Zápis č. 11

Zápis č. 11
ze schůze výboru České archivní společnosti konané dne 29. 6. 2006
ve Státním oblastním archivu v Praze

 

Přítomni: kol. Bernášková, Blažková, Doležal, Hradecká, Hubka, Kahuda, Mikušek, Pilz

Omluveni: kol. Brom, Pokorný, Przybylová, Psíková, Štouračová

1. Dr. Doležal informoval o aktuálním stavu projednávání zákona o Ústavu paměti národa. Senát návrh zákona schválil a postoupil k projednání poslanecké sněmovně. Ředitel AS MV dr. Babička zpracoval nyní k návrhu obsáhlé připomínky, dne 29. 6. proběhne jednání u ředitelky Národního archivu, kterého se zúčastní rovněž předseda ČAS. Dr. Doležal inicioval dopis ministru vnitra ve věci zlepšení personálního obsazení AMV, na který odpověděl náměstek Zeman, který slíbil, že věci bude věnována řádná pozornost. Konkurz na místo ředitele Odboru archivní a spisové služby MV ČR byl vypsán. Dr. Mikušek v této souvislosti upozornil, že citelně chybí neustavená Vědecká archivní rada. Dr. Doležal napíše novému ministru vnitra ihned po jeho jmenování apel na urychlené ustavení VAR.

2. Dr. Doležal shrnul nedávné zahraniční cesty členů výboru ČAS. Dr. Przybylová se zúčastnila evropské mezinárodní konference ve Varšavě (z ČR pouze 3 zástupci). Dr. Doležal a dr. Przybylová dále navštívili na pozvání pracovníků městského archivu Varšavy polskou metropoli a prohlédli si i další archivní pracoviště. Dr. Doležal upozornil, že bude potřeba recipročně pozvat polské kolegy (např. na konferenci, exkurzi nebo přednášku). Dr. Brom navštívil slovenské archivní dny v Levoči, informace bude podána na příští schůzi. Dr. Mikušek informoval o saském archivním sněmu v Borně. Upozornil v této souvislosti na blížící se jubileum thurn-taxiského archiváře dr. Dallmeiera (prosinec 2006) a navrhl vyslání delegace, která by mu poblahopřála. Z plánovaných zahraničních cest je výboru zatím znám pouze německý archivní sněm v Essenu na podzim 2006.

3. Exkurze do východních Čech proběhne dle plánu ve dnech 5.-7. 10. 2006, autobus je již téměř obsazen.

4. Dr. Doležal informoval o svém vystoupení v Českém rozhlase 2 v pořadu o obecních kronikách.

5. Dr. Doležal upozornil, že nebyla zatím realizována v letošním roce odborná přednáška. Navrhl následující čtyři témata, z nichž některé by mohlo být na podzim zajištěno: 1. Normy a praxe při citaci archiválií a literatury; 2. Muzejní zákon a jeho průměty s archivním zákonem; 3. Psychologie badatele, základy asertivního chování v archivu; 4. Digitální dokumenty – základní informace srozumitelnou formou. Mgr. Kahuda upozornil, že pracoviště pro dlouhodobé uchovávání elektronických dokumentů NA chystá na podzim konferenci s prezentací e-archiv (18. 9. 2006).

6. Dr. Hradecká podala informaci o konferenci Klimatizace – ano či ne, která proběhne na AA Chodovec. Dále informovala o přípravě sborníku Bezpečné muzeum, které bude vydáno formou CD-ROMu v rámci Modrého štítu (ČAS bude mít k dispozici zdarma část nákladu). Dále navrhla uspořádat v roce 2007 exkurzi do Muzea české hudby (přijato).

7. Mgr. Hubka navrhl uspořádat seminář o aplikaci správního a kontrolního řádu v archivnictví, výbor se shodl na nutnosti koordinace této otázky s AS MV.

8. Dr. Doležal upozornil, že je třeba zahájit přípravu archivní konference v Děčíně v roce 2007 na téma „Spisová služba a předarchivní péče“. Členové výboru byli požádáni o vytipování vhodných referentů, součástí konference by měl být i panel věnovaný komerčním spisovnám a prezentaci firem s produkty v oblasti elektronické spisové služby.

9. Dr. Doležal připomněl nutnost zintenzivnění práce na přípravě a redakci Encyklopedie archivů. Mgr. Kahuda přislíbil, že provede co nejdříve inventuru a pokusí se o kompletaci podkladů.

10. Dr. Doležal tlumočil návrh ing. Číhaře na uspořádání soutěže o nejlepší archivní webovou stránku. Členové výboru se shodli, že v současnosti je stránek velmi málo. Vypsání soutěže bylo odloženo.

11. Dr. Blažková informovala o vydání edice nejstarší městské knihy České Lípy, objednat je možné na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

12. Mgr. Kahuda informoval o vydání sborníku studií k dějinám zemědělství významného archiváře Josefa Křivky (vydavatel Spolek Zemědělského muzea).

13. Příští schůze se uskuteční dne 14. 9. 2006 od 10.00 ve Státním okresním archivu Příbram.

 

Zapsal: Jan Kahuda, jednatel ČAS, dne 29. 6. 2006

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2