Zápis č. 4

Zápis č. 4

ze schůze výboru České archivní společnosti
konané dne 19. září 2014 ve Státním okresním archivu v Karviné

Přítomni: Doležal (předseda revizní komise ČAS), Hajzlerová, Jakubec, Janečková, Sejk, Smitka, Valůšek

Nepřítomni: Ďurčanský, Halla, Martínková, Myšička, Ryantová, Říhová, Svoboda

Na úvod schůze předseda společnosti kol. Valůšek poděkoval kol. Hajzlerové za poskytnutí prostoru pro jednání a zároveň konstatoval, že výbor není usnášeníschopný.

 1. Pro přípravu komplexní změny stanov ČAS výbor ustanovuje komisi, která připraví návrh do konce roku 2014. Dosavadní zaslané podněty zpracuje kol. Sejk pro první schůzku komise, zároveň bude na webu ČAS zveřejněna výzva k zasílání připomínek členů. Komise bude pracovat ve složení: David Valůšek, Karel Halla, Michal Sejk, Daniel Doležal, Tomáš Dvořák, Jana Hájková.
 2. Archivní konference 2015 v Poděbradech
  • název konference: Archivy, člověk a krajina. Proměny krajiny a životního prostředí v archivních dokumentech.
  • byl projednán nový koncept jednání konference
  • byl projednán doprovodný program druhého dne konference
  • do příští schůze bude připraven návrh přihlášky a seznam zahraničních hostů (zodpovídá kol. Sejk, Valůšek, Halla)
  • součástí konference bude i posterová sekce
  • na příští schůzi bude řešen sborník z konference (financování, forma)
 3. Výbor ČAS nepodá návrh na kandidáty do výkonného výboru a na předsedu Rady vědeckých společností.
 4. O dotaci Rady vědeckých společností na rok 2015 bude požádáno na Ročenku ČAS (30 000,- Kč) a na konferenci v Poděbradech (30 000,- Kč). Uzávěrka žádostí o dotaci je 10. října.
 5. Zahraniční styky
  • kol. Valůšek podal informaci o své účasti na výroční konferenci Společnosti maďarských archivářů, která se konala ve dnech 29.6.-2. 7. v Szekszardu
  • kol. Valůšek se dne 24. 9. zúčastní jako zástupce ČAS semináře, který pořádá Univerzita Komenského v Bratislavě, Archiv Univerzity Komenského v Bratislavě a Společnost slovenských archivářů, k 60. výročí přijetí zákona č. 29/1954 Sb.
  • kolegové z Polska se obrátili na ČAS s návrhem na spolupráci v rámci zemí Visegrádu formou prezentace ke spolupráci archivů; konkrétní formu spolupráce zjistí kol. Valůšek do příští schůze
 6. Kol. Sejk a kol. Janečková informovali výbor o postupu revize členské základny. Aktuálně je v evidenci členů zapsáno celkem 1122 osob, zkontrolováno je 320. Společně s revizí je vytvářen i adresář emailových adres členů.
 7. ČAS uspořádá dvě přednášky na téma Archivy a média. Potřebují média archivy? Potřebují archivy média?. Přednáška Mgr. Pavla Stojara se uskuteční v Brně ještě v roce 2014, na počátku roku 2015 bude domluvena přednáška na stejné téma také v Praze (přednášející je v jednání).
 8. Tradiční exkurze na Vysočinu je plně zajištěna, všechna místa jsou obsazena.
 9. Výbor ČAS živě diskutoval o podobě webu, o možných vylepšeních, propojení s dalšími internetovými nástroji, o rozesílání občasníku NeČAS. V nejbližších měsících se ČAS zaměří na informační doplnění některých záložek webu (publikační činnost, medailonky čestných členů apod.). Bylo zřízeno interní úložiště dokumentů a emaily pro členy předsednictva.
 10. Kol. Sejk informoval o studentské vědecké soutěži o Cenu Sáši Duškové. Do soutěže bylo přihlášeno 13 prací, v polovině srpna byly předány hodnotitelské komisi. Kol. Valůšek informoval o předběžném jednání s firmou Bach ohledně finanční odměny vítězům soutěže. Konkrétní podrobnosti budou vyřešeny na příští schůzi výboru.
 11. Ročenka ČAS v roce 2014 bude připravována redakční radou ve složení Michal Sejk, Jiří Smitka, Marek Ďurčanský, Pavel Jakubec. Uzávěrka pro příjem příspěvků byla stanovena na 31. 1. 2015.
 12. Kol. Sejk informoval o aktuálním počtu publikací ČAS, které jsou k dispozici. Pro další schůzi výboru připraví v předstihu návrh na způsob distribuce publikací a sestaví jejich nabídku. Výbor na příští schůzi rozhodne taktéž o ceně publikací.
 13. Dr. Ivan Martinovský se stal laureátem Ceny Města Plzně. Slavnostní předání ocenění proběhne v Plzni dne 28. září. Delegace ČAS (kol. Janečková, Valůšek, Sejk) na tomto slavnostním aktů předá dr. Martinovskému drobný dar a publikace, které zajistil kol. Kahuda. Výbor ČAS velmi oceňuje aktivity kol. Jitky Janečkové a kol. Petra Kreuze, kteří se o udělení ocenění dr. Martinovskému velmi aktivně přičinili.
 14. Poslanecká sněmovna akceptovala návrh ČAS na udělení Medaile za zásluhy. Návrh si osvojil pan poslanec Jiří Mihola.
 15. Předání zbylé části agendy pokladní proběhlo dne 14. července bez výhrad a byl podepsán předávací protokol. Nový výbor tímto definitivně převzal celou agendu.
 16. Kol. Valůšek jako předseda ČAS zajistí výměnu platební karty u FIO banky, aby byla vystavena na jeho jméno.
 17. ČAS je jako člen českého komitétu Modrého štítu spolupořadatelem konference na téma paměťové instituce a legislativa. O této akci, která proběhne dne 14. října v Národním archivu, informoval výbor kol. Smitka.
 18. Příští schůze výboru ČAS se uskuteční dne 29. října 2014 v 11 hodin v SOA Praha.

 
 
 

Zapsal dne 19. 9. 2014 Michal Sejk

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2