Zápis č. 21

Zápis č. 21

ze schůze výboru České archivní společnosti
konané dne 27. září 2016 ve Státním oblastním archivu v Praze

Přítomni: Doležal, Halla, Hajzlerová, Martínková, Myšička, Ryantová, Sejk, Smitka, Svoboda, Valůšek

Omluveni: Ďurčanský, Jakubec, Janečková, Říhová

 1. Zahraniční styky
  • Kol. Halla informoval výbor o setkání členů České archivní společnosti (účast kol. Halla, Valůšek) se zástupci saské a polské archivní společnosti. Tématem setkání, které se uskutečnilo 23. června v Drážďanech, bylo oživení kontaktů a konzultace témat další spolupráce. Kromě vzájemné návštěvy konferencí, tak jak tomu je ostatně již po léta, byla zvažována možnost pravidelných schůzek a mezinárodních workshopů s omezenou účastí.
  • Kol. Valůšek a Doležal zastupovali ČAS na maďarském archivním sněmu v Györu ve dnech 11. – 13. července. V letošním roce v maďarské archivní společnosti probíhaly volby nového předsednictva. V sekci pro zahraniční hosty oba zástupci diskutovali s členy dalších národních delegací o všech společných problémech, o postavení archivů a archivářů v rámci veřejné sféry a dalších tématech. Kromě odborného programu byl v Maďarsku již tradičně velmi pestrý doprovodný program.
  • Kol. Smitka tlumočil pozdrav dnes již bývalého ředitele Slovenského národního archivu dr. Radoslava Ragače.
  • Kol. Halla se zúčastní německého Archivtagu, který začíná již 28. září.
  • Výstava archivních společností Visegrádu byla prezentována v polském Sejmu při setkání premiérů Visegrádu, poté bude představena v Popradě, Tallinu, Budapešti a následně na archivní konferenci v Liberci, případně na dalších místech v České republice (prozatím je jednáno v Praze v Parlamentu ČR a v Brně)
 2. Kol. Sejk podal stručnou informaci o uplynulé archivní exkurzi, která tentokrát vedla do Opavy a okolí. Celkem se jí zúčastnilo 41 lidí, z toho bylo 26 členů ČAS. V průběhu tří dnů proběhla exkurze v ZA Opava, SOkA Opava, SOkA Bruntál se sídlem v Krnově, navštívili jsme zámek v Hradci nad Moravicí a Národní památník II. světové války v Hrabyni, prohlédli si Opavu a Krnov. Definitivní vyúčtování exkurze bude sděleno výboru na příští schůzi. Kol. Sejk by tímto chtěl poděkovat ředitelům všech navštívených institucí, kol. Karlu Müllerovi, Marku Skupienovi a Branislavu Dorkovi a dále Martinu Sovákovi za pomoc s organizací.
 3. Kol. Valůšek a Halla podali zprávu o přípravách konference v Liberci v dubnu 2017. Hlavní historické téma (Německá správa v období tzv. protektorátu) se bude prolínat formou jednoho z bloků všemi konferenčními dny. Dalšími tématy bloků budou edukace, vize českého archivnictví, zkušenosti z přeshraniční spolupráce, aplikace nových základních pravidel v praxi, vydavatelská spolupráce paměťových institucí, spisová a archivní práce u soukromoprávních původců a další. Několik sekcí ještě na tematické obsazení čeká. Jedna ze sekcí je studentská a předpokládá zapojení více studentských sekcí ČAS pod koordinací BSS.
 4. Kol. Sejk informoval o plenárním zasedání Rady vědeckých společností, jehož se účastnil jako zástupce ČAS. Plenární zasedání se konalo 21. září a zahájil jej předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš. RVS sdružuje aktuálně 76 členských vědeckých společností s více než 25 000 členy. V roce 2015 bylo prostřednictvím RVS financováno 125 projektů celkovou částkou 5 700 000,-Kč. Všechny podrobné údaje lze nalézt na webových stránkách www.rvs.avcr.cz v sekci „Dokumenty“. Plenární zasedání RVS hlasováním rozhodovalo o přijetí čtyř nových společností – Česká asociace pro africká studia (nepřijata), Společnost pro hospodářské a sociální dějiny ČR (nepřijata), Česká společnost pro buněčnou biologii (přijata), Česká pedologická společnost (přijata). V dalším jednání byly probrány otázky účetního metodického materiálu, registrace spolků u rejstříkových soudů a drobná dílčí témata.
 5. Do 14. října musí být podány žádosti o dotace od RVS pro rok 2017. Výbor projednal výši dotací a odsouhlasil žádost o dotaci na Ročenku ČAS v roce 2016 (30 000,-Kč) a na 17. konferenci archivářů ČR v Liberci (30 000,-Kč).
 6. Výbor ČAS projednal vydání sborníku z konference v Poděbradech. Do příští schůze výboru bude připraven definitivní rukopis. Bude obsahovat celkem 25 příspěvků na cca 350 normostranách.
 7. Kol. Halla podal zprávu o činnosti pracovní skupiny ke koncepci archivnictví. Výsledek její činnosti byl uveřejněn na webu ČAS (http://cesarch.cz/blog/2016/09/08/vyporadani-pripominek-k-navrhu-okruhu-kterym-bude-nutne-venovat-pozornost-pri-zpracovani-nove-upravy-pravnich-vztahu-v-oblasti-spisove-sluzby-a-archivnictvi). Za práci při vypořádávání podnětů poděkoval kol. Halla zejména Tomáši Dvořákovi a Janě Hájkové. V dalším sledu budou vytvořeny pracovní skupiny pro jednotlivé okruhy (v přímé spolupráci s archivy) a shrnutí celé problematiky bude provedeno na konferenci v Liberci v dubnu 2017.
 8. Kol. Valůšek informoval o problematice nového webu. Obě smlouvy – smlouva na uhrazení závazků firmě RokIT i nová smlouva na správu webu – byly podepsány oběma stranami. Zároveň byl odsouhlasen plán finančního plnění. Na vlastním webu budou zřízeny nové podstránky Brněnské pobočky ČAS a archivní konference v Liberci. Zároveň budou implementovány nástroje google, které ČAS získal registrací u společnosti Techsoup.
 9. Kol. Valůšek tlumočil žádost Pekařovy společnosti Českého ráje o podporu konference Václav Chaloupecký a otazníky české a slovenské historiografie a kultury, která se uskuteční 21. – 22. dubna 2017 v Jičíně. Výbor schválil podporu ve výši 5 000,- Kč. ČAS se zároveň jako tradičně stává spolupořadatelem konference.
 10. Kol. Valůšek a Svoboda podali informaci o činnosti Brněnské pobočky ČAS. Byl zřízen podúčet u FIObank. Výbor kromě běžných záležitostí řešil hlavně přípravu plesu, který se uskuteční v únoru 2017. Zápis ze schůze byl zaslán předsedovi ČAS.
 11. Výbor projednal možnosti pořádání placených seminářů s různým zaměřením. Celá debata je v počátcích, je třeba zajistit podrobnější informace, zvážit administrativní náročnost a případný efekt celé akce.
 12. Kol. Valůšek informoval o připomínkování dokumentů, týkajících se UNESCO, ze strany AMG. Výbor se usnesl, že se k připomínkování nepřipojí vzhledem k nutnosti urgentního vyjádření.
 13. Kol. Valůšek se počátkem října setká se zástupcem nakladatelství FORUM, které vydalo publikaci o spisové službě. Prozatím byla nakladatelství nabídnuta možnost placeného prostoru na webu ČAS.
 14. Kol. Valůšek připomněl, že v březnu 2017 se budou konat volby do výboru a revizní komise ČAS a je třeba včas myslet na přípravu kandidátních listin. Zároveň bude nutno projednat návrhy na čestné členství v ČAS.
 15. Kol. Sejk podal zprávu o ukončení projektu firmy Seznam.cz, a. s. „Profesní organizace, nadace a neziskové organizace“, který probíhal od roku 2006 a ČAS se do něj v minulosti zapojila.
 16. Kol. Sejk informoval výbor, že byla opakovaně oslovena Mezinárodní archivní rada (ICA), ovšem bez úspěchu. Vzhledem k tomu, že ČAS nebyla nalezena ani mezi členy na webu www.ica.org a po zvážení všech povinností a výhod se výbor rozhodl, že v tuto chvíli nebude ČAS své členství obnovovat.
 17. Příští schůze výboru ČAS se uskuteční dne 2. listopadu ve 13,00 hodin v Archivu města Brna.

 
 
 

V Praze dne 27. 9. 2016 zapsal Michal Sejk.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2