Zápis č. 15

Zápis č. 15
ze schůze výboru České archivní společnosti konané dne 13. 2. 2007
ve Státním oblastním archivu v Praze

 

Přítomni: kol. Bernášková, Blažková, Brom, Doležal, Hradecká, Kahuda, Pilz, Pokorný, Przybylová, Psíková, Ryantová

Omluveni: kol. Hubka, Mikušek, Psíková

1. Dr. Doležal podrobně informoval o současném stavu projednávání návrhu zákona o Ústavu paměti národa. Pracovní skupina Vědecké archivní rady zpracovala po konzultacích komplexní pozměňovací návrh zákona, kde bude rovněž zakotveno postavení archivu ÚPN. Návrh se snaží o kompromisní sjednocení původního návrhu zákona a deklarovaných požadavků ČAS.

2. Valná hromada se uskuteční podle plánu dne 20. 3. 2007. Dr. Hradecká zajistí zhotovení diplomů pro všechny tři navrhované čestné členy. Mgr. Kahuda požádá představitele Společnosti pro soudobou dokumentaci o vystoupení na valné hromadě a stanovení dlužné částky spojené s likvidací SSD, která bude sanována z prostředků ČAS.

3. Konference v Děčíně proběhne podle plánu, definitivní program byl sestaven a bude v nejbližší době rozeslán spolu se závaznou přihláškou. Mgr. Kahuda informoval o finanční kalkulaci konference. Dr. Blažková se pokusí zajistit další sponzory za pomoci ředitele Archivu města Ústí nad Labem dr. Kaisera.

4. Přednáška o muzejním zákoně se uskuteční dne 8. 3. 2007 od 10.00 na Chodovci. Přednášejícím bude pracovník Ministerstva kultury ČR dr. Žalman. Mgr. Pilz jedná dále o přednášce o bibliografických citacích.

5. Dr. Doležal informoval o své plánované účasti na schůzce předsedů středoevropských archivních společností v Popradě v březnu 2007. Společnost slovenských archivářů nabídla ČAS podepsání smlouvy o vzájemné spolupráci. Výbor ČAS s politováním označil návrh za nereálný pro tuto chvíli. Dr. Doležal nabídne uskutečnit příští schůzku předsedů středoevropských archivních asociací na půdě ČR. Slovenských archivních dnů se zúčastní jako delegát ČAS pracovník Národního archivu ing. Kunt. Doc. Ryantová upřesnila informaci, která byla uvedena v zápise z minulé schůze o své účasti na konferenci o problematice archivního vzdělávání v Toruni. Ve skutečnosti se nejedná o konferenci, ale o přednášku (její případné konání bude ještě upřesněno).

6. Výbor ČAS schválil, aby třem přihlášeným, kteří se nemohli ze zdravotních důvodů zúčastnit archivní exkurze v loňském roce, byla vrácena, resp. odečtena z příští zálohy, částka 700 Kč, zajistí dr. Doležal.

7. Výbor ČAS vzal na vědomí informaci dr. Doležala o odvolání dr. Markéty Novotné z funkce ředitelky SOkA Tachov. S další reakcí bude vyčkáno na případné podání oficiálního písemného podnětu v této věci. Výbor ČAS deklaroval, že nemůže zasahovat do pracovně právních záležitostí jednotlivých archivů.

8. Výbor ČAS vzal na vědomí informaci dr. Doležala o stížnosti dr. Karla Maráze na problémy při využívání archiválií v Archivu Pražského hradu. S další reakcí bude vyčkáno na případné podání oficiálního písemného podnětu v této věci.

9. Ročenka ČAS za rok 2006 byla odevzdána do tisku.

10. Mgr. Pilz informoval, že výroční schůze Ještědské pobočky se uskuteční dne 1. 3. 2007 v SOkA Liberec. Jako zástupce výboru se schůze zúčastní mgr. Kahuda.

11. Mgr. Pokorný informoval o workshopu firem podnikajících v oblasti spisové služby, který se uskutečnil v Hradci Králové. Podněty, která na této schůzce zazněly, mohou vyústit v další iniciativy směřující k výkladu metodiky spisové služby.

12. Česká archivní společnost podala tři návrhy na udělení pamětní medaile za zásluhy o české archivnictví.

13. Příští schůze se uskuteční dne 5. 4. 2007 v 10.00, místo jednání bude upřesněno. Schůze předsednictva se uskuteční dne 19. 3. 2007 v 15.00 v SOA Praha.

 

Zapsal: Jan Kahuda, jednatel ČAS, dne 13. 2. 2007

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2