Zápis č. 17

Zápis č. 17

ze schůze výboru České archivní společnosti
konané dne 26. února 2016 v Moravském zemském archivu v Brně

Přítomni:Doležal (předseda revizní komise), Hajzlerová, Halla, Hubka (člen revizní komise), Jakubec, Janečková, Martínková, Ryantová, Říhová, Smitka, Valůšek

Omluveni: Ďurčanský, Myšička, Sejk, Svoboda

Kol. Valůšek zahájil schůzi výboru představením ředitele Moravského zemského archivu v Brně kol. Ladislava Macka a poděkoval mu za poskytnutí zázemí pro konání výborové schůze. Kol. Macek zúčastněné členy výboru přivítal na půdě MZA.

 1. V návaznosti na minulou schůzi výboru, na které byla projednána podpora Národního filmového archivu jako řádného správce archiválií, představil kol. Valůšek členům výboru koncept dopisu, který bude za ČAS zaslán ministrovi kultury.
 2. Výbor zveřejnil program valné hromady ČAS, která se bude konat ve čtvrtek 17. března 2016 na obvyklém místě, kterým je kinosál Národního archivu.
 3. Kol. Janečková seznámila výbor s výsledky hospodaření ČAS v r. 2015 a návrhem rozpočtu ČAS na rok 2016. Konstatovala, že výsledek hospodaření je příznivý. Podařilo se finančně zajistit archivní konferenci v Poděbradech, podzimní exkurzi i další akce. Do návrhu rozpočtu pro letošní rok byl nově zařazen příspěvek na činnost Brněnské sekce ČAS.
  Kol. Doležal informoval členy výboru o kontrole účetnictví, kterou provedla revizní komise ČAS. Konstatoval, že hospodaření ČAS je v pořádku, řádně je vedeno účetnictví hlavní i účetnictví jednotlivých sekcí. Shledal, že pro řádné vedení účetnictví mělo přínos školení sekčních hospodářů.
 4. Kol. Valůšek a kol. Svoboda se zúčastnili slavnostního zahájení výstavy Od Wyszehradu do Wyszehradu, které se konalo 18. ledna 2016 ve Varšavě. Výstava poputuje do Maďarska, na Slovensko a poté k nám. Předseda dal členům výboru ke zvážení, kde by bylo vhodné výstavu, která je určena široké laické veřejnosti a je pořádána formou rollupů umístit, aby jí mělo možnost shlédnout co nejvíce návštěvníků. Uvažuje se o jejím umístění ve foyeru Senátu Parlamentu ČR, nebo Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Vzhledem k tomu, že je výstava určena pro laickou veřejnost, padl návrh na její umístění například do prostorů některých nákupních center, kde projde nejvíce lidí.
  Kol. Valůšek informoval výbor o pozvání Saské společnosti archivářek a archivářů k setkání u kulatého stolu v Drážďanech za účelem upevnění a prohloubení vztahů obou zájmových profesních organizací. K setkání za ČAS byli saskou stranou vyzváni kol. Valůšek a kol. Halla. Kol. Halla vyzval členy výboru, aby do jednání příštího výboru ČAS přispěli náměty témat, která by bylo vhodné se saskou stranou probrat.
  Prof. Hlaváček se na výbor ČAS obrátil s iniciativou Národní asociace italských archivářů, kteří se rozhodli upozornit na alarmující stav archivnictví v Itálii. Italští kolegové žádají o podporu svého manifestu např. formou zaslání fotografií ze seminářů pořádaných u nás nebo různých jiných podpůrných akcí pořádaných našimi archivy. Zapojit k jejich podpoře by se i hravou formou mohli členové studentských sekcí. Výbor ČAS navrhne na valné hromadě plénu, aby jedním z bodů usnesení byla podpora manifestu.
  Kol. Valůšek dále konstatoval, že setkání slovenských archivářů v rámci Slovenských archivních dnů se za ČAS zúčastní s příspěvkem kol. Ďurčanský.
  Na červenec 2016 je opět plánováno setkání maďarských archivářů, které se letos uskuteční pravděpodobně v Györu. Místo ani termín zatím nebyl maďarskými kolegy oficiálně potvrzen.
 5. Kol. Valůšek seznámil výbor o průběhu schůzky s dr. Hoffmannovou. Byla probrána možnost vytvoření internetové databáze s údaji o zemřelých archivářích a místech jejich posledního odpočinku. Dále byla rozebrána možnost širšího využití informací z encyklopedie archivářů pro zvažovanou elektronickou databázi archivářů. S dr. Hoffmannovou byl dohodnut další postup jednání.
 6. Kol. Valůšek seznámil přítomné členy výboru s výsledky jednání s kol. Ondřejem Dostálem, nově zvoleným předsedou Asociace muzeí a galerií České republiky. Předmětem schůzky bylo navázání spolupráce mezi oběma spolky a hledání společných témat.
 7. Kol. Valůšek předstoupil před výbor s žádostí občanského sdružení Omnium z.s. zastoupeného Jakubem Dědem s nabídkou na převzetí záštity a partnerství nad cyklem aktivit spojených s 2. ročníkem mezinárodní konference DIGI 2016 Digitální technologie a kulturní dědictví, jejíž vyvrcholení proběhne 24. – 25. 11. 2016 v Praze. Sdružení Omnium z.s. vstupuje do mezioborové spolupráce v oblastech průnikových témat napříč paměťovými institucemi. ČAS bylo nabídnuto převzít záštitu a partnerství nad konferencí dalšími odbornými aktivitami organizovanými v průběhu celého roku 2016. Výbor rozhodl o převzetí záštity a partnerství a aktivní spoluúčasti na konferenci a souvisejících akcích.
 8. Kol. Valůšek informoval členy výboru o plánované schůzce přípravného výboru archivní konference, která se uskuteční 3. března v Liberci. Hlavním bodem programu bude prohlídka vhodných prostor pro konání konference.
 9. Stran nákupu dosud neprodaných publikací ČAS doporučuje výbor všem zájemcům obracet se e-mailem na kol. Sejka.
  Příští schůze výboru se uskuteční v zasedací místnosti SOA Praha ve čtvrtek 21. dubna 2016 od 10.00 hodin.
 10. Na závěr před výbor předstoupila část členů přípravného výboru Brněnské pobočky ČAS kol. Jiří Dufka, kol. Lucie Křížová, kol. Michaela Zemánková a kol. Stanislav Bárta s programovým prohlášením. Předsedovi ČAS kol. Valůškovi byl předán seznam členů souhlasících s ustavením pobočky. Následně výbor jednohlasně schválil zřízení Brněnské pobočky ČAS a předložení tohoto návrhu ke schválení valné hromadě konané 17. března 2016.

 
 
 

V Brně dne 26. 2. 2016. Zapsala Petra Martínková.

One comment on “Zápis č. 17
 1. Emilie Benešová napsal:

  Mohl by být koncept dopisu ad 1) představen také členům ČAS.Má-li být zaslán „za ČAS“ bylo by to nanejvýš vhodné. Nebo snad bude zaslán pouze za výbor ČAS?
  Děkuji.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2