Zápis č. 18

Zápis č. 18

ze schůze výboru České archivní společnosti
konané dne 21. dubna 2016 ve Státním oblastním archivu Praha

Přítomni: Doležal (předseda revizní komise), Halla, Jakubec, Járová (host), Martínková, Sejk, Smitka, Svoboda, Valůšek

Omluveni: Ďurčanský, Hajzlerová, Janečková, Myšička, Ryantová, Říhová

 1. Výbor ČAS projednal závěry valné hromady a podněty, které k ní byly shromážděny. Předseda ČAS zhodnotil valnou hromadu kladně, žádné negativní podněty nebyly podány. Výbor ČAS se při své práci bude řídit schváleným plánem práce, jak vyplývá z usnesení valné hromady. Zápis z valné hromady byl ověřen a zveřejněn na webových stránkách ČAS (http://cesarch.cz/blog/2016/04/19/zapis-z-26-valne-hromady-ceske-archivni-spolecnosti-konane-dne-17-brezna-2016-v-kinosale-narodniho-archivu/)
 2. Kol. Valůšek a kol. Kahuda připraví dopis italským kolegům, jejichž Manifest 2016 valná hromada podpořila (plné znění manifestu viz http://cesarch.cz/wp-content/uploads/2016/04/P%C5%99%C3%ADloha_15_Manifeste-des-archivistes-italiens-2016.pdf).
 3. Kol. Sejk informoval výbor o zkušenostech s Ročenkou ČAS v roce 2015. Náklady byly tentokrát poněkud vyšší (62 675,- Kč), ale větší je i její rozsah. Poděkoval všem členům redakčního kolektivu a konstatoval, že pro příště bude nutno několik málo dílčích opatření, zejména směrem k včasnému sběru příspěvků.
 4. Kol. Valůšek podal zprávu o dvou schůzích přípravného výboru pro archivní konferenci v Liberci. První schůzka proběhla na místě samém a hlavním účelem byl výběr místa konání konference. Po dílčím výběru ve hře zůstávají prostory Technické univerzity v Liberci a Centrum Babylon.
  Druhá schůzka proběhla v sídle I. Oddělení Národního archivu na třídě Milady Horákové. Hlavním tématem byl časový harmonogram konference se zaměřením na definitivní požadavky na pronájem prostor, tematické zaměření konference a doprovodný program.
  Výbor v obsáhlé diskusi projednal dostupné informace a rozhodl o některých dílčích bodech takto:

  • Po zvážení všech aspektů výbor rozhodl, že se konference uskuteční v Centru Babylon, kol. Valůšek byl pověřen dalším jednáním na místě a bylo jednomyslně rozhodnuto přizvat Technickou univerzitu jako partnera konference.
  • Jednání bude probíhat paralelně ve třech sekcích, jedna ze sekcí bude zaměřena na historicky-archivní téma, tentokrát s primárním zaměřením na státní správu ve všech jejích složkách a úrovních v období nacistické okupace.
  • Témata jednotlivých sekcí budou rozhodnuta nejpozději na červnové schůzi výboru, záhy bude vytvořen pracovní program konference.
  • Jedna ze sekcí bude vyhrazena Ještědské pobočce s tématem přeshraniční spolupráce.
  • Zájem o zapojení studentských sekcí do jednání konference zjistí jednatel ČAS.
 5. Kol. Valůšek tlumočil zprávu kol. Ďurčanského o jeho působení v české komisi UNESCO. Kol. Ďurčanský se bude účastnit schůzí obou požadovaných sekcí (sekce pro kulturu a komunikace, sekce pro vzdělávání, vědu a informatiku). První schůze sekce pro vzdělání proběhla, další informace podá kol. Ďurčanský na některé z dalších schůzí výboru ČAS.
 6. Zahraniční styky
  • Kol. Valůšek informoval o pozvánce na konferenci Pérenniser l’éphémère: Archivage et médias sociaux, která byla doručena bez bližších údajů na emailovou adresu ČAS. Konference se koná v Lovani ve dnech 9. – 10. května.
  • Ve dnech 23. – 26. května se uskuteční Slovenské archívne dni, tentokrát v Tatranské Lomnici. Hlavním tématem jednání bude bitva u Moháče, za ČAS se zúčastní Marek Ďurčanský (přednese i příspěvek), David Valůšek a případně Jiří Smitka. Veškeré informace o konferenci viz http://cesarch.cz/blog/2016/04/13/bitka-pri-mohaci-historicky-medznik-v-dejinach-strednej-europy-490-vyrocie/.
  • Kol. Doležal tlumočil výboru možnost účasti na konferenci ve Štětíně ve dnech 2. – 3. června. Bližší informace podá dodatečně.
 7. Kol. Valůšek informoval výbor o situaci ve specializovaném Archivu Národní galerie. ČAS se připojí k aktivitě dalších spřízněných společností, dotaz bude adresován generálnímu řediteli Národní galerie doc. Jiřímu Fajtovi. V případě nutnosti je předseda společnosti pověřen jednat s doc. Fajtem osobně.
 8. Kol. Valůšek představil výboru reakci Ministerstva kultury na dopis ohledně podpory Národního filmového archivu a jeho generálního ředitele Michala Breganta ve věci sporu o digitalizaci filmových archiválií. Z dopisu vyplývá, že ministerstvo celou situaci sleduje a je si vědomo všech aspektů problematiky.
 9. Kol. Valůšek podal zprávu o jednání s dr. Jaroslavou Hoffmanovou a dr. Janou Pražákovou ohledně on-line databáze českých archivářů, navazující na Biografický slovník českých archivářů. Obě autorky souhlasí s využitím dat z tištěné podoby. Ve spolupráci s Renatou Kuprovou bude připraven návrh projektu.
 10. Ve věci konference DIGI 2016 podal zprávu kol. Valůšek. ČAS byla požádána o lektorování podnětů z oblasti archivnictví a také o spolupráci na náplni konference. Další informace jsou k dispozici na http://www.digiheritage.cz/cz/index.html.
 11. Kol. Sejk sdělil výboru, že bylo podáno daňové přiznání za rok 2015.
 12. Výbor rozhodl o prodeji publikací vydaných ČAS a o jejich cenách. Kol. Sejk vytvoří leták, který rozešle všem archivům a také knihovnám. Cena ročenek byla stanovena na 200,- Kč (aktuální), 150,- Kč (výroční ČAS v roce 2010), 100,- Kč (ostatní dostupné). Omezené množství sborníku z ostravské archivní konference bude prodáváno za 200,- Kč, sborník Bohemia-Saxonia bude nabídnut za poštovné.
 13. Kol. Valůšek informoval o rodící se spolupráci s Asociací muzeí a galerií. Při dalším setkání s druhým místopředsedou AMG dr. Zdeňkem Kuchyňkou bude předseda ČAS řešit podněty AMG k archivnímu zákonu.
 14. Kol. Smitka sdělil výboru nejnovější informace o činnosti Modrého štítu. Podzimní konference bude tentokrát spojena s konferencí Muzeum a změna, která se uskuteční v Národním muzeu. Tématem by měla být mj. digitalizace. Novým členem Českého komitétu Modrého štítu se stal Národní filmový archiv.
 15. Kol. Jakubec pozval členy výboru na tradiční seminář, který pořádá Ještědská pobočka ČAS v SOkA Semily. Tentokrát se uskuteční 24. května s tématem archivního zpracování a využívání mapových děl.
 16. Kol. Valůšek předložil výboru zápisy ze schůzí studentských sekcí v Českých Budějovicích a v Praze.
 17. Kol. Sejk informoval výbor o přidělení dotace na Ročenku ČAS v roce 2015 (30 000,-Kč) a na sborník z poděbradské archivní konference (30 000,-Kč). Peníze již byly převedeny na účet ČAS.
 18. Příští schůze výboru ČAS se uskuteční dne 19. 5. 2016 v 10.00 hodin v SOA Praha.
  Následující termín schůze výboru ČAS je plánován na 22. 6. 2016 ve Státním okresním archivu Plzeň-jih se sídlem v Blovicích.

 
 
 

V Praze dne 21. 4. 2016 zapsal Michal Sejk.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2