Zápis č. 3

Zápis č. 3
ze schůze výboru České archivní společnosti konané dne 30. 6. 2005
ve Státním okresním archivu Jablonec nad Nisou

 

Přítomni: kol. Bernášková, Blažková, Doležal, Hradecká, Hubka, Kahuda, Mikušek, Pilz, Psíková

Omluveni: kol. Brom, Pokorný, Przybylová, Ryantová, Štouračová

1. Dr. Doležal informoval o česko-saské archivní konferenci ve Stollbergu. Jednalo se o úspěšnou akci. V horizontu pěti let by mělo být uspořádáno reciproční jednání na české straně (úkol pro příští výbor). Dr. Mikušek doplnil, že SOA Litoměřice v uvedeném horizontu s tímto závazkem počítá. Navrhl za možné místo jednání Ústí nad Labem (možnost spolupráce s univerzitou, ubytovací kapacita apod.). Mgr. Pilz zajistí zprávy o konferenci pro Archivní časopis a Ročenku ČAS.

2. Dr. Doležal dále informoval o slovenských archivních dnech v Košicích, ČAS reprezentovala dr. Przybylová. Akce proběhla rovněž uspokojivě, další informace podá dr. Przybylová na příští schůzi. Dr. Przybylová rovněž zpracuje zprávu pro Ročenku ČAS.

3. ČAS obdržela pozvání na konferenci maďarských archivářů v Egeru v srpnu 2005, ČAS bude zastupovat dr. Štouračová.

4. ČAS dále obdržela pozvání na sjezd německých archivářek a archivářů v září 2005, ČAS bude zastupovat dr. Doležal.

5. Do studentské soutěže byly zatím přihlášeny 4 práce (pravděpodobně konečný počet). Výbor jmenoval hodnotící komisi ve složení kol. Macková, Mikušek, Hradecká, Štouračová a Przybylová (zatím nepotvrdila účast); náhradník kol. Kahuda. Jedno paré prací bylo předáno dr. Hradecké, která jej poté zašle dr. Mackové. Druhé paré obdržel dr. Mikušek, který jej zašle dr. Przybylové, resp. dr. Štouračové. Komise se sejde během září a do konce září oznámí výsledek.

6. Dr. Doležal informoval o rozhovoru s ředitelem SOkA Semily dr. Navrátilem ve věci ustavení regionální severočeské pobočky ČAS. Právně je možné iniciativu zakotvit buď formou územní jednotky nebo tematické sekce. Informace o jednání ke vzniku pobočky doplnili mgr. Pilz a dr. Blažková. Zatím nebylo dosaženo shody v konečné podobě návrhu. Další jednání budou pokračovat v srpnu 2005. Výbor ČAS vyčká na konečnou podobu návrhu. ČAS bude i nadále podporovat veškeré aktivity, kde může svou záštitou či jinou formou přispět k rozvoji archivnictví.

7. Dr. Doležal informoval o korespondenci s dr. Růžkem ve věci anonymních osobních útoků na jeho osobu v internetové diskusi na stránkách ČAS. Členové výboru se shodli na tom, že v rámci diskuse nemohou být zveřejňovány osobní invektivy. Ohražení v tomto smyslu bylo na stránkách uveřejněno.

8. Dr. Doležal informoval o odpovědi ministra vnitra na dopis ČAS ve věci ustavení Vědecké archivní rady. Dopis byl uveřejněn na internetu, věc bude dále sledována.

9. Dr. Doležal dále informoval o dopisu senátoru Liškovi ve věci návrhu na zřízení Institutu pro výzkum totality (paměti národa). Dne 12. 7. 2005 proběhne v parlamentu panelová diskuse na toto téma, ČAS bude reprezentovat dr. Przybylová.

10. Dr. Doležal informoval o podzimní exkurzi, pozvánky byly rozeslány.

11. Výbor ČAS hodnotil jako úspěšný seminář k ochraně osobních údajů, který se setkal s velkým zájmem archivářů. Problematika ochrany osobních údajů však byla prezentována velice obecně a někdy nepřehledně. Následovat by měl praktický výklad z pohledu archivní legislativy. Výbor ČAS se pokusí získat výklad problematiky z pohledu MV.

12. Dr. Doležal informoval o jednání s předsedou Sdružení knihovníků a informačních pracovníků dr. Richterem. Oba se shodli na další spolupráci. Dr. Richter nabídl uspořádání semináře o knihovním zákoně na podzim 2005. Na konferenci knihovníků v Jihlavě vystoupila naopak s výkladem archivní legislativy dr. Pisková. Dr. Richter dále nabídl spolupráci při připomínkování autorského zákona, do 25.7. je možné zaslat dr. Doležalovi připomínky.

13. Výbor souhlasí se zřízením internetové stránky ČIS v rámci domény cesarch. Stránka musí mít jiný design a nesmí mít dopad na finanční prostředky ČAS. Dr. Doležal bude v tomto smyslu informovat dr. Navrátila.

14. Dr. Hradecká a mgr. Kahuda se zúčastnili pohřbu zakládajícího člena ČAS dr. Charouse. Nekrolog bude uveřejněn v ročence. Budou uveřejněny rovněž nekrology dr. Cvrka a dr. Ježka.

15. Výbor souhlasí se zveřejněním příspěvků z chrudimské konference (vč. diskusních) na internetové stránce ČAS, zajistí mgr. Kahuda. Na příští schůzi je třeba začít připravovat konferenci 2007.

16. Dr. Psíková požádala členy výboru o propagaci konference Vilém Slavata a jeho doba. Na webu ČAS bude obnoven aktuální odkaz.

17. Příští schůze se uskuteční dne 13. 9. 2005 v 10.00 v SOkA Česká Lípa.

 

Zapsal: Jan Kahuda, jednatel ČAS, dne 30. 6. 2005

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2