Zápis č. 1

Zápis č. 1
ze schůze výboru České archivní společnosti konané dne 5. 4. 2005
ve Státním oblastním archivu v Praze

 

Přítomni: kol. Běličová, Bernášková, Blažková, Brom, Doležal, Hradecká, Kahuda, Mikušek, Pilz, Przybylová, Psíková, Swierczeková, Šťouračová

Omluveni: kol. Hubka, Pokorný, Ryantová

Host: kol. Matušíková

1. Řízení jednání úvodní části 1. schůze nově zvoleného výboru se v souladu se stanovami ujala dr. Psíková. Prvním bodem programu bylo obsazení funkcí ve výboru ČAS. Nejprve proběhla volba předsedy. Na návrh dr. Blažkové byl předsedou jednomyslně zvolen dr. Doležal. Dr. Doležal poté přednesl návrhy na obsazení ostatních funkcí. Místopředsedkyní byla zvolena dr. Przybylová, jednatelem mgr. Kahuda a pokladní dr. Ryantová.

2. Dalším bodem programu byl aktuální stav přípravy archivní konference v Chrudimi 4.-6. 5. 2005. Dr. Matušíková informovala, že k dnešnímu dni bylo registrováno více než 220 závazných přihlášek. Další ubytovací kapacita byla zajištěna v Heřmanově Městci. Stejně tak byl zajištěn program na společenský večer druhého dne. Bude ještě potřeba prověřit zajištění technických požadavků jednotlivých referentů, resp. upozornit na to, že nebude možné zajistit internetové připojení. Stále není zajištěn úvodní referát, dr. Doležal se pokusí oslovit ještě prof. Kvačka. Jednatel zjistí potřebu časové dotace pro referát ing. Ďuroviče.

3. K jednání valné hromady nedošly dodatečně žádné připomínky ani protesty. V rámci plnění usnesení VH bylo vytvořeno diskusní fórum k archivnímu zákonu na internetové stránce ČAS (formou návštěvní knihy). Výbor souhlasil rozšíření kapacity fóra na 2.000 příspěvků za úhrady částky 200 Kč. Fórum bude prezentováno na chrudimské konferenci. Dr. Běličová informovala v této souvislosti o problémech s aplikací ceníku v Archivu Národního muzea, rovněž tyto problémy by měly být v diskusním fóru reflektovány. Dalším úkolem vyplývajícím z usnesení VH je výzva ČAS ministru vnitra ke jmenování Vědecké archivní rady. Dr. Doležal napíše dopis do týdne.

4. Exkurze do NP Terezín se uskuteční dle plánu 21. 4. 2005, cena bude o něco nižší než se předpokládalo.

5. V souladu s plánem práce bude realizován seminář věnovaný problematice ochrany osobních údajů v archivnictví. Mgr. Pilz zajistil účast pracovnice Úřadu na ochranu osobních údajů dr. Kučerové. Seminář se uskuteční dne 2. 6. 2005 v kinosále NA na Chodovci. Výbor souhlasí s nárokovanou výší odměny 5.000 Kč pro referentku. Seminář bude zaměřen na praktickou aplikaci zákona v archivnictví, nikoli na obecnou charakteristiku.

6. Národní knihovna ČR se obrátila na ČAS se žádostí o umožnění zálohovat internetové stránky ČAS do vlastního elektronického „archivu“. Pro ČAS neplynou z věci další závazky, výbor souhlasí s podepsáním smlouvy, zajistí dr. Doležal.

7. Šéfredaktor nakladatelství Libri dr. Honzák se obrátil na ČAS se žádostí o finanční podporu vydání publikace dr. Václava Rameše Lexikon návštěvníka archivu. ČAS se bohužel nemůže pro nedostatek finančních prostředků na vydání knihy podílet.

8. Dr. Doležal informoval o pozvánce polské archivní společnosti na konferenci věnovanou podnikovým archivům, která se uskuteční ve dnech 22.-24. 4. 2005 v Piechowicích. Dr. Doležal omluví naši neúčast.

9. Dr. Doležal oslovil další potenciální referenty pro česko-saskou archivní konferenci ve Stollbergu. Na výzvu reagovala kladně kol. Kolářová z AM Ústí nad Labem. Z české strany se tedy konference zúčastní 4 referenti a 2 další účastníci. Další setkání by se mohlo konat na české straně (zatím jen námět).

10. Dr. Przybylová informovala o slovenských archivních dnech, které se budou konat v Košicích ve dnech 6.-8. 6. 2005. ČAS budou zastupovat dr. Przybylová a dr. Brom.

11. Dr. Blažková informovala o iniciativě dr. Navrátila k založení regionální sekce, která by byla zaměřena zejména na česko-polské kontakty. Zatím věc zůstává v jednání.

12. Cena archivní ročenky byla stanovena na 180 Kč. Jednatel zajistí postupnou distribuci ročenky.

13. Dr. Przybylová upozornila na potřebu uvedení výše členských příspěvků na internetovou stránku ČAS. Mgr. Pilz upozornil, že je třeba rovněž umístit informaci o členství ČAS v Radě vědeckých společností. Zajistí dr. Doležal.

14. Příští schůze se uskuteční dne 19. 5. 2005 v 9.30 hod v SOA Praha (Chodovec).

 

Zapsal: Jan Kahuda, jednatel ČAS, 5. 4. 2005

Archiv aktualit

Odběr novinek

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2