Zápis č. 5

Zápis č. 5

z řádné schůze výboru České archivní společnosti konané dne 6. října 2017
ve Státním okresním archivu Břeclav se sídlem v Mikulově

Přítomni: Hajzlerová, Jakubec, Járová, Kravar, Sejk, Svoboda, Valůšek

Omluveni: Ďurčanský, Halla, Janečková, Myšička, Plucarová, Ryantová, Severa

Na úvod schůze kol. Valůšek poděkoval kol. Svobodovi za poskytnutí prostor pro jednání a zároveň upozornil přítomné, že schůze není usnášeníschopná.

  1. Kol. Valůšek informoval, že závěrečné vyhodnocení archivní konference v Liberci proběhne 1. listopadu přímo na místě konání konference, v centru Babylon v Liberci.
  2. Kol. Valůšek shrnul dosavadní jednání o přípravě konference v Plzni v roce 2019. Jednání bude vycházet z konceptu liberecké konference, byly nalezeny prostory a osloveni klíčoví sponzoři. V nejbližší době bude specifikováno nejen archivně-historické téma konference, ale i další základní témata pro jednání sekcí.
  3. Kol. Valůšek tlumočil zprávu kol. Ryantové o průběhu plenárního zasedání Rady vědeckých společností, kterého se zúčastnila dne 21. září. Jednání se řídilo standardně dopředu rozeslaným programem, přítomna byla i předsedkyně Akademie věd ČR. Nejprve zazněla zpráva o činnosti (RVS sdružuje 78 vědeckých společností s více než 25 tis. členy, v roce 2016 byly uděleny dotace ve výši 5,8 mil. Kč, tj. cca 230 Kč na člena; všechny členské společnosti se již transformovaly na zapsané spolky, v roce 2016 začala fungovat Komise pro spolupráci s vědeckými společnostmi při Akademické radě AV ČR; byla zmíněna práce sekretariátu, uvedeny nejvýznamnější podpořené publikace). Následovala prezentace společností, které požádaly o přijetí do RVS (Česká společnost pro hospodářské a sociální dějiny, Česká společnost genealogická a heraldická, Česká kartografická společnost, Česká arachnologická společnost a Klub dr. Milady Horákové) a hlasování, na základě něhož byly první tři z uvedených společností přijaty. Posledním bodem programu byly národní komitéty, působící při vědeckých společnostech i mimo ně; ze tří variant řešení zvítězila ta, podle níž bude následovat půlroční lhůta k transformaci, tj. vznik zapsaného spolku (nebo připojení k stávající vědecké společnosti a s tím spojené úpravy), v souvislosti s tím se bude příští jednání RVS konat již na jaře (místo na podzim), takže na něm bude současně možné prezentovat zprávu o činnosti (zpracovávanou na základě zpráv odevzdávaných již na počátku roku a prezentovanou na půdě AV ČR).
  4. Zahraniční styky – kol. Valůšek informoval o neúčasti zástupců ČAS na plánované schůzce ve Vratislavi dne 12. 9. a podal zprávu o polském archivním kongresu, který se konal v Kielci ve dnech 20. – 22. 9., kterého se zúčastnil společně s kol. Ďurčanským. Kongresu se aktivně zúčastnili také další kolegové z České republiky M. Poloncarz a J. Peterka. Zprávy o účasti na archivních sjezdech v Německu a Rakousku budou podány na příští schůzi výboru ČAS.
  5. Kol. Sejk informoval o průběhu exkurze a jejím vyúčtování. Program byl zcela naplněn, děčínští kolegové se o účastníky postarali více než vzorně. Všechny finanční závazky ČAS i účastníků byly řádně vypořádány, náklady na exkurzi byly 55 626,-Kč, příjmy činily 51 369,-Kč, exkurze tedy skončila ztrátou 4 257,- Kč.
  6. Kol. Valůšek sdělil, že dr. Emilie Benešová je ochotná ucházet se s podporou ČAS o místo v radě ÚSTR. Jednatel ČAS se s ní spojí a zajistí všechny potřebné podklady pro nominaci.
  7. Kol. Valůšek tlumočil zprávu kol. Janečkové o zřízení čestného hrobu Města Plzně dr. Ivanu Martinovskému. Kromě toho tlumočil i poděkování paní Květoslavy Monhartové za iniciování tohoto aktu.
  8. Příští schůze výboru ČAS se uskuteční dne 5. prosince v 11,00 hodin ve Státním oblastním archivu v Praze.

 
 
 

Zapsal dne 6. října 2017 Michal Sejk.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2