAS připraví statut.
 8. Kol. Sejk podal informaci o přípravě Ročenky ČAS v roce 2018. Příprava probíhá plynule, příspěvky jsou téměř shromážděny. Grafická úprava i náklad zůstanou stejné jako v minulém roce.
 9. Kol. Sejk stručně informoval o přípravě kolektivní monografie z liberecké konference. Textová část je připravena k odeslání recenzentům, formální stránku publikace doladí redakce v průběhu února. Bude-li text kladně přijat recenzenty, je reálné stihnout vydání knihy do valné hromady.
 10. Vyúčtování obou dotací (Ročenka ČAS v roce 2016, nájem konferenčních prostor v Liberci) Rady vědeckých společností bylo v termínu odevzdáno včetně zprávy o činnosti. Na letošní rok byly podány žádosti o dotace na vydání Ročenky ČAS v roce 2017 a na vydání kolektivní monografie z liberecké konference. Kol. Valůšek vyzval výbor, aby navrhl vhodné kandidáty do výboru RVS, a to nejpozději do 23. února k jeho rukám.
 11. Kol. Valůšek poděkoval dr. Benešové za zastupování českého archivnictví v Radě ÚSTR i za další, bohužel neúspěšnou, kandidaturu. Kol. Sejk shrnul průběh a výsledky volby do Rady ÚSTR.
 12. Kol. Halla shrnul další jednání ohledně webu ČAS.
  • Problematická je správa webu a účtování jednotlivých úkonů.
  • Otázkou zůstává, zda nadále provádět údržbu webu prostřednictvím členů ČAS nebo na základě smlouvy s firmou RokIT.
  • Struktura je stabilizovaná, byť jsou ne všechny informace aktualizované. Na toto téma proběhla rozsáhlá diskuse, která byla odročena na příští schůzi.
 13. Kol. Valůšek na základě podnětu kol. Doležala otevřel otázku zneužití zkratky ČAS Českou agenturou pro standardizaci, která byla zřízena od 1. 1. 2018 jako státní příspěvková organizace. Po diskusi výbor pověřil předsedu ČAS, aby se na tuto organizaci obrátil se striktně formulovanou informací o dlouhodobém využívání této zkratky Českou archivní společností.
 14. Výbor projednal návrhy na udělení archivní medaile v roce 2018.
 15. Kol. Valůšek předložil výboru zápisy ze schůzí Pražské studentské sekce ČAS a Hradecké studentské sekce ČAS.
 16. Kol. Ryantová iniciovala diskusi ohledně pořádání samostatných přednášek či přednáškových cyklů s ohledem na doplnění vzdělání poskytovaného vysokými školami zejména v oblasti moderních technologií a nových zákonných opatření a omezení.
 17. Kol Jakubec informoval o činnosti Ještědské pobočky ČAS, která bude mít v Liberci dne 13. března volební valnou hromadu; v rámci odborné části vystoupí kol. Jan Němec ze SOkA Děčín s přednáškou o automobilismu v severních Čechách. Zároveň pozval členy výboru na dvě odborné akce: 6. března proběhne v Semilech tradiční zimní seminář, tentokrát zaměřený na zpracování fondů finanční správy, a 14. – 15. června se uskuteční v Liberci v široké spolupráci více paměťových institucí a místní univerzity konference Vznik Československa a provincie Deutschböhmen.
 18. Kol. Valůšek tlumočil srdečnou pozvánku na 2. archivní ples do Brna – ten se uskuteční 17. února.
 19. Příští schůze výboru ČAS se uskuteční dne 5. března 2018 v 10,30 ve Státním oblastním archivu v Praze

 
 
 

Zapsal dne 6. 2. 2018 Michal Sejk.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2