Zápis č. 16

Zápis č. 16

ze schůze výboru České archivní společnosti
konané dne 28. ledna 2016 ve Státním oblastním archivu v Praze

Přítomni:Bregant (host), Doležal (předseda revizní komise), Ďurčanský, Halla, Jakubec, Janečková, Lachman (host), Martínková, Myšička, Ryantová, Říhová, Sejk, Svoboda, Valůšek

Omluveni: Hajzlerová, Smitka

 1. Kol. Valůšek po zahájení schůze předal slovo generálnímu řediteli Národního filmového archivu kol. Bregantovi, který seznámil výbor se znepokojující peticí za jeho odvolání, kterou podepsalo 13 režisérů a 7 dalších filmových profesionálů. Předmětem sporu je digitální restaurování filmových děl, jeho kvalita a strategie. Kol. Bregant ve své obsáhlé zprávě pojmenoval hlavní kontexty sporu, představil výboru Koncepci digitalizace, digitálního restaurování a digitální archivace v NFA v letech 2014-2020 a v neposlední řadě o všech otázkách s členy výboru diskutoval. Na závěr připojil jednak žádost o podporu ze strany ČAS a také navrhl výboru možnost uspořádání jedné z podzimních výborových schůzí v novém depozitáři NFA na Hradišťku, což bylo s povděkem kvitováno.
  Výše zmíněné dokumenty jsou k nalezení na webových stránkách www.fites.cz, www.nfa.cz, přímo projektu digitálního restaurování se věnují stránky eea.nfa.cz (zde je dostupná i výše zmíněná Koncepce).
  Po odchodu hostů výbor probral celou záležitost v podrobné rozpravě, jejímž výsledkem bylo konstatování, že nikdo z přítomných není schopen zcela objektivně posoudit složitou problematiku digitálního restaurování filmů ani možná právní, ekonomická, terminologická a technická úskalí sporu. Výbor se usnesl podpořit NFA v jeho pozici specializovaného archivu pečujícího o uchování a odbornou správu archiválií dopisem ministru kultury.
 2. Výbor projednal přípravu valné hromady ČAS. Termín byl stanoven na čtvrtek 17. března 2016 tradičně v kinosále Národního archivu. Výbor projednal program valné hromady, který bude členstvu sdělen dle stanov nejpozději 30 dní před konáním valné hromady.
 3. Kol. Janečková promluvila o hospodaření ČAS v roce 2015 na základě sestaveného ročního přehledu čerpaných příjmů a výdajů. Na příští schůzi výboru bude projednán návrh rozpočtu na rok 2016, nicméně je patrné, že ČAS hospodařila v roce 2015 s přebytkem. Pokladní ČAS dále sdělila, že účetnictví bylo řádně uzavřeno a byl stanoven termín jeho revize.
 4. Kol. Ďurčanský seznámil výbor s postupem redakčních prací na Ročence ČAS v roce 2015. Struktura Ročenky nedozná žádných změn, příspěvky stále přichází (uzávěrka je 31. 1.).
 5. Kol. Halla konstatoval, že připomínky archivářů ke zveřejněnému návrhu okruhů pro přípravu nového archivního zákona se zatím příliš nescházejí. (Dokument je k dispozici na http://cesarch.cz/blog/2015/12/21/navrh-okruhu-kterym-bude-nutne-venovat-pozornost-pri-zpracovani-nove-upravy-pravnich-vztahu-v-oblasti-spisove-sluzby-a-archivnictvi).
 6. Kol. Ďurčanský se v rámci České komise pro UNESCO zapojí do práce sekce pro vzdělávání, vědu a informatiku. Složení Komise je k nalezení na internetové adrese http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/cr_v_mezinarodnich_organizacich/unesco/ceska_komise_pro_unesco/slozeni_ceske_komise_pro_unesco.html
 7. Kol. Valůšek upozornil, že je stále možnost vyslat jednoho zástupce ČAS na Slovenské archivní dny v roce 2016. Podmínkou je vystoupení s příspěvkem týkajícím se bitvy u Moháče.
 8. V nejbližších dnech bude zveřejněn aktuální statut studentské vědecké soutěže O cenu univ. prof. Sáši Duškové, tentokrát v oblasti pomocných věd historických.
 9. Kol. Valůšek poděkoval za všechny připomínky k webovým stránkám cesarch.cz. Nyní vytvoří s kol. Dvořákem návrh změn. Kol. Janečková upozornila, že je třeba ještě dořešit doplatek firmě ROKIT za její služby v roce 2015; tento problém vyřeší s kol. Dvořákem.
 10. Kol. Sejk podal informaci o vyúčtování dotace Rady vědeckých společností za rok 2015. Vyúčtování bylo podáno včas a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky. Rovněž ve stanoveném termínu byla odevzdána i zpráva o činnosti, která je přístupná na adrese http://rvs.paleontologie.cz/rocni/id-605.
 11. Kol. Valůšek informoval výbor o schůzce s ředitelem Archivu hlavního města Prahy doc. Ledvinkou, na které bude projednána možnost umístění sídla České archivní společnosti do AHMP.
 12. Kol. Svoboda a kol. Valůšek podali zprávu o přípravné schůzi Brněnské pobočky, která se uskutečnila dne 22. ledna v Brně. Iniciativa vzbudila značný ohlas, a to nejen mezi kolegy v archivech, ale i v dalších paměťových institucích. Přípravný výbor na příští schůzi výboru ČAS bude prezentovat programové prohlášení.
 13. Přípravný výbor další archivní konference se sejde v průběhu března v Liberci.
 14. Kol. Valůšek navázal kontakt s dr. Hoffmannovou ve věci biografického slovníku českých archivářů a projektu Hroby českých archivářů a s dr. Dostálem, předsedou Asociace muzeí a galerií ve věci spolupráce obou institucí. O schůzkách podá zprávu na příštím výboru
 15. Kol. Ryantová informovala o připravovaném semináři na půdě Jihočeské univerzity, který se bude týkat zvukových dokumentů.
 16. Kol. Jakubec podal zprávu o činnosti Ještědské pobočky. Pobočka uskuteční další z oblíbených seminářů, na přání bude pokračováno v tématu historických map, tentokrát zaměřeném více na praxi. Na jaře pobočka uskuteční exkurzi do nového oddílu wroclawského státního archivu v Boleslavc.i
 17. Příští schůze výboru ČAS se uskuteční dne 26. 2. 2016 v 10,00 hodin v MZA Brno.

 
 
 

V Praze dne 28. 1. 2016. Zapsal Michal Sejk.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2