Zápis č. 5

Zápis č. 5
ze schůze výboru České archivní společnosti konané dne 20. 10. 2005
ve Státním oblastním archivu v Praze

 

Přítomni: kol. Blažková, Brom, Doležal, Hradecká, Kahuda, Pilz, Przybylová, Psíková

Omluveni: kol. Bernášková, Hubka, Mikušek, Pokorný, Ryantová, Štouračová

Hosté: kol. Kreuz, Veselka

1. Dr. Doležal krátce informoval o exkurzi ČAS do západočeských archivů. Exkurze byla hodnocena jako úspěšná a bezproblémová.

2. Výbor obsáhle diskutoval o návrhu programového prohlášení a organizačního řádu Ještědské pobočky ČAS. Výbor vítá snahu o ustavení první regionální pobočky. Příslušné dokumenty je třeba upravit tak, aby neodporovaly stanovám ČAS (návrh změn zpracuje dr. Doležal). Na příští schůzi bude pozván iniciátor pobočky dr. Navrátil (zajistí dr. Doležal). Dr. Blažková a mgr. Pilz vysvětlili konkrétní okolnosti, které vedly k návrhu na ustavení pobočky. Dr. Przybylová v této souvislosti opět zdůraznila potřebu zvýšení členské základny ČAS (nutno apelovat na stavovskou čest a konkrétní práci ČAS). Dr. Brom upozornil, že v budoucnu bude pravděpodobně nutné v souvislosti se zakládáním dalších poboček doplnit stanovy ČAS.

3. Dr. Doležal informoval o diskusním setkání k problematice Památníku doby nesvobody, které proběhlo dne 13. 10. 2005 z iniciativy ČAS za účasti zástupců ČAS, AMV, NA a AS MV. Paragrafové znění příslušného zákona zatím nebylo formulováno, kontakt s předkladateli zákona byl navázán a na obou stranách je zájem o spolupráci.

4. Pracovníci AHMP dr. Kreuz a dr. Veselka iniciovali na základě vlastních zkušeností s podáváním grantových návrhů u Grantové agentury ČR dopis ČAS této agentuře, kde by byla vysvětlena vědecká role archivů (jako potenciálních uchazečů o grantové projekty) a zároveň žádáno zastoupení archivářů v příslušných hodnotících komisích. Návrh byl členy výboru schválen, konečnou redakci dopisu provede dr. Doležal.

5. Dr. Doležal dále informoval o účasti na sněmu německých archivářů ve Stuttgartu (téma Německé archivy a národní socialismus). Německá strana iniciuje na příští rok svolání středoevropského archivního sněmu (podrobnosti zatím nejsou známy), nutné zahrnout případné návrhy na účast do plánu zahraničních cest. Německá strana dále projevila zájem o obnovení tradice česko-bavorských archivních setkání (v horizontu 2-3 let). Dr. Doležal projedná příležitostně tento návrh s ředitelem SOA Plzeň dr. Mužíkem.

6. Dr. Przybylová informovala o výsledcích studentské soutěže. Výbor schválil, aby mezi autory oceněných prací byla rozdělena částka 6.000 Kč. Autorka práce na 1. místě obdrží 3.000 Kč, 2. místo 2.000 Kč a 3. místo 1.000 Kč. Dr. Przybylová upozornila v této souvislosti na nedodržování archivní metodiky a apelovala na archiváře, kteří se věnují výuce, aby s touto metodikou studenty seznamovali. Mgr. Kahuda a doc. Ryantová zajistí vyplacení odměn. Jednatel dále napíše poděkování všem účastníkům soutěže.

7. Dr. Doležal informoval, že zákon o kronikách prošel prvním čtením v parlamentu. Proti stávajícímu zákonu neobsahuje vážnější změny.

8. Výbor schválil návrh na udělení čestného členství na příští valnou hromadu. Jednatel zjistí stanovisko vytipované osoby, aby mohlo být její jméno zveřejněno.

9. Dr. Doležal informoval, že bylo potvrzeno místo jednání archivní konference v roce 2007. Konference se bude konat v Děčíně, pravděpodobným tématem bude spisová služba a předarchivní péče.

10. Výbor se zabýval podobou ročenky ČAS. Členové byli opět vyzváni k dodání a zajištění příspěvků.

11. Seminář k problematice knihovního zákona a archivnictví se uskuteční dne 24. 11. 2005 od 10.00 na Chodovci.

12. Příští schůze se uskuteční dne 29. 11. 2005 od 9.30 hod v SOA Praha.

 

Zapsal: Jan Kahuda, jednatel ČAS, dne 20. 10. 2005

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2