Zápis č. 4

Zápis č. 4

z řádné schůze výboru České archivní společnosti konané dne 5. září 2017
ve Státním oblastním archivu v Praze

Přítomni: Ďurčanský, Hajzlerová, Halla, Jakubec, Járová, Kravar, Myšička, Plucarová, Sejk, Severa, Svoboda, Valůšek

Omluveni: Janečková, Ryantová

 1. Kol. Valůšek informoval o pozvánce na plenární zasedání Rady vědeckých společností České republiky, které se uskuteční 21. září 2017. ČAS bude zastupovat kol. Ryantová. Jedním z bodů jednání bude změna v právním postavení odborných komitétů a návrh způsobu řešení jejich dalšího působení. Informaci o komitétech doplnil kol. Ďurčanský.
 2. Kol. Valůšek informoval o stavu celkového vyúčtování liberecké konference, které sice není dosud kompletní, nicméně je zřejmé, že konference nebyla ztrátová.
 3. Kol. Valůšek shrnul dosavadní situaci ve věci přípravy konference v Plzni v roce 2019. Proběhla první schůzka přípravného výboru, při které byla projednána cenová nabídka na služby v hotelovém komplexu a udržitelnost této nabídky, proběhlo jednání s partnery konference jak odbornými (SOA Plzeň, AM Plzeň), tak komerčními (Plzeňský Prazdroj). Hlavním tématem konference bude potravinářský průmysl a jeho prameny Konference bude koncipována po organizační stránce podobně jako ta v Liberci, takže kromě hlavního tématu bude prostor v souběžných sekcích věnován aktuálním problémům archivnictví. Další schůzka přípravného výboru se uskuteční počátkem října.
 4. Kol. Valůšek podal zprávu o proběhlé visegrádské výstavě na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Vernisáž se uskutečnila 26. června za přítomnosti mnoha významných hostí, výstavu navštívilo během tří týdnů několik desítek zájemců. Kol. Valůšek zároveň požádal členy výboru o návrhy na další prezentaci výstavy, která bude v ČR do konce roku 2017.
 5. Zahraniční styky:
  • Kol. Valůšek podal zprávu o maďarském archivním sjezdu v Miścolci, kterého se zúčastnil spolu s kol. Hallou a kol. Doležalem. Kromě odborné stránky, která byla tradičně na vysoké úrovni, popsal i doprovodný program (návštěva města Sárospatak a místní evangelické koleje).
  • Kol. Valůšek a kol. Halla se 12. září ve Wroclawi sejdou s reprezentanty archivních společností ze Saska a Polska a společně prodiskutují možnosti intenzivnější spolupráce. Jednání navazuje na loňské setkání v Drážďanech.
  • Dne 25. října se v Bratislavě uskuteční konference Memory 2017. Na toto zajímavé setkání o spolupráci paměťových institucí obdržela ČAS pozvánku.
  • Sjezd rakouských archivářů proběhne ve dnech 11. – 12. října. ČAS bude reprezentovat kol. Severa.
  • 27. Archivtagu ve Wolfsburgu, tentokrát s tématem Masová akta a data, jejich racionalizace a organizace v archivu, se ve dnech 27. – 30. 9. zúčastní kol. Halla.
 6. Kol. Sejk podal informaci o přihlašování do studentské soutěže. Bylo přihlášeno celkem 11 prací, po uzavření přihlášek byly předány odborné porotě k posouzení.
 7. Kol. Valůšek informoval o účasti ČAS jako spoluorganizátora konference Ludvík Salvátor Toskánský, která proběhne ve dnech 13. – 15. října v Brandýse nad Labem. ČAS finančně přímo podpoří tuto konferenci částkou 3 000,- Kč.
 8. Na podnět od členské základny připraví ČAS v roce 2018 přednášku s tématem GDPR.
 9. Kol. Valůšek sdělil, že obdržel rezignační dopis kol. Janečkové, která z pracovních a osobních důvodů ukončí své členství ve výboru ČAS k 1. lednu 2018.
 10. Kol. Valůšek předložil zápis z poslední schůze výboru Pražské studentské sekce.
 11. Kol. Valůšek tlumočil výboru žádost o podporu konference pořádané Českým komitétem Modrého štítu, tentokrát na téma Krizové plány paměťových institucí v současných podmínkách. Konference se tradičně uskuteční v kinosále Národního archivu v termínu 24. října. O požadované podpoře ve výši 4 000,- Kč bylo hlasováno.

  Hlasování: pro 10/proti 0/zdrželo se 1

 12. Kol. Halla podal zprávu o jednání s firmou RokIT ohledně inovace webu cesarch.cz a přidružených podstránek. Kromě řešení běžných záležitostí bude nutné připravit další inovace webu a vytvořit harmonogram prací na rok 2018. Na příštím výboru bude celá věc obšírněji prodiskutována.
 13. Kol. Kravar informoval o stavu přípravy publikace z konference v Liberci. Rozsah bude cca 330 normostran, v tuto chvíli nejsou odevzdány 4 příspěvky, po urgenci bude stanoven definitivní termín jejich odevzdání na 30. září. Poté redakční kolektiv přistoupí k vlastním redakčním pracím.
 14. Výbor ČAS pověřuje jednatele ČAS Michala Sejka zápisem změn do veřejného rejstříku u Městského soudu v Praze.
 15. Výbor ČAS bude sledovat aktuální situaci ohledně nové volby členů rady ÚSTR a osloví a následně navrhne vhodné kandidáty na tuto pozici.
 16. Kol. Kravar upřesnil harmonogram a postup prací na publikaci z liberecké konference. Kol. Sejk mu dodá v nejbližší době všechny potřebné podklady.
 17. Příští schůze výboru ČAS se uskuteční dne 6. října v SOkA Břeclav se sídlem v Mikulově.
 18.  
   
   

  V Praze dne 5. 9. 2017 zapsal Michal Sejk.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2