Zápis č. 18

Zápis č. 18
ze schůze výboru České archivní společnosti konané dne 21. 6. 2007
Státním okresním archivu Hradec Králové

 

Přítomni: kol. Bernášková, Hubka, Doležal, Pilz, Pokorný, Psíková, Ryantová

Omluveni: kol. Blažková, Brom, Hradecká, Kahuda, Mikušek, Przybylová, Štouračová

1. Dr. Doležal informoval o zaslání dopisu ministru vnitra ohledně problematiky snižování zaměstnanců státních archivů. Dále se pokusí na zasedání Vědecké archivní rady, která nemá tuto problematiku na pořadu schůze, zahájit o problému diskusi.

2. Výbor ČAS se vyjádřil k přenesení sídla společnosti z adresy Podskalská. Reakce členů k navrhovaným možnostem byly rozporuplné, výbor se usnesl pokusit se navázat jednání o možnosti ponechání stávající adresy, pokud tyto nepovedou k zdárnému výsledku, začít s přípravou přenesení sídla společnosti do Dobřichovic.

3. Výbor pověřil Dr. Ryantovou koordinací členů výboru určených k vyhodnocení studentské soutěže a zorganizování závěrečné schůze hodnotící komise tak, aby studentská soutěž mohla být uzavřena do konce září.

4. Dr. Doležal informoval o podrobnostech připravované exkurze do archivů severních Čech, dále informoval o nové exkurzi do bavorského Zwieselu dne 14. září 2007 na tamější zemskou výstavu věnovanou historii sousedských vztahů. Byl upřesněn termín připravované exkurze do archívu ČNB.

5. Dr. Doležal informoval o zahraničních stycích ČAS v posledním období.

6. Dr. Doležal opět připomněl potřebu zintenzivnění prací na encyklopedii archivů.

7. Výbor ČAS zhodnotil přednášku ohledně datových médií jako přínosnou a dohodl se na přípravě další přednášky.

8. Dr. Doležal opět připomněl potřebu hledat nové kandidáty do výboru ČAS pro příští období.

9. Členové výboru vyslechli návrh zástupce ještědské pobočky na udělení čestného členství, věc byla odložena k řešení až na podzim tohoto roku, výbor se rozhodl podpořit dva návrhy na udělení archivní medaile.

10. Mgr. Pilz informoval o aktivitách ještědské pobočky, která pořádá dne 28. června zájezd do archivu ve Starých Hradech, a informoval o potěšující skutečnosti, že rukopisná kronika „Paměti sedláka Josefa Dlaska z Dolánek u Turnova“, k jejíž historické hodnotě podávala odborné stanovisko i ještědská pobočka, je zařazena do projektu UNESCO „Paměť světa“.

11. Příští schůze se uskuteční 18. září v 10.00 v SOA Praha.

 

Zapsal: Radek Pokorný, dne 21. 6. 2007

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2