Zápis č. 20

Zápis č. 20

ze schůze výboru České archivní společnosti
konané dne 22. června 2016 ve Státním okresním archivu Plzeň-jih se sídlem v Blovicích

Přítomni: Doležal (předseda revizní komise), Ďurčanský, Halla, Hubka (člen revizní komise), Jakubec, Járová (host), Martínková, Myšička, Ryantová, Říhová, Sejk, Smitka, Valůšek

Omluveni: Hajzlerová, Janečková, Svoboda

 1. Zahraniční styky
  • Kol. Valůšek a kol. Ďurčanský se zúčastnili ve dnech 24. – 26. května XX. Slovenských archivních dní, tentokrát konaných v Tatranské Lomnici. Hlavním tématem bylo 490. výročí bitvy u Moháče (Bitka pri Moháči – historický medzník v dejinách strednej Európy); kol. Ďurčanský přednesl příspěvek na téma Bitva u Moháče a česká města 20. let 16. století. Celý program je k nalezení na webové stránce http://archivari.sk/phocadownload/pozvnka%20ad%202016.pdf.
  • 23. června se v Drážďanech setkají kol. Valůšek a kol. Halla se zástupci saských a polských archivářů, aby projednali možnosti užší spolupráce archivních společností. O výsledcích setkání podají zprávu na příštím výboru.
  • Maďarského archivního sjezdu v Györu s tématem Rok 1956 se ve dnech 11. – 13. července za ČAS zúčastní kol. Valůšek a kol. Doležal.
  • 86. německý Archivtag s tématem Kompetent! – Archive in der Wissengesellschaft se uskuteční ve dnech 28. září – 1. října v Koblenci. Další informace http://www.archivtag.de/.
  • Kol. Smitka podal zprávu o své aktivní účasti (příspěvek na téma Státní archivy a jejich postavení v rámci právního systému a archivní sítě v České republice) na konferenci sekce samosprávných archivů Stowarzyszenie Archiwistów Polskich která se konala ve Štětíně.
 2. Kol. Sejk podal zprávu o stavu revize členské základny. Aktuálně je 391 členů, kteří zareagovali na revizi údajů. Dalších 112 členů je průběžně v kontaktu a konečně cca 200 kolegů delší dobu neplatí členské příspěvky ani nereagují na zaslané žádosti. Kol. Sejk veřejně poděkoval za spolupráci při tomto úkolu všem studentským sekcím. Výbor na návrh kol. Sejka schválil vyřazení všech členů, kteří po třetím vyzvání do 30 dnů nebudou na zaslanou žádost reagovat. Revize členské základny bude tudíž dokončena do konce srpna. Výbor vyzývá všechny členy, kteří mají jakékoliv dotazy ohledně svého členství, aby se ozvali jednateli ČAS kol. Sejkovi (cesarch@cesarch.cz).
 3. Kol. Sejk informoval výbor o stavu přípravy letošní exkurze. Definitivně byl stanoven termín 22. – 24. září, cílem exkurze je Opava a okolí. Doprava, odborný program a ubytování je zajištěno, v jednání jsou ještě detaily vlastivědné části programu. Definitivní pozvánka bude zveřejněna nejpozději do konce července, přihlašování proběhne buď emailem, písemně nebo přes webový formulář.
 4. Výbor projednal zkušenosti jednotlivých členů s průběhem letošního Mezinárodního dne archivů.
 5. Kol. Valůšek seznámil členy výboru s navrhovaným řešením situace ohledně webu ČAS. Nejprve proběhne dofinancování dlužné částky z let 2014-2016 na základě nové smlouvy o dílo (běžný servis, převod webu MDA a ČIS). Celková částka za toto dílo je vyčíslena ve spolupráci s kol. Dvořákem a p. Maněnou a činí 35 500,- Kč. Následně bude uzavřena nová smlouva s firmou RokIT partner, s. r. o., která jednoznačně stanoví způsob úhrady za dodané služby na základě vyúčtování v listopadu každého kalendářního roku. Smlouva byla zaslána členům výboru k připomínkování s termínem 24. 6. a tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.
 6. Kol. Valůšek informoval členy výboru o odpovědi generálního ředitele Národní galerie doc. Jiřího Fajta. Ve svém vyjádření generální ředitel konstatuje, že kontrola z Odboru archivní správy a spisové služby MV ČR neshledala porušení akreditace.
 7. Kol. Valůšek předložil výboru k nahlédnutí zápis z 3. schůze výboru Pražské studentské sekce ČAS
 8. Kol. Valůšek shrnul informace o fungování Brněnské pobočky. Členové výboru se sešli na schůzi, kde probrali hlavní body plnění programového prohlášení a řešili také administrativní stránku svého fungování – zejména zřízení podúčtu u FIO Bank.
 9. V měsíci srpnu se uskuteční schůzka kol. Valůška a kol. Hally se zástupci Asociace muzeí a galerií. Předmětem jednání budou styčné body materiálu pro přípravu nového archivního zákona s praxí ostatních paměťových institucí.
 10. Kol. Halla informoval členy výboru, že k okruhům nového archivního zákona se sešlo celkem 18 připomínek. V současné době probíhá jejich vypořádávání.
 11. Kol. Ryantová v předstihu upozornila na plánovaný 11. sjezd českých historiků, který se uskuteční ve dnech 13. – 15. 9. 2017 v Olomouci. Jeden z panelů by se mohl věnovat archivnictví. Na příští schůzi výboru bude tato záležitost projednána (návrhy na panely je možno podávat až do konce září 2016), v případě kladného stanoviska výboru je nutno stanovit i téma panelu.
 12. Kol. Jakubec informoval výbor o svém jednání s Janem Pastuchem, který zaslal cenovou nabídku na hudební doprovod společenského večera na konferenci v Liberci. Reprodukovaná hudba na 7 hodin stojí 6000,-Kč a je třeba k závazné rezervaci zaplatit zálohově polovinu této částky. Výbor tento postup schválil.
 13. Na základě podnětu kol. Doležala proběhla diskuse o možnostech řešení konfliktu mezi státní službou a statutem vědecko- výzkumné instituce u státních archivů.
 14. Příští schůze výboru ČAS se uskuteční dne 27. 9. 2016 v 10,00 hodin v SOA Praha.

 
 
 

V Blovicích dne 22. 6. 2016 zapsal Michal Sejk.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2