Zápis č. 6

Zápis č. 6

z řádné schůze výboru České archivní společnosti konané dne 5. prosince 2017
ve Státním oblastním archivu v Praze

Přítomni: Doležal, Ďurčanský, Hajzlerová, Halla, Jakubec, Járová, Kolečářová (host), Lachman, Myšička, Plucarová, Sejk, Severa, Valůšek

Omluveni: Janečková, Kravar, Ryantová, Svoboda

 1. Kol. Kolečářová prezentovala metodický manuál pro vedení účetnictví ČAS i všech jejích složek. První verze bude připomínkována a definitivně bude závazná pro vedení účetnictví od roku 2018. Členové výboru přijali vytvoření manuálu s povděkem a vyslovili kol. Kolečářové velké poděkování.
 2. Kol. Valůšek požádal o přednesení informací ohledně celostátní archivní konference v Liberci:
  • Kol. Sejk tlumočil vyúčtování, které připravil účetní České informační společnosti kol. Straka. Konference skončila přebytkem 24 997,-Kč (příjmy 406 360,-Kč, výdaje 381 363,-Kč).
  • Kol. Myšička shrnul finanční rekapitulaci konference za ČAS. I zde skončila konference v přebytku, a sice 43 020,- Kč (příjmy 188 725,- Kč, výdaje 145 705,- Kč).
  • Celkový zůstatek z konference tedy činí 68 017,- Kč, jak je patrno z celkové rekapitulace přiložené k tomuto zápisu. Výbor se jednomyslně shodl, aby tato částka byla použita částečně na financování tištěného výstupu z konference, částečně aby byla alokována na konferenci v Plzni v roce 2019.
  • Kol. Sejk prezentoval zpracování textové části dotazníků ohledně hodnocení konference v Liberci. Celkově převažovala spokojenost s organizačním zajištěním a zejména s konceptem více sálové konference, navíc s uspořádáním všeho v jednom objektu. Témata navrhovaná pro příští konferenci byla velmi různorodá, s důrazem zejména na aktuální problematiku zejména elektronických dokumentů a pořádání archiválií, stejně jako na vize našeho oboru.
  • Kol. Sejk tlumočil zprávu kol. Kravara ohledně přípravy kolektivní monografie z konference. Je odevzdáno 18 příspěvků na celkem cca 250 stranách, vše je redakčně zpracováno. K překladu jsou připravena všechna resumé. Závěrečná redakce bude probíhat v průběhu ledna. Po diskusi ohledně nákladu se výbor shodl na připravení cenové nabídky na 600 výtisků ve standardním provedení (brožovaná vazba, obálka korespondující s předchozími dvěma).
 3. Kol. Valůšek shrnul dosavadní jednání o přípravě konference v Plzni v roce 2019. Schůzka organizačního výboru se uskuteční bezprostředně po skončení schůze výboru ČAS. Polovina programu včetně garantů jednotlivých sekcí je zajištěna, do června 2018 by měl být rámcový program připraven. Doprovodný program bude vzhledem k očekávanému velkému počtu účastníků individuální, organizátoři konference ale zajistí řadu prohlídek a volných vstupů do kulturních institucí. Proběhla jednání s předpokládanými hlavními sponzory z potravinářského průmyslu, podpora Ministerstva vnitra se ukázala jako nereálná.
 4. Zahraniční styky
 5. Kol. Valůšek a kol. Halla popsali situaci ohledně správy webu cesarch.cz. V roce 2018 se zaměříme pouze na udržení stávající platformy, přičemž na optimalizaci situace budou za spolupráce výboru pracovat Tomáš Dvořák a Alena Hejtmanová. Cílem nového nastavení je zejména jasné rozdělení funkcí mezi tím, co ČAS zvládne vlastními silami, a tím, co bude zadáno firmě RokIT, neboť současná správa webu je příliš robustní a zároveň ne zcela funkční. Součástí optimalizace bude i revize grafického zpracování webu prostřednictvím Pavlíny Pejlové.
 6. Kol. Sejk informoval výbor o stavu členské základny. ČAS má k aktuálnímu dni 502 členů, z toho je 494 individuálních a 8 kolektivních. Celkem 7 členů v roce 2017 vystoupilo, 4 členové bohužel zemřeli. Ze 494 individuálních členů je jich 317 řádných, 14 čestných, 120 je studentů a 43 důchodců.
 7. Kol. Valůšek a kol. Sejk se zúčastnili slavnostního vyhlášení výsledků studentské vědecké soutěže O cenu univ. prof. Sáši Duškové. Akce proběhla dne 24. listopadu v budově Moravského zemského archivu v Brně. Kromě finanční odměny, kterou tradičně poskytla firma Bach systems, s. r. o. (tentokrát ve výši 14 000,-Kč), získali ocenění studenti i diplom s novou grafickou úpravou, kterou provedla Pavlína Pejlová a náleží jí za to výborem schválená odměna v celkové výši 3 000,-Kč bez DPH. Poděkování za organizaci soutěže patří dr. Karlu Chobotovi, dalším členům hodnotící komise (doc. Marie Ryantová, doc. Ludmila Sulitková, dr. Vladimíra Hradecká, dr. Vlastimil Kolda), řediteli MZA v Brně dr. Ladislavu Mackovi, jednateli Bach systems, s. r. o. ing. Miroslavu Bayerovi, členům Brněnské pobočky ČAS za přípravu občerstvení a všem soutěžícím za zájem a účast v soutěži.
 8. Kol. Valůšek představil projekty Lípy republiky (www.lipyrepubliky.cz) a Stromy svobody (www.stromysvobody.cz), jejichž řešitelé se obrátili na výbor ČAS s žádostí o propagaci projektu a spolupráci. Výbor ČAS pověřil jednatele, aby informace o obou projektech poslal emailem všem členům ČAS a dále na všechna archivní pracoviště v ČR. Zapojení do projektu je na zvážení konkrétních kolegů a kolegyň.
 9. Kol. Valůšek tlumočil výboru poděkování paní Květoslavy Monhartové za iniciativu ve věci zřízení čestného hrobu Ivana Martinovského v Plzni.
 10. Výbor ČAS projednal udělení čestného členství v ČAS v roce 2018. Další návrhy na čestné členství přijímá kol. Valůšek na emailu valusek@mza.cz.
 11. Kol. Sejk informoval, že uzávěrka příspěvků do Ročenky ČAS v roce 2017 bude 10. ledna 2018. Redakční kolektiv bude pracovat ve složení kol. Ďurčanský, kol. Sejk, kol. Jakubec, kol. Smitka, kol. Severa.
 12. Kol. Valůšek předložil výboru zápis z poslední výborové schůze Pražské studentské sekce.
 13. Kol. Doležal vyzval přítomné k minutě ticha za tragicky zemřelou kolegyni Blaženu Przybylovou, bývalou místopředsedkyni ČAS.
 14. Kol. Doležal informoval o úspěchu prof. Petra Sommera, který získal významné vědecké ocenění Česká hlava.
 15. Pohřbu zemřelého čestného člena ČAS prof. Josefa Petráně se za výbor ČAS zúčastní kol. Ďurčanský a kol. Sejk.
 16. Kol. Sejk upozornil členy výboru, že návrhy na udělení medaile o zásluhy o české archivnictví je možno podávat do konce února 2018. Případnou nominaci za ČAS projedná výbor na své příští schůzi, návrhy je možno podávat na adresu cesarch@cesarch.cz.
 17. Kol. Sejk informoval o senátním přijetí nominace dr. Emilie Benešové do Rady ÚSTR.
 18. Kol. Sejk předložil výboru rozhodnutí o zapsání změn ve spolkovém rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze.
 19. Visegrádská výstava je k dispozici všem zájemcům o její instalování, a to nejen do konce stávajícího roku, ale až do doby, kdy o ní požádá některá z partnerských institucí. Zájemci se mohou průběžně hlásit na cesarch@cesarch.cz
 20. Příští schůze výboru ČAS se uskuteční dne 6. února 2018 v 11,00 ve Státním okresním archivu v Semilech.

 
 
 

Zapsal dne 5. 12. 2017 Michal Sejk.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2