Zápis č. 16

Zápis č. 16
ze schůze výboru České archivní společnosti konané dne 5. 4. 2007
ve Státním okresním archivu Semily

 

Přítomni: kol. Bernášková, Doležal, Hradecká, Hubka, Kahuda, Pilz, Psíková

Omluveni: kol. Blažková, Brom, Mikušek, Pokorný, Przybylová, Ryantová, Štouračová

1. Dr. Doležal seznámil výbor s dopisem odvolané ředitelky SOkA Tachov PhDr. Markéty Novotné včetně obsáhlých příloh. Mgr. Hubka doplnil některé informace týkající se odvolání dr. Novotné. Výbor opět konstatoval, že po právní i formální stránce proběhlo vše v souladu s platnou legislativou a že ČAS se nemůže vyjadřovat k pracovně-právním záležitostem jednotlivých archivů, ale pouze k záležitostem profesním. Dr. Doležal požádá ředitele SOA Plzeň dr. Mužíka o stanovisko k tomuto případu.

2. Výbor zhodnotil valnou hromadu ČAS jako bezproblémovou.

3. Mgr. Kahuda podal informaci o aktuálním stavu přípravy 12. archivní konference v Děčíně. Výbor rozhodl o odpuštění registračního poplatku dvěma důchodcům – členům ČAS. Dále rozhodl o úhradě poplatku za ubytování zahraničních hostů v plné výši. Dr. Doležal připomněl potřebu zajistit program pro zahraniční hosty. Mgr. Kahuda projedná tuto věc s děčínskými kolegy. Mgr. Kahuda zajistí rovněž odeslání programu konference s průvodním dopisem dr. Motejlovi.

4. Dr. Doležal informoval o zajištění přednášky o datových médiích, která se bude konat dne 29. 5. 2007 od 10.00 v Národním archivu. Na podzim bude potřeba zajistit další odbornou přednášku.

5. Výbor navrhl složení hodnotící komise 5. ročníku studentské vědecké soutěže v oboru archivnictví ve složení: dr. Macková, dr. Mikušek, mgr. Pokorný, dr. Przybylová, doc. Ryantová a dr. Štouračová.

6. Dr. Doležal podal informaci o vyjádření Archivu Pražského hradu ve věci stížnosti dr. Maráze.

7. Dr. Doležal informoval o podání daňového přiznání České archivní společnosti.

8. Dr. Doležal dále informoval o rozhodnutí rodiny Lobkoviců o uzavření svého rodinného archivu. ČAS se pokusí zjistit další informace a zváží případný další postup v této věci.

9. Mgr. Kahuda zpracuje pro internetovou stránku biogramy nových čestných členů ČAS.

10. Prom. hist. Karol Bílek požádal ČAS o záštitu při odhalení pamětní desky Františka Dvorského v Sobotce. Výbor vyslovil předběžný souhlas, konkrétní postup bude upřesněn při dalším jednání.

11. Výbor ČAS schválil cenu Ročenky na 180 Kč.

12. Dr. Šamberger předal ČAS podklady ke slovníku archivní terminologie. Materiál bude zpřístupněn na internetové stránce ČAS. Výbor rozhodl o uvolnění částky 5.000 Kč pro zajištění přepisu podkladů do počítače, zajistí jednatel.

13. Mgr. Kahuda tlumočil návrh kol. M. Bulínové, aby se ČAS pokusila prosadit mezi vázané živnosti též archivnictví. Podmínkou udělení živnosti by bylo odborné vzdělání. Mgr. Bernášková zjistí podmínky pro zařazení archivnictví do rejstříku živností.

14. Mgr. Kahuda tlumočil nabídku České genealogické a heraldické společnosti v Praze, aby se ČAS stala jejím kolektivním členem. Výbor ČAS tuto nabídku odmítl, souhlasí však s vzájemnou výměnou publikací a další spoluprácí s ČGHS.

15. Mgr. Kahuda upozornil na aktuální problém snižování stavu pracovníků archivů v souvislosti s redukcí počtu státních úředníků. Dr. Doležal požádá v této věci o schůzku s náměstkem MV mgr. Zajíčkem, kde mu bude tlumočit stanovisko ČAS.

16. Výbor ČAS předal diplom čestného člena dr. Václavu Lukášovi.

17. Příští schůze se uskuteční dne 22. 5. 2007 v 10.00 v SOA Praha.

 

Zapsal: Jan Kahuda, jednatel ČAS, dne 5. 4. 2007

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2