Zápis č. 10

Zápis č. 10

z řádné schůze výboru České archivní společnosti konané dne 30. května 2018
ve Státním okresním archivu Plzeň-jih se sídlem v Blovicích

Přítomni: Doležal, Halla, Járová, Sejk, Valůšek

Omluveni: Ďurčanský, Hajzlerová, Jakubec, Kravar, Myšička, Plucarová, Ryantová, Severa, Svoboda

Kol. Valůšek zahájil schůzi poděkováním kolegyním ze SOkA Plzeň-jih za poskytnutí prostoru k jednání. Dále konstatoval, že výbor není usnášeníschopný.

 1. Kol. Valůšek informoval o stavu přípravy konference v Plzni v roce 2019. Všichni garanti již zaslali informace o svém bloku. Kol. Sejk doplnil, že i hlavní téma je již částečně připravené. Pozvánka na konferenci bude obsahovat všechny důležité informace k celé konferenci a její součástí bude I výzva k přihlašování příspěvků do historicko-archivní sekce (tématu k dějinám průmyslové výroby nápojů). Jednání se sponzory je nutno realizovat do konce letošního roku.
 2. Výbor prodiskutoval další možnosti úprav webových stránek.
 3. Kol. Sejk informoval výbor o zamítnutí zápisu změn do veřejného rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze. Důvodem zamítnutí byla formální chyba v žádosti, žádost bude podána opakovaně.
 4. Výbor prodiskutoval dopad nařízení o ochraně osobních údajů GDPR na ČAS. Jednatel byl pověřen identifikovat možné problémy (formuláře, členská evidence) a navrhnout řešení.
 5. Kol. Sejk podal informaci o tradiční podzimní exkurzi, která se uskuteční v termínu 11. – 13. října a jejím cílem bude jižní Morava (Brno, Mikulov). Definitivní program bude zveřejněn v polovině června.
 6. Kol. Sejk výboru sdělil, že Rada vědeckých společností schválila obě dotace pro ČAS na rok 2018, a to ve výši 30 000,-Kč na vydání publikace z liberecké konference a 30 000,- Kč na vydání Ročenky ČAS v roce 2017.
 7. Kol. Valůšek informoval o plenárním zasedání Rady vědeckých společností, které bylo tentokrát volební. Předsedou RVS byl opět zvolen doc. Lubomír Hrouda. RVS aktuálně sdružuje 85 vědeckých společností, které mají dohromady více než 25 000 členů. RVS v loňském roce rozdělila na dotacích téměř 6 mil. Kč, společenské vědy se podělily o dotace ve výši téměř 1,6 mil. Kč. Nově byly přijaty tyto společnosti: Česká společnost arachnologická, Česká asociace pro africká studia, Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, Český komitét pro logiku, metodologii a filozofii vědy a Český komitét pro geodézii a geofyziku.
 8. Kol. Sejk popsal aktuální stav přípravy kolektivní monografie z liberecké konference. Publikace je vysázena, byl doručen jeden posudek, který ji doporučil bez připomínek k publikování. V průběhu června budou dokončeny korektury, kniha bude vybavena formálními náležitostmi a bude odeslána do tisku.
 9. Kol. Valůšek podal zprávu o své účasti na Slovenských archivních dnech ve Spišské Nové Vsi. Příspěvek k tématu Kulturní dědictví v archivních dokumentech přednesl za ČAS kol. Jakubec. Součástí Slovenských archivních dní je pravidelně valná hromada Spoločnosti slovenských archivárov, tentokrát dokonce s volbou nového předsednictva. Předsedkyní se stala Martina Orosová. Zahraniční účast na archivních dnech byla tentokrát nižší (ČR, Maďarsko, Polsko), nicméně program pro zahraniční účastníky byl jako vždy bohatý.
 10. Kol. Valůšek předložil výboru zápisy ze schůzí Pražské studentské sekce (9. členská schůze ze dne 4. 4. a výborové schůze z 4. 4. a 9. 5.) a Hradecké studentské sekce (výborové schůze z 7. 3. a 10. 4.).
 11. Kol. Sejk předložil výboru zápis z valné hromady Českobudějovické studentské sekce. Valná hromada se uskutečnila dne 21. května 2018 a byl na ní (mimo jiné) zvolen nový výbor sekce. Předsedou se stal David Hajs, který jednatele ČAS také neprodleně o této skutečnosti informoval.
 12. Kol. Valůšek přečetl výboru dopis paní Sládkové, která krátce vzpomněla na poslední chvíle života svého manžela dr. Oldřicha Sládka a poděkovala za projevenou soustrast.
 13. Kol. Valůšek sdělil přítomným členům výboru, že ČAS obdržela pozvánku na 12. sněm Asociace muzeí a galerií do Ústí nad Labem v termínu 28. – 29. listopadu 2018.
 14. Na pohřbu čestného člena ČAS dr. Miloslava Košťála bude společnost zastupovat Otto Chmelík z děčínské pobočky SOA Litoměřice.
 15. Kol. Sejk informoval, že do konce měsíce června bude výstava Od Vyšehradu do Vyšehradu předána polské straně. Předtím bude ještě prezentována v Zámrsku.
 16. Příští schůze výboru ČAS se uskuteční dne 4. září v 10,30 ve Státním oblastním archivu v Praze.

 
 
 

Zapsal dne 30. 5. 2018 Michal Sejk.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2