Zápis č. 3

Zápis č. 3

z řádné schůze výboru České archivní společnosti konané dne 26. června 2017
ve Státním oblastním archivu v Praze

Přítomni: Doležal, Ďurčanský, Hajzlerová, Halla, Kravar, Myšička, Ryantová, Sejk, Severa, Svoboda, Valůšek

Omluveni: Jakubec, Janečková, Plucarová

 1. Kol. Valůšek konstatoval, že všechny závazky ČAS vzhledem k liberecké konferenci byly uhrazeny, v průběhu letních měsíců bude připraveno závěrečné vyúčtování akce ve spolupráci s ČIS. Informoval také výbor o probíhajícím vyhodnocení slovní evaluace konference. Na konci července se sejde přípravný výbor další celostátní archivní konference, která se uskuteční v Plzni; náplní první schůzky bude konstituování přípravného výboru, výběr místa konání a finanční zajištění konference.
 2. Kol. Myšička informoval výbor o bezproblémovém předání agendy pokladníka ČAS, které proběhlo 29. května v Plzni. Kromě vlastní písemné agendy byla předána i finanční hotovost. Výbor ČAS vyslovuje poděkování kol. Janečkové, která svědomitě vykonávala funkci pokladní ČAS v letech 2014–2017.
 3. Kol. Halla pozval přítomné na vernisáž výstavy od Vyšehradu do Vyšehradu, která bude dne 26. června slavnostně uvedena v atriu Poslanecké sněmovny za účasti poslance ing. Romana Procházky, velvyslankyně Polské republiky v ČR J. E. paní Grażyny Bernatowicz (oba převzali nad výstavou záštitu), členů jiných diplomatických misí v ČR a dalších vzácných hostů. Výstava bude v Poslanecké sněmovně umístěna cca týden, její další setrvání v ČR prověří kol. Valůšek. Výbor ČAS schvaluje občerstvení na vernisáži v přiměřené výši maximálně do 7 000,-Kč.
 4. Kol. Ryantová informovala výbor o své účasti na slavnostním předání Medailí za zásluhy o české archivnictví, jíž byla letos na návrh ČAS oceněna Hana Krajewska. Kol. Ryantová předala oceněné polské kolegyni věcný dar a kvitovala důstojné prostředí pražské Spiritky, kde ceremoniál proběhl. Více informací zde:
  http://cesarch.cz/blog/2017/06/22/ministerstvo-vnitra-udelilo-14-medaili-za-zasluhy-o-ceske-archivnictvi
 5. Kol. Halla okomentoval fakturu od firmy RokIT, která byla zaslána za správu webu ČAS a MDA. Společně s kol. Dvořákem prověří všechny položky a vyžádá si finanční rozvahu – fakturováno bylo celkem 48 hodin práce z 80 hodinového paušálu (14 218,-Kč).
 6. Zahraniční styky:
  • Kol. Valůšek podal zprávu o své účasti na XXI. Archivních dnech v Martině. V tomto ročníku byla poměrně hojná účast i z ČR. Kromě kvalitního programu odborného byl tradičně bohatý i program doprovodný, z nějž stojí za zmínku zejména digitalizační středisko pod správou Slovenské národní knihovny, které sídlí ve Vrútkách a mělo by fungovat i pro další paměťové instituce.
  • Kol. Halla, Valůšek a Doležal budou reprezentovat ČAS na maďarském archivním sjezdu v Miskolci.
  • Polského archivního kongresu v Kielcích se ve dnech 20. – 22. září zúčastní kol. Valůšek a kol. Ďurčanský.
 7. Kol. Valůšek rekapituloval jednání s kol. Danielou Kolečářovou, která v rámci svého studia pracuje na závazné metodice pro vedení účetnictví ČAS. Metodická část by měla být k dispozici do konce roku 2017.
 8. Kol. Sejk podal informaci o přihlašování do studentské soutěže. Prozatím jsou přihlášeny čtyři práce, které budou distribuovány hodnotící komisi. Uzávěrka odevzdávání přihlášek je do konce července 2017.
 9. Kol. Sejk sdělil termín letošní exkurze ČAS – 21. – 23. září. Cílem odborné části budou archivy v Mělníce a v Děčíně.
 10. Kol. Valůšek tlumočil oznámení kol. Janečkové, která rezignuje z pracovních a osobních důvodů na své členství ve výboru ČAS. Informace je prozatím brána jako předběžná, neboť musí být administrativně vyřešena dle platných stanov, nicméně kol. Valůšek navrhl výboru kooptovat od 1. ledna 2018 kol. Járovou, a to s ohledem na její volební výsledek. Kooptaci musí následně schválit valná hromada, které bude tento návrh přednesen.

  Hlasování: pro 10/proti 0/zdrželo se 0

 11. Kol. Sejk informoval, že jsou shromážděny veškeré podklady pro zápis nového výboru ČAS do veřejného rejstříku u Městského soudu v Praze. Žádost o změnu údajů bude odeslána v první polovině července.
 12. Kol. Valůšek stručně popsal účast svou, kol. Hally a kol. Sejka na slavnostním otevření depozitáře NFA na Hradišťku, které se uskutečnilo 25. června. Zároveň poděkoval kol. Lachmanovi za představení stávajícího pracoviště na Hradišťku. Více informací o novém depozitáři zde:
  http://cesarch.cz/blog/2017/06/26/nfa-otevrel-depozitar-pro-100-milionu-metru-filmu
 13. Plenárního zasedání Rady vědeckých společností se dne 21. září v Praze zúčastní kol. Ryantová, v případě její nepřítomnosti je náhradníkem ustanoven kol. Myšička.
 14. Kol. Valůšek předložil výboru na vědomí zápis z 3. schůze výboru PSS.
 15. Kol. Valůšek informoval výbor, že Zastupitelstvo města Plzně schválilo záměr udělení čestného hrobu Ivanu Martinovskému. V této souvislosti předložil výboru i osobní poděkování partnerky Ivana Martinovského paní Květoslavy Monhartové.
 16. Kol. Kravar upřesnil harmonogram a postup prací na publikaci z liberecké konference. Kol. Sejk mu dodá v nejbližší době všechny potřebné podklady.
 17. Výbor ČAS schvaluje cenu publikací ČAS tak, jak byla navržena na poslední schůzi (znovu schválení je navrženo proto, že výbor nebyl na poslední schůzi usnášeníschopný). Cena publikací byla stanovena takto: aktuální ročenka za 200,-Kč, ostatní ročenky za 100,-Kč, sborník z konferencí v Ostravě a Poděbradech za 200,-Kč, Bohemia-Saxonia za cenu poštovného.
 18. Příští schůze výboru ČAS se uskuteční dne 5. září v 11.00 hod. ve Státním oblastním archivu v Praze. Termín následující schůze je pak stanoven na 6. října v SOkA Břeclav se sídlem v Mikulově.
 19.  
   
   

  V Praze dne 26. 6. 2017 zapsal Michal Sejk.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2