Zápis č. 9

Zápis č. 9
ze schůze výboru České archivní společnosti konané dne 11. 4. 2006
ve Státním oblastním archivu v Praze

 

Přítomni: kol. Bernášková, Doležal, Hradecká, Hubka, Kahuda, Pilz, Przybylová, Psíková

Omluveni: kol. Blažková, Brom, Mikušek, Pokorný, Ryantová, Štouračová

Host: kol. Jaklová (Lesy ČR)

1. L. Jaklová seznámila výbor ČAS se současnou situací hlavního archivu s.p. Lesy ČR. Archivu nebyla udělena akreditace podle nového archivního zákona. L. Jaklová zevrubně informovala o činnosti archivu. Výbor doporučil kol. Jaklové úpravu spisové normy s.p. Lesy ČR a dále garantoval svou podporu nové žádosti o akreditaci archivu v příštím roce.

2. Dr. Doležal shrnul jednání valné hromady ČAS, kterou označil za bezproblémovou.

3. Mgr. Pilz seznámil výbor s ustavením Ještědské pobočky. Vysvětlil otázku jejího názvu a dále shrnul jednání ustavující schůze. Do práce pobočky se zapojí nejen zástupci archivů, ale i muzeí, knihoven, památkové péče a studenti VŠ. Pětičlenný výbor pobočky byl zvolen ve složení: P. Pilz (předseda), I. Navrátil (místopředseda), P. Jakubec (pokladník), H. Chocholoušková (jednatelka) a M. Babík. Revizní komise bude pracovat ve složení J. Kašpar, J. Chocholoušková, zástupkyní výboru ČAS byla zvolena I. Bernášková. P. Pilz dále informoval o nejbližším programu pobočky (exkurze, spolupráce se saskými archiváři, internetové zpřístupnění archivních knihoven ad.).

4. Dr. Doležal informoval o přechodu ČAS na podvojné účetnictví. Najatý účetní připravil daňové přiznání, pro letošek nebude ČAS platit žádnou daň. Odměna za správu účetnictví činí 4.000 Kč.

5. Výbor ČAS rozhodl, že bude financovat redakci a předtiskovou přípravu sborníku z archivní konference v Chrudimi vzhledem ke schodku, který vznikl v hospodaření pobočky ČIS v souvislosti s chrudimskou konferencí. Vydaná částka bude činit 7.000 Kč.

6. Dr. Doležal krátce informoval o setkání s poslancem Z. Jičínským ve věci Ústavu paměti národa. Dále upozornil, že věci je věnována internetová stránka www.upn.cz.

7. Dr. Przybylová a dr. Psíková navrhly s ohledem na větší propagaci archivnictví realizovat Den v archivech. Pokusí se připravit návrh v tomto směru. Dr. Przybylová zajistí zveřejnění článku o podobné akci ve Švédsku na internetových stránkách ČAS, resp. v Archivním časopise.

8. Dr. Doležal informoval o pozvání na saskou archivní konferenci v Borně ve dnech 19.-21. 5. 2006. Konference se zúčastní dr. Mikušek. Dr. Doležal a dr. Przybylová se zúčastní ve dnech 21.-23. 6. 2006 návštěvy v Městském archivu ve Varšavě.

9. Národní archiv se obrátil na ČAS s žádostí o delegování zástupce do pracovní skupiny pro vytvoření digitálního archivu. ČAS jmenovala do této skupiny mgr. Pilze.

10. Exkurze ČAS se uskuteční předběžně v termínu 5.-7. 10. 2006 po trase Lysá nad Labem, Hradec Králové, Ústí nad Orlicí, Náchod, Trutnov.

11. Na internetové stránce byl aktualizován seznam komerčních spisoven, další kontakty budou průběžně dodávány.

12. Cena ročenky byla stanovena na 180 Kč, její rozeslání zajistí jednatel.

13. Dr. Psíková požádala o odkaz na internetové stránky Spolku přátel Třeboně na stránkách ČAS, zajistí dr. Doležal.

14. Grantová agentura ČR akceptovala návrh ČAS na jmenování archivářů do komisí GA ČR, do subkomise pro dějiny 19. a 20. století byla jmenována na návrh ČAS dr. Eva Gregorovičová.

15. Příští schůze výboru se uskuteční dne 25. 5. 2006 v 10.30 v pobočce SOA v Českém Krumlově.

 

Zapsal: Jan Kahuda, jednatel ČAS, dne 11. 4. 2006

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2