Zápis č. 14

Zápis č. 14
ze schůze výboru České archivní společnosti konané dne 11. 1. 2007
ve Státním oblastním archivu v Praze

 

Přítomni: kol. Bernášková, Brom, Doležal, Hradecká, Kahuda, Mikušek, Pilz, Pokorný, Ryantová, Slaběňáková, Štouračová

Omluveni: kol. Blažková, Hubka, Przybylová, Psíková

1. Dr. Doležal podal informaci o aktuálním stavu projednávání návrhu zákona o Ústavu paměti národa. Návrh byl projednán v petičním výboru PSP za účasti dr. Doležala, výbor doporučil ke schválení. Příští týden se dr. Doležal zúčastní schůze branně-bezpečnostního výboru PSP v téže věci. Výbor České archivní společnosti zároveň schválil podklady k této věci předložené dr. Doležalem (rozklad + pozměňovací návrh zákona) jako oficielní stanovisko ČAS a zmocnil dr. Doležala k dalšímu jednání v této věci. Dr. Doležal se dne 11. 1. 2007 zúčastní schůze Vědecké archivní rady, která má na programu jednání o Ústavu paměti národa a dne 12. 1. 2007 schůzky s ředitelem Odboru bezpečnostních archivů MV ČR dr. Žáčkem.

2. Valná hromada ČAS se bude konat dne 20. 3. 2007 v kinosále Národního archivu. Jednatel zajistí rozeslání pozvánek a pozvání ředitele OAS MV a předsedy VAR. Součástí programu bude i informace o zániku Společnosti pro soudobou dokumentaci a schválení finančních výdajů ČAS spojených s její likvidací. Oba navržení čestní členové (Miloslav kardinál Vlk, Ivan Martinovský) projevili souhlas s návrhem čestného členství. Ještědská pobočka dále navrhuje udělení čestného členství ČAS nejstaršímu českému archiváři Václavu Lukášovi. Výbor ČAS tedy navrhne valné hromadě udělení tří čestných členství ČAS.

3. Mgr. Kahuda podal zprávu o přípravě Ročenky ČAS. V nejbližší době rozešle ke kontrole a doplnění některé části ročenky.

4. Dr. Doležal a mgr. Kahuda podali informaci o přípravě archivní konference v Děčíně. Zatím je přihlášeno 270 osob a 15 referátů. Je třeba zajistit ještě další referenty. Na návrh mgr. Hubky budou požádáni o referát pracovníci KÚ Plzeň. Mgr. Pokorný se pokusí zajistit referenty k tématu automatických systémů spisové služby. Jednatel zajistí pozvánky zástupců partnerských organizací ze zahraničí (Polsko, Slovensko, Maďarsko, SRN a Rakousko) a dále jmenovitě dr. Dallmaiera, dr. Laborewicze a zástupců saských archivářů. Mgr. Kahuda dále rozešle nabídku sponzorským firmám (základní poplatek za zřízení stánku stanovil výbor na 7.500 Kč, za prezentaci formou diskusního příspěvku 4.000 Kč).

5. Účastníka na konferenci slovenských archivářů v Žilině v květnu 2007 (Zpřístupňování archivních fondů a nové technologie) zajistí dr. Brom.

6. Dr. Doležal se zúčastní konference středoevropských archivářů v Popradě v prvním čtvrtletí letošního roku.

7. Doc. Ryantová informovala o pozvání na konferenci o vzdělávání archivářů v Toruni.

8. Dr. Doležal informoval o ustavení Vědecké archivní rady (má charakter fóra archivů, nikoli sboru osobností).

9. Dr. Doležal podal návrh na udělení medaile Za zásluhy o české archivnictví dr. Martinu Dallmaierovi (návrh zpracoval dr. Mikušek). K dalším dvěma vytipovaným osobám neobdržel předseda zatím návrhy. Dr. Hradecká a dr. Brom návrhy urychleně zpracují a předají dr. Doležalovi.

10. Dr. Doležal informoval o přípravě odborných přednášek ČAS. Přednáška o bibliografii a citacích je organizačně téměř zajištěna. K přednášce o muzejním zákonu se zatím nepodařilo zajistit referenta.

11. J. Slaběňáková informovala o činnosti TSS ČAS Brno.

12. Mgr. Pilz informoval o činnosti Ještědské pobočky ČAS, výbor schválil udělení dotace pobočce. Dále schválil přidělení určitého prostoru na serveru ČAS pro pobočku, mgr. Pilz dohodne konkrétní podmínky s ing. Číhařem. Valné hromady pobočky se jako zástupkyně výboru zúčastní mgr. Bernášková.

13. Doc. Ryantová podala informaci o činnosti TSS ČAS České Budějovice.

14. Revizní komise a pokladní se sejdou v nejbližší době s účetním kvůli uzavření účetnictví ČAS za minulý rok.

15. Mgr. Kahuda informoval o úmrtí čestného člena ČAS dr. Václava Šolleho. Pohřbu se zúčastnil jednatel ČAS.

16. Příští schůze se uskuteční dne 13. 2. 2007 v 10.00 v SOA Praha.

 

Zapsal: Jan Kahuda, jednatel ČAS, dne 11. 1. 2007

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2