Zápis č. 4

Zápis č. 4
ze schůze výboru České archivní společnosti konané dne 13. 9. 2005
ve Státním okresním archivu Česká Lípa

 

Přítomni: kol. Bernášková, Blažková, Doležal, Hradecká, Hubka, Kahuda, Pilz, Pokorný, Psíková, Ryantová, Štouračová

Omluveni: kol. Brom, Mikušek, Przybylová

1. Dr. Doležal nejprve informoval o zahraničních cestách členů výboru ČAS. Dr. Štouračová podala krátkou informaci o konferenci maďarských archivářů v Egeru ve dnech 21.-24. 8. 2005. Dr. Doležal se zúčastní během září sněmu německých archivářek a archivářů ve Stuttgartu. Informaci o konferenci slovenských archivářů v Košicích podá na příští schůzi dr. Przybylová. Dr. Doležal tlumočil zdravici a poděkování dr. Placheho účastníkům setkání ve Stollbergu.

2. Dr. Doležal informoval o přípravě exkurze do západních Čech. Exkurze je zajištěna, je o ni nebývalý zájem (asi 15 náhradníků), dr. Doležal potvrdí termíny návštěv v jednotlivých archivech.

3. Mgr. Gottfried požádal o adresář členů ČAS za účelem rozeslání výzvy Společnosti pro soudobou dokumentaci. Dr. Doležal požádá mgr. Gottfrieda o text této výzvy, její rozeslání zajistí při nejbližší příležitosti jednatel.

4. Během září se sejde hodnotící komise prací v aktuálním ročníku studentské soutěže, do konce září oznámí výsledek. Komise pracuje ve složení dr. Hradecká, dr. Macková, dr. Przybylová, dr. Štouračová a dr. Mikušek.

5. Dr. Doležal informoval o úmrtích členů ČAS dr. Rudolfa Tecla a ing. Otokara Havlína. Zástupci výboru se zúčastnili obou pohřbů. Nekrolog dr. Tecla pro Ročenku zajistí dr. Psíková, nekrolog ing. Havlína zajistí mgr. Kahuda.

6. Dr. Doležal informoval o přípravě návrhu zákona o Institutu pro výzkum totality. Odborného semináře na půdě Parlamentu ČR se zúčastnila za výbor ČAS dr. Przybylová. Dr. Doležal navrhl, aby se ČAS zaměřila jen na problém integrity národního archivního dědictví. Členové výboru předají dr. Doležalovi co nejdříve jednotlivé podněty za účelem formulace návrhu stanoviska ČAS, které bude zveřejněno rovněž na internetu. Doc. Ryantová bude tlumočit stanovisko ČAS rovněž na schůzi výboru Sdružení historiků ČR, dr. Doležal se pokusí zjistit stanovisko AS MV k této věci.

7. Dr. Doležal dále informoval o problematice internetové verze biografického slovníku archivářů. Pro internetovou verzi byl sepsán krátký úvodní vysvětlující text, který byl původními redaktorkami upraven. Redaktorky nadále požadují důsledné grafické odlišení původních biogramů a dodatků a doplňků. ČAS nemůže ze svých prostředků tuto úpravu hradit. Dr. Doležal napíše v tomto smyslu vysvětlující dopis.

8. Dr. Doležal dále připomněl závazek z valné hromady ustavit pracovní komisi k přípravě novelizace archivního zákona. Komise bude ustavena během podzimu. Dr. Doležal dále informoval o přípravě zákona o kronikách. ČAS bude trvat na definici kronik jako archiválií a jejich ukládání v archivech. Dr. Doležal bude kontaktovat v této souvislosti poslankyni PČR dr. Gruntovou.

9. Členové výboru byli vyzváni k dodávání příspěvků do Ročenky. Jednatel připraví na příští schůzi předběžný návrh obsahu a další podklady. Dr. Hradecká přislíbila realizovat rozhovor s řediteli SOA Praha dr. Indrou a dr. Podaným.

10. Výbor projednal předběžné návrhy na čestné členství ČAS, věcí se bude dále zabývat. Členové výboru byli požádáni o předkládání návrhů.

11. Dr. Doležal navrhl zvýšení členských příspěvků pro kolektivní členy, bude předneseno na valné hromadě.

12. Dr. Doležal navrhl dále umístění odkazů genealogických agentur na internetové stránce ČAS formou placené reklamy. Vyřeší rovněž problém vyřizování dotazů s genealogickou tematikou. Dr. Doležal připraví na příští schůzi konkrétní návrh.

13. Dr. Doležal dále navrhl realizovat přednášku dr. Richtera o problematice knihovního zákona v listopadu 2005. Přednáška by měla být zaměřena zejm. na problematiku registrace knihoven.

14. V souvislosti s přípravou přednášek výbor opět diskutoval o nedávné přednášce o ochraně osobních údajů; členové výboru se shodli na potřebě realizace dalších přednášek, jejich záměry by měly být více vysvětleny.

15. Výbor ČAS se věnoval dále archivní konferenci v roce 2007. Do příští schůze bude upřesněno případné místo jednání. Jako navržené téma zůstává zatím téma Spisová služba a předarchivní péče.

16. Dr. Doležal jednal s několika potenciálními účetními ČAS. Zatím nebyla uzavřena výsledná dohoda o vedení účtů společnosti.

17. Dr. Doležal vyzval k dodávání novinek na internetovou stránku. Vzhledem k většímu množství těchto novinek bude zkrácena doba jejich vystavení.

18. Dr. Psíková informovala o zrušení konference Vilém Slavata a jeho doba pro malý zájem účastníků. Vydání sborníku je dále v jednání.

19. Příští schůze se uskuteční dne 20. 10. 2005 v 9.30 hod v SOA Praha.

 

Zapsal: Jan Kahuda, jednatel ČAS, dne 13. 9. 2005

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2