Zápis č. 6

Zápis č. 6
ze schůze výboru České archivní společnosti konané dne 29. 11. 2005
v Národním archivu v Praze

 

Přítomni: kol. Bernášková, Blažková, Hubka, Kahuda, Mikušek, Pilz, Przybylová, Psíková, Štouračová

Omluveni: kol. Doležal, Hradecká, Ryantová, Pokorný

Hosté: kol. Zelinková, Přikryl, Navrátil

1. Prvním bodem schůze bylo projednání záměru na zřízení sekce komerčních spisoven v rámci ČAS. Zástupci komerční spisovny P.K.L. Holding jako iniciátoři zřízení sekce představili její program, který by měl spočívat zejména v oblasti předarchivní péče a archivní legislativy. Po následné diskusi výbor tento záměr schválit. Návrh na ustavení sekce bude předložen valné hromadě ČAS v příštím roce. Iniciátoři vypracují návrh programového prohlášení a organizačního a jednacího řádu, který předloží k projednání na příští schůzi výboru. Jednatel poskytne iniciátorům kontakty na komerční spisovny, které jsou členy ČAS.

2. Výbor dále projednal otázku vzniku regionální Ještědské pobočky. Iniciátor pobočky dr. Navrátil prezentoval nový návrh organizačního a jednacího řádu, který byl upraven podle připomínek výboru. Výbor akceptoval některé změny (financování, počet členů výboru), konsensu bylo dosaženo rovněž v otázce zániku pobočky (není třeba předepisovat minimální počet členů) a termín konání valné hromady (koná se před valnou hromadou ČAS, schvaluje návrh rozpočtu, který je posléze precizován po valné hromadě ČAS). Spornou zůstává otázka přispívajících členů. Stanovy ČAS tuto formu členství neznají, bude třeba konzultovat s právníkem. Členové výboru se zamyslí nad návrhem řádu a své připomínky sdělí co nejdříve dr. Doležalovi. Na příští schůzi výboru bude jednání uzavřeno.

3. Výbor krátce zhodnotil přednášku dr. Richtera o knihovním zákonu jako úspěšnou.

4. Internetové stránky ČIS budou umístěny na doménu ČAS, v současné době probíhá jednání s firmou DLG o technických podrobnostech. Předseda ČAS bude operativně informovat dr. Navrátila, jakmile budou jednání uzavřena.

5. Ředitelka Archivu Národního muzea dr. Běličová požádala o dočasné zpřístupnění internetových stránek ANM na doméně ČAS. Výbor s tímto řešením souhlasí, konkrétní podrobnosti dohodne dr. Doležal.

6. ČAS obdržela pozvánku na 7. evropskou archivní komisi, která se bude konat ve dnech 18.-20. 5. 2006 ve Varšavě. Konference se zúčastní dr. Przybylová.

7. ČAS obdrží pozvánku k návštěvě městského archivu ve Varšavě, zúčastní se dr. Doležal a dr. Przybylová.

8. Ve věci ohrazení vůči soupisu kulaků v souvislosti se zákonem na ochranu osobních údajů přišla zamítavá odpověď AS MV.

9. Dr. Doležal odeslal dopis na GA ČR ve věci podpory grantů z oblasti archivnictví, zatím bez odpovědi.

10. Mgr. Kahuda tlumočil kladné stanovisko prom. hist. Jiřího Zálohy k přijetí čestného členství České archivní společnosti. Výbor navrhne valné hromadě udělit čestné členství. Krátkou charakteristiku odborné činnosti J. Zálohy přednesla dr. Psíková. Prom. hist. Záloha se nemůže ze zdravotních důvodů zúčastnit valné hromady, předběžně bylo domluveno předání čestného diplomu v dubnu 2006 na půdě pobočky Státního oblastního archivu v Českém Krumlově.

11. Dr. Doležal se zúčastní valné hromady Rady vědeckých společností dne 6. 12. 2005.

12. Dr. Doležal se dále zúčastní prezentace otevření digitálního archivu v Národní knihovně ČR dne 6. 12. 2005.

13. Výbor vzal na vědomí stáhnutí internetové verze Biografického slovníku archivářů českých zemí z internetových stránek nakladatelství Libri.

14. Jednatel informoval o aktuální situaci přípravy sborníku z konference v Chrudimi, v současné době je sborník před dokončením (chybí jen 2 příspěvky), během ledna by měl být k dispozici.

15. Jednatel vyplatil částku 6.000 Kč čtyřem výherkyním studentské soutěže ČAS.

16. Uzávěrka Ročenky byla stanovena na 15. 1. 2006, do konce ledna je třeba ji odevzdat do tisku. Jednatel požádal všechny členy výboru o dodání příspěvků.

 

Zapsal: Jan Kahuda, jednatel ČAS, dne 29. 11. 2005

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2