Zápis č. 2

Zápis č. 2

z řádné schůze výboru České archivní společnosti konané dne 16. května 2017
ve Státním okresním archivu v Benešově

Přítomni: Doležal, Jakubec, Myšička, Plucarová, Sejk, Severa, Valůšek

Omluveni: Ďurčanský, Hajzlerová, Halla, Janečková, Kravar, Ryantová, Svoboda

Kol. Valůšek zahájil schůzi konstatováním, že výbor není usnášeníschopný.

 1. Na úvod schůze byla představena možnost zhotovení reklamních a upomínkových předmětů ČAS firmou PRO 21. Prezentace byla volena zejména s ohledem na funkčnost reklamních předmětů a poté proběhla bohatá diskuse.
 2. Kol. Valůšek zhodnotil proběhlou konferenci v Liberci a výbor prodiskutoval všechny podněty. Financování konference prozatím nebylo uzavřeno, neboť nebyly dosud provedeny všechny platby. Z podnětů účastníků konference byly projednány jak ty vzešlé z evaluace (grafické znázornění kvantifikovatelných údajů viz příloha č. 1), tak doručené jinou formou včetně připomínek členů výboru. Ohlasy na konferenci byly velmi pozitivní, a to jak od tuzemských, tak i zahraničních účastníků. Kvitována byla také povedená konferenční brožura a celý jednotný grafický styl, který připravila grafička Pavlína Pejlová. Pozitivně bylo nahlíženo také na model vícesekční konference. Jedním ze zásadních přitažlivých momentů byla účast náměstka ministra vnitra Petra Mlsny v diskusi.
  Sborník z konference bude recenzovaným výstupem hlavního archivně-historického tématu Německá okupační správa v letech 1938-1945. Hlavním redaktorem bude kol. Kravar, dalšími redaktory kol. Řeháček a kol. Poloncarz. Na korekturách se budou podílet kol. Járová, kol. Martínková a kol. Augustin. Předpokládaný termín vydání je počátek roku 2018. Technické záležitosti vydání budou projednány na některé z příštích schůzí výboru.
 3. Kol. Sejk informoval o nutnosti změnit ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze celý statutární orgán, nikoliv jednotlivé členy výboru, a požádal všechny členy výboru o spolupráci, aby změny mohly být zapsány během první poloviny června.
 4. Výbor projednal rozdělení všech agend ČAS mezi své členy.
 5. Předání funkce pokladníka včetně všech dokladů, hotovosti a dalších náležitostí proběhne dne 29. května 2017 v Plzni za přítomnosti kol. Janečkové, kol. Myšičky a kol. Sejka.
 6. Zahraniční styky:
  • Kol. Myšička podal zprávu o své účasti na 22. saském archivtagu, který se konal v Drážďanech ve dnech 3. – 5- května, tentokrát s tématem Archive im Umbruch. Kromě dvoudenního jednání byl připraven bohatý doprovodný program (exkurze do archivů, společná večeře). Při jednání samotném bylo předneseno menší množství příspěvků, zato byly (tradičně) poměrně dlouhé, mnohé z nich byly velmi inspirativní (pohled na archivy zvenčí). Podrobné informace o akci je možné nalézt na webové adrese http://www.archiv.sachsen.de/archive-im-umbruch-22-sachsischer-archivtag-3933.html.
  • Slovenské archívne dny se uskuteční ve dnech 22. – 25. května v Martině. ČAS budou zastupovat kol. Valůšek a kol. Sejk.
  • Maďarského archivního setkání v Miskolci se ve dnech 9. – 12. července za ČAS zúčastní kol. Valůšek, kol. Halla a kol. Doležal.
  • Dne 12. září proběhne ve Vratislavi neformální setkání zástupců české, saské a polské archivní společnosti, které naváže na podobné setkání z června 2016. Za ČAS se jednání zúčastní kol. Valůšek a kol. Halla.
  • Polského archivního sjezdu v městě Kielce se ve dnech 20. – 22. září zúčastní kol. Valůšek.
  • Německého archivního sjezdu ve Wolfsburgu se ve dnech 27. – 30. září zúčastní za ČAS kol. Halla.
  • Rakouského archivního sjezdu v Bregenz se ve dnech 9. – 11. listopadu zúčastní za ČAS taktéž kol. Halla.
 7. Kol. Valůšek tlumočil výboru nabídku kol. Kolečářové ze SOkA Přerov, která by v rámci svého vzdělávání vytvořila účetní manuál pro pokladní ČAS, sekcí a poboček. Výbor tuto nabídku kvituje s potěšením a pověřuje kol. Valůška jasným definováním možností spolupráce.
 8. Kol. Sejk rekapituloval nabídku publikací z produkce ČAS s tím, že bude vytvořen nabídkový list a rozeslán všem archivům. Cena publikací byla stanovena již na schůzi 21. dubna 2016 a její úprava je pouze kosmetická (aktuální ročenka za 200,-Kč, ostatní ročenky za 100,-Kč, sborník z konferencí v Ostravě a Poděbradech za 200,-Kč, Bohemia-Saxonia za cenu poštovného). Nabídkový list bude před rozesláním předložen všem členům výboru.
 9. Kol. Valůšek předložil výboru zápisy ze schůzí Brněnské pobočky (valná hromada), Hradecké studentské sekce (valná hromada, schůze výboru) a Pražské studentské sekce (valná hromada, 2 schůze výboru).
 10. Kol. Jakubec pozval členy výboru na nejbližší akce Ještědské pobočky (informace o školení spisové služby, přednáška o znakové řeči ve středověkých klášterech 24. května, exkurze do Litomyšle 3. června).
 11. Kol. Valůšek tlumočil zprávu kol. Janečkové, že Rada města Plzně doporučila zastupitelstvu zřízení čestného hrobu PhDr. Ing. Ivana Martinovského. Zastupitelstvo bude zasedat dne 25. května.
 12. Příští schůze výboru ČAS se uskuteční dne 26. června 2017 v 10.00 ve Státním oblastním archivu v Praze.
 13.  
   
   

  V Praze dne 16. 5. 2017 zapsal Michal Sejk.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2