Zápis č. 13

Zápis č. 13

ze schůze výboru České archivní společnosti
konané dne 8. října 2015 ve Státním oblastním archivu Břeclav se sídlem v Mikulově

Přítomni: Halla, Jakubec, Janečková, Martínková, Říhová, Svoboda, Valůšek

Omluveni: Ďurčanský, Hajzlerová, Myšička, Ryantová, Sejk, Smitka

 1. Kol. Valůšek informoval o úmrtí čestného člena ČAS dr. Františka Hoffmanna a člena ČAS dr. Pavla Balcárka. Pohřbu dr. Hoffmanna se za výbor zúčastní kolegové Ryantová a Smitka, pohřbu dr. Balcárka se za výbor zúčastní kol. Valůšek. Pro oba smuteční obřady budou výborem zakoupeny kytice v hodnotě 500,- Kč.
  • K písemnému dotazu kol. Ryantové, zda na webových stránkách ČAS nezveřejnit rozhovor se zesnulým dr. Hoffmannem z cyklu Býti archivářem, se výbor vyjadřuje negativně. Důvodem je málo kvalitní sken článku. Zároveň se výbor usnesl, že kol. Janečková se domluví s kol. Ryantovou na možnosti zveřejnění publikace Býti archivářem na webu ČAS v elektronické podobě.
 2. Kol. Valůšek seznámil členy výboru s postupem přípravy tisku sborníku z poděbradské konference ČAS. Nejzazší termín pro odevzdání příspěvků je do 31. 10. 2015 kol. Ďurčanskému.
  • Kol. Valůšek zpravil výbor o záměru podat dvě žádosti o finanční dotace. O finanční dotaci ve výši 30 tis. Kč na spolufinancování vydání sborníku z konference bude požádána Rada vědeckých společností. Další žádost bude adresována panu náměstkovi ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a archivnictví MV ČR JUDr. PhDr. Petra Mlsny, Ph.D. na základě dohody při osobním jednání.
 3. Kol. Valůšek podal informaci o zápisu ČAS do spolkového rejstříku, kterou písemně sdělil nepřítomný kol. Sejk. Prozatím je překážkou zápisu podle nového občanského zákoníku písemný souhlas Národního archivu se sídlem ČAS na jeho adrese. Kol. Sejk bude informovat o dalším průběhu jednání.
 4. Zahraniční styky:
  • Kol. Halla informoval výbor o účasti na 85. německém Archivtagu, kterého se ve dnech 30. 9. – 3. 10. v Karlsruhe za ČAS zúčastnil. Získané zkušenosti budou využity při přípravě nadcházející archivní konference v Liberci.
  • Konference Memory 2015 se 27. 10. 2015v Bratislavě zúčastní za ČAS kol. Valůšek. Téma konference bylo stanoveno velmi aktuálně – vytváření synergie paměťových institucí (program je dostupný na internetové stránce:
   http://www.emuzeum.cz/konference-a-seminare/konference-memory-2015-27102015.html)
 5. Kol. Valůšek podal zprávu o podzimní exkurzi dle podkladů dodaných kol. Sejkem. Exkurze se opět vydařila, účastníkům přálo počasí. Hostitelským archivům a spolupořadatelům z řad místních archivářů byl vysloven dík za zdar akce. Náklady na exkurzi dosáhly cca 45 tisíc bez dopravy, celkem bylo vybráno 67 450,- Kč a náklady by měly být bez problémů pokryty. Vyúčtování bude prezentováno na příští schůzi výboru. Příští exkurze je plánována na Opavsko, kde je zamýšleno navštívit archivy v Opavě a Krnově, a bude avizována na stránkách ČAS.
 6. Kol. Ryantová informovala písemně o studentské vědecké soutěži o cenu univ. prof. Sáši Duškové. Jednání hodnotící komise by mělo proběhnout co nejdříve.
 7. Kol. Valůšek informoval o stavu prací na encyklopedii archivů. Přípravy jsou v běhu. Dosud bylo zasláno k redakční úpravě 80% všech hesel. Kromě SOA Třeboň nezaslal svůj text doposavad žádný „velký“ archiv, jednotlivý redaktoři dodání hesel urgují.
 8. Kol. Valůšek a Halla informovali výbor o činnosti dvou pracovních skupin ČAS.
  • Pracovní skupina pro ochranu osobních údajů – její ustavující schůze již proběhla.
  • Pracovní skupina pro archivní zákon a implementaci autorského zákona – ustavující schůze této skupiny se dosud nekonala. Členové T. Dvořák, J. Hájková a K. Halla připravili pracovní materiál k novému AZ s podrobnou specifikací pojmů a informacemi k jednotlivým okruhům AZ. Na příští schůzi bude tento materiál předložen výboru ČAS a poté zveřejněn na webu ČAS k vyjádření členům.
 9. Kol. Valůšek seznámil členy s průběhem příprav archivní konference v Liberci. Téma konference je prozatím pracovně nazváno Archivy v informační společnosti. Kol. Valůšek se pochvalně vyjádřil o spolupráci se všemi spoluorganizátory (ČIS, SOA Litoměřice, SOkA Liberec, SOkA Jablonec nad Nisou, Ještědská pobočka ČAS).
 10. Do České komise pro UNESCO byl za ČAS výborem jmenován kol. Ďurčanský.
 11. Kol. Valůšek se za ČAS zúčastní plenárního zasedání Rady vědeckých společností, které se koná 12. 10. 2015. Na zasedání budou mj. schvalovány stanovy RVS.
  • Na Jarmarku RVS 12. 11. 2015 bude ČAS zastupovat kol. Smitka.
 12. Kol. Halla vystoupil s návrhem zavést pro výbor ČAS pro základní evidenci dokumentů podací deník, který by od Nového roku vedl jednatel.
  • Dále upozornil na těžkosti s webovými stránkami (grafická podoba aktualit, těžko se zobrazující obrázky). Záležitost bude urychleně řešena ve spolupráci s T. Dvořákem.
 13. Kol. Jakubec informoval o činnosti Ještědské pobočky.
  • V září t. r. se zúčastnil jako jeden z hodnotitelů soutěže vyhlášené Libereckým krajem o nejlepší obecní kroniku. Vítězem v kategorii obcí do 2 tis. obyvatel se stala Dubá, v kategorii nad 2 tis. obyvatel Turnov.
  • Prostřednictvím pobočky proškolí kol. Myšička zaměstnance soukromé spisovny Aries Data a.s.
 14. Příští schůze výboru ČAS se uskuteční dne 26. 11. 2015 v 10,00 hodin v SOA Praha.

  Následující termín schůze výboru ČAS je plánován na 17. 12. 2015 v Ústavu dějin a archivu Univerzity Karlovy. Budou přizváni zástupci studentských sekcí.

 
 
 

V Mikulově dne 8. 10. 2015. Zapsala Petra Martínková.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2