Zápis č. 12

Zápis č. 12
ze schůze výboru České archivní společnosti konané dne 10. 10. 2006
ve Státním oblastním archivu v Praze

 

Přítomni: kol. Bernášková, Blažková, Doležal, Hradecká, Hubka, Kahuda, Mikušek, Pilz, Pokorný, Przybylová

Omluveni: kol. Brom, Psíková, Ryantová, Štouračová

1. Dr. Doležal informoval o své účasti na konferenci spolku maďarských archivářů ve Veszprému konané u příležitosti výročí spolku. V rámci jednání přednesl krátkou zdravici. ČAS obdržela dále pozvání na sjezd chorvatských archivářů v Karlovaci, kterého jsme se nemohli zúčastnit. ČAS neměla nakonec své zastoupení ani na sjezdu německých archivářek a archivářů v Essenu (vzhledem k tématu standardy pro ukládání archivních pomůcek se měl sjezdu zúčastnit kol. Tomáš Dvořák z Archivu hlavního města Prahy, který se však z vážných důvodů musel omluvit). Na ČAS se obrátila polská archivní společnost, sekce soudních archivářů, s žádostí o zajištění exkurze v českých archivech. Dle požadavku byla zajištěna exkurze v Národním archivu. Zástupcům sekce byl předán další kontakt na Ještědskou pobočku.

2. Dr. Doležal informoval o svém jednání s poslancem Markem Bendou ve věci ÚPN. Jednání se zúčastnil rovněž dr. Pavel Žáček. Obě strany si navzájem vysvětlily svá stanoviska s příslušnými souvislostmi. Návrh zákona je v současné době v poslanecké sněmovně, vládní stanovisko k návrhu je kladné s vážnými výhradami.

3. Dr. Doležal informoval o zřízení samostatného účtu Ještědské pobočky. Mgr. Pilz doplnil informaci o dosavadní činnosti pobočky (prohlídka výstavy k výročí Jablonce nad Nisou).

4. Dr. Doležal informoval o úmrtí předsedy Společnosti pro soudobou dokumentaci Tomáše Hokůva. Dokumenty, které SSD spravovala, převezme Národní archiv. Pro internetovou stránku ČAS a Ročenku vypracuje nekrolog T. Hokůva mgr. Gottfried. ČAS se dále zavázala podílet se na úhradě dluhu, který vznikl v souvislosti s dosud neuhrazeným nájmem prostor SSD. Konkrétní výše tohoto podílu bude stanovena při jednání s představiteli SSD.

5. Dr. Doležal informoval o exkurzi ČAS do východních Čech, která se konala v minulém týdnu. Exkurze byla hodnocena uspokojivě, výhrady byly vzneseny ke kvalitě ubytování.

6. Vzhledem k převzetí programu JANUS novou firmou NetPro bude třeba prověřit budoucnost internetové stránky ČAS, kterou zatím provozovala firma DLG. Mgr. Pokorný se pokusí zjistit na jednání s firmou NetPro podmínky dalšího provozu serveru.

7. Tradiční archivní konference se uskuteční ve dnech 2.-4. 5. 2007 v Děčíně, tentokrát pod názvem Archiválie budoucnosti. Spisová služba a předarchivní péče. Jednotlivé dílčí okruhy byly stanoveny následovně: Spolupráce s původci včetně správních archivů při výkonu předarchivní péče, legislativní úprava spisové služby a její podoba v praxi, automatizované systémy spisové služby, problematika soukromých spisoven. Výbor ČAS se pokusí sestavit odborný program konference, dr. Doležal se spojí s dr. Úlovcem z AS MV se žádostí o úvodní referát konference. Počítá se rovněž s odbornými příspěvky soukromých firem a státních a samosprávných institucí. Jednatel ČAS byl pověřen organizačním zajištěním konference ve spolupráci s předsedkyní pobočky ČIS při NA dr. Matušíkovou (zejm. otázka sponzorů, společenský večer apod.). Dr. Mikušek upozornil na větší zastoupení německých archivářů (nutno zajistit pro ně doprovodný program). Předseda ČAS napíše dopis řediteli SOA Litoměřice dr. Poloncarzovi a řediteli OAS MV dr. Babičkovi s žádostí o spolupořadatelství konference. Zároveň napíše dopisy ostatním ředitelům oblastních archivů a ředitelce NA s informací o konferenci a žádostí o její podporu a maximální účast pracovníků archivů.

8. Dr. Doležal informoval o svém jmenování členem Vědecké archivní rady. Výbor vyjádřil nad jmenováním velké uspokojení a předsedovi srdečně gratuloval.

9. Rada vědeckých společností zaslala propozice k podávání návrhů vědeckých projektů, ČAS nebude v tomto roce využívat (u Ročenky nesplňujeme definici odborného časopisu).

10. Dr. Doležal informoval o zajištění odborné přednášky Bibliografické citace v archivnictví (zatím zajištěni tři referenti, další v jednání). Přednáška bude realizována v lednu 2007.

11. Dr. Hradecká slíbila podniknout urychlené kroky k zajištění přednášky Muzejní zákon a archivnictví, která by měla být uspořádána ještě v roce 2006.

12. Dr. Doležal apeloval na dodání článků pro Ročenku.

13. Mgr. Kahuda informoval o stavu přípravy Lexikonu archivů. Zatím chybějí podklady z řady archivů, jednatel se pokusí chybějící podklady zajistit, doplnit informaci o nově akreditovaných archivech a zahájit redakční přípravu podkladů.

14. Výbor ČAS se shodl na návrhu na udělení čestného členství na valné hromadě ČAS v příštím roce. Předseda ČAS se pokusí písemně zjistit stanovisko vytipované osoby.

15. Mgr. Kahuda tlumočil pozdrav čestného člena ČAS dr. Václava Šolleho, který je vážně nemocen. Jednatel zašle zdravici dr. Šollemu.

16. Mgr. Hubka informoval o změně ve funkci ředitele SOkA Cheb, kterým byl k 1. 10. 2007 jmenován dr. Karel Halla. Mgr. Hubka dále informoval o pohřbu emeritního plzeňského archiváře dr. Miloslava Bělohlávka, kterého se rovněž jako zástupce výboru ČAS zúčastnil.

17. Příští schůze se uskuteční dne 23. 11. 2006 od 10.00 v SOA Praha na Chodovci.

 

Zapsal: Jan Kahuda, jednatel ČAS, dne 10. 10. 2006

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2