Zápis č. 23

Zápis č. 23

ze schůze výboru České archivní společnosti
konané dne 5. ledna 2017 ve Státním oblastním archivu v Praze

Přítomni: Doležal, Ďurčanský, Hajzlerová, Halla, Jakubec, Janečková, Martínková, Myšička, Ryantová, Sejk, Smitka, Svoboda, Valůšek

Omluveni: Říhová

 1. Kol. Ďurčanský informoval členy výboru o činnosti České komise pro UNESCO, která prodělala v posledním období značné personální změny.
 2. Kol. Halla bude zastupovat ČAS na mezinárodním pravidelném jednání (Frühjahrstagung) pracovní skupiny Společnosti německých archivářek a archivářů – Odborné skupiny archivů vysokých škol a vědeckých institucí (http://www.vda.archiv.net/fachgruppen/fachgruppe-8-archive-der-hochschulen-sowie-wissenschaftlicher-institutionen.html). O tomto jednání informoval výbor kol. Ďurčanský. V letošním roce se uskuteční ve dnech 19. – 21. dubna ve Vídni s tématem Normen und Ethos. Schreiben Archivarinnen Geschichte? Jedná se o mezinárodní jednání zástupců rakouských, českých a německých archivů vysokých škol a vědeckých institucí. Kol. Halla bude moderovat blok s názvem Bestandsbenutzung.
 3. Kol. Valůšek shrnul nové informace ohledně plánování dubnové konference v Liberci
  • v následujícím týdnu se uskuteční setkání přípravného výboru, jehož hlavním výstupem by měla být definitivní pozvánka a přihláška
  • dle odhadovaných nákladů na konferenci bude stanoven konferenční poplatek
  • konferenci byla udělena záštita primátora města Liberce Tibora Batthyányho
  • proběhla jednání o podpoře libereckého magistrátu (propagační materiály, pronájem tramvaje)
  • doprovodný program konference bude probíhat částečně organizovaně, částečně volně, a to v Liberci a Jablonci nad Nisou
  • v ceně ubytování v libereckém Babylonu bude volný vstup do všech atrakcí tohoto zábavního centra
 4. Kol. Ďurčanský a kol. Sejk shrnuli problematiku vydání sborníku z konference v Poděbradech. Sborník je vytištěn a připraven k expedici. Expedice všem účastníkům konference bude probíhat od třetího lednového týdne. Celkové náklady na vytištění sborníku byly 56 208,-Kč, faktura byla řádně uhrazena. Dotace od Rady vědeckých společností ve výši 30 000,-Kč bude vyúčtována do 20. ledna 2017.
 5. Titíž kolegové referovali o přípravě Ročenky ČAS v roce 2016, která bude distribuovaná na valné hromadě v březnu. Proběhla schůzka redakčního kolektivu a byly rozděleny konkrétní úkoly. Na návrh kol. Sejka se výbor po diskusi usnesl zvýšit náklad ročenky na 600 ks. Uzávěrka přijímání textů do ročenky byla stanovena na 31. ledna 2017.
 6. Valná hromada ČAS se uskuteční dne 21. března 2017 od 10,00 tradičně v kinosále Národního archivu v Praze na Chodovci. Vzhledem k tomu, že bude valná hromada volební, vyzval kol. Valůšek členy výboru k návrhu kandidátů do výboru a revizní komise. Tatáž výzva pak směřuje ke všem členům spolku.
 7. Výbor projednal návrhy na udělení čestného členství na valné hromadě.
 8. Kol. Sejk informoval výbor, že vyúčtování dotací RVS za rok 2016 je nutno předložit nejpozději do 20. ledna 2017. Všechny podklady pro vyúčtování jsou shromážděny, termín bude dodržen.
 9. Kol. Sejk podal zprávu o revizi členské základny. K 31. prosinci 2016, kdy byla revize uzavřena, měla ČAS 460 členů, z toho 6 kolektivních. Podrobná zpráva o struktuře členské základny bude přednesena na valné hromadě a publikována v ročence. Kol. Sejk poděkoval všem členům za spolupráci při revizi.
  V souvislosti s revizí členské základny byla prodiskutována otázka členství ve studentských sekcích a platba snížených členských příspěvků. Názor výboru a výklad stanov v této záležitosti zohledňuje zejména skutečnost, že na snížený členský příspěvek má nárok člen ČAS, který je studentem a nedosáhl 26 let věku a zároveň je veden v členské evidenci příslušné studentské sekce. V tomto ohledu budou jednatelem vyrozuměni všichni členové, kterých se to týká.
 10. Kol. Ryantová informovala o studentské soutěži ČAS O cenu univ. prof. Sáši Duškové, DrSc. Do soutěže bylo přijato celkem 15 prací. Výsledky byly slavnostně vyhlášeny dne 8. prosince 2016 v Clam-Gallasově paláci a publikovány na webu ČAS (http://cesarch.cz/blog/2016/12/27/soutez-o-cenu-univ-prof-sasi-duskove-drsc/). Slavnostního aktu se kromě odborné poroty a předsedy ČAS zúčastnil i zástupce firmy BACH Systems Miroslav Bayer. Za možnost uskutečnit vyhlášení soutěže na takto prestižním místě patří poděkování bývalému řediteli Archivu hlavního města Prahy doc. Václavu Ledvinkovi i jeho nástupci Mgr. Petru Jíšovi, za pomoc s organizací pak PhDr. Silvii Jenček Pavlicové.
  Kol. Valůšek dodal, že statut soutěže pro rok 2017 bude vydán po příští výborové schůzi.
 11. Kol. Svoboda jako funkcionář Brněnské pobočky ČAS pozval všechny velmi srdečně na I. archivní ples, který se uskuteční dne 18. února v Brně (http://cesarch.cz/blog/2016/12/19/pozvanka-na-i-archivni-ples/).
 12. Na návrh kol. Przybylové a kol. Müllera podpoří výbor ČAS snahu o udělení medaile za zásluhy o české archivnictví – polské kolegyni Haně Krajewské.
 13. Kol. Valůšek předložil výboru k nahlédnutí zápis z valné hromady Pražské studentské sekce.
 14. Kol. Sejk informoval o vyúčtování exkurze do Opavy a okolí. Veškeré faktury byly uhrazeny, náklady exkurze byly 65 798,-Kč, příjmy 72 659,-Kč.
 15. Kol. Janečková požádala výbor o podporu žádosti o schválení čestného hrobu města Plzně pro dr. Ivana Martinovského, prvního předsedu a čestného člena ČAS, který zemřel 11. března 2015. Výbor tuto snahu jednoznačně podpořil.
 16. V rámci sestavení nové nabídky publikací z produkce ČAS bude zjišťován i zájem o dotisk publikace Býti archivářem.
 17. Předseda Ještědské pobočky ČAS kol. Jakubec informoval výbor, že tradiční zimní seminář se tentokrát uskuteční pravděpodobně v březnu na téma pořádání fondů JZD.
 18. Příští schůze výboru ČAS se uskuteční dne 13. 2. 2017 v 10,00 hodin v SOA Praha.

 
 
 

V Praze dne 5. 1. 2017 zapsal Michal Sejk.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2